Vikten av öppen gemenskap och demokrati

”Vi är alla ansvariga för vår egen situation, men vi är alla tvungna att förhålla oss till spelregler och villkor som är skapade av vår omvärld”. Så skriver Agnetha Backman, Anna Rosenhall, Jenny Bodén, Magdalena Sundqvist och Pernilla Fredriksson från Öppen gemenskap i lördagsdebatten. Öppen gemenskap är en organisation med bred verksamhet, med fokus på civilsamhället och gemenskapen.

Här skriver de om vikten av ett demokratiskt Sverige ur ett underifrånperspektiv.

”Jobbet som ingen vill ha” löd för några dagar sedan en rubrik i Dagens Nyheter. Det handlade om demokratiministern och många höjer kanske på ögonbrynen: Är det inte den finaste post man kan få?
Nej, tydligen inte. Sverige saknar en demokratipolitik värt namnet och det märks inte minst i samhällets utkanter: där vi behöver varandra.
Är det något som skiljer demokratin från andra samhällsskick så är det att demokratin baseras på tillit och ömsesidiga beroenden. Du är lika mycket värd som jag, och vi hjälps åt. I dag hjälper du mig och i morgon är det jag eller någon annan som hjälper dig. Detta är grundtankar i ett välfärdssamhälle och en demokrati där allas röst väger lika. ”Alla människor är lika viktiga alla dagar”, som vi säger i Öppen Gemenskap.

Tillit är viktigt av många skäl. Till exempel begås färre självmord i länder där medborgarna oftare anger att de litar på andra och att de är medlemmar i olika föreningar. Tillit och socialt kapital främjas av att människor är integrerade i sociala sammanhang som familj, civilsamhälle och arbete.
Öppen Gemenskap är en ideell förening med uppdraget att skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.
Vi erbjuder Öppet Hus, Kvinnojour, Fältverksamhet och Öppenvård. Vi driver Sy- och Cykelverkstad samt Hantverksbutik och Second Handbutiker. Öppen Gemenskaps medlemmar är Svenska kyrkan, EFS, Hedlundakyrkan och Frälsningsarmén. Umeå Kommun är adjungerad i vår styrelse. Vi återinvesterar all eventuell vinst i vår verksamhet.

Öppen Gemenskap är del av civilsamhället, den idéstyrda sektorn eller den sociala ekonomin som det också kallas. I alla tider har människor levt och utvecklats tillsammans i det fria utrymme som inte är näringsliv eller offentlig sektor.
Ideella föreningar, stiftelser, kooperativ, folkrörelser, samfund och sociala företag med mera anordnar jobb och viktig verksamhet. Och vi gör det av sociala, etiska och andra idéstyrda skäl, inte för att kunna dela ut ekonomiska vinster till ägarna eller för att lagen ålägger oss att driva viss verksamhet. Man vill göra samhället bättre och hjälpa till.
Ett starkt civilsamhälle hjälper till att hålla ihop samhället både socialt och ekonomiskt. Den sociala ekonomin stärker demokratin och är ett komplement till näringsliv och offentlig sektor.

Nära 80 procent av den vuxna befolkningen är medlemmar i minst en förening och hälften arbetar ideellt i minst en ideell organisation. Dessutom är civilsamhället en stor arbetsgivare med ungefär lika många anställda som hotell- och restaurangbranschen. Och civilsamhället kan växa, förmodligen väldigt mycket mer.
Den sociala ekonomin arbetar ofta på nära håll och utan myndighetsutövning med människor i utsatta livssituationer. Därför kan vi ofta upptäcka s.k. behovshål: sociala behov i samhället som inte tillgodosetts. Idéburna organisationer har i alla tider fungerat som innovatörer inom välfärdssektorer. Till exempelvis äldrevård, har sitt ursprung i att en frivillig rörelse identifierade ett samhällsbehov och såg till att detta blev tillgodosett – antingen genom egna insatser eller genom påtryckningar på staten.

Det är lätt att tro att entreprenör bara är ett begrepp för en företagsam person i näringslivet. Men entreprenörer är ofta också de som startar föreningar, projekt och verksamheter i sociala organisationer, där vi ser behovshål, kläcker idéer och förmår att omsätta dessa till konkreta verksamheter eller projekt. Öppen Gemenskap har alltid varit en arena för sociala entreprenörer.
Alla våra verksamheter har fötts hos oss, både som idé och konkret verksamhet. Problemet är att sociala entreprenörer inte alltid är lika ekonomiskt drivna som entreprenörer inom näringslivet. Detta måste vi sociala entreprenörer bli bättre på, så länge det inte finns andra hållbara ekonomiska lösningar.
Öppen Gemenskap vill främja socialt entreprenörskap och sociala innovationer som inte bara är socialt utan även ekonomiskt hållbara.

Öppen Gemenskap skulle helst inte behövas. Men så länge det finns sociala behov och alldeles för många människor som lever i svår utsatthet av olika slag så behövs organisationer som vi. Cirka 385 000 barn i Sverige växer upp med föräldrar som har en beroendesjukdom och alltså missbrukar alkohol, narkotika, spel eller läkemedel.
Den psykiska ohälsan ökar och det finns en omfattande etnisk segregation. Antalet självmord bland unga ökar. Antalet förtidspensionerade unga har ökat med 42 procent de senaste tio åren. Enligt Socialstyrelsens senaste mätning är 370 Umeåbor hemlösa, av dessa lever 20-talet i en akut hemlöshetssituation.
I år har det i Umeå och resten av Västerbotten också tillkommit EU-medborgare som lever i så utsatta situationer att man tigger för sin överlevnad och lever som hemlös året runt.

Låt oss göra det mycket klart att vi inte ser något acceptabelt alternativ till ett skattefinansierat välfärdssamhälle och att ett mänskligt och dynamiskt civilsamhälle är helt beroende av att vårt demokratiska statsskick fortlever stabilt. Men vi vill också vara tydliga med att varken staten eller kapitalet klarar sig utan ett hållbart civilsamhälle.
Öppen Gemenskap lever under ekonomiska svårigheter nästan varje år. Vi behöver alltså själva hjälp för att kunna fortsätta hjälpa andra. Det här är inget unikt.
Många föreningar, stiftelser och socialt drivna företag har svårigheter ekonomiskt och organisatoriskt. Inte bara enskilda människor utan även organisationer är i kris ibland. Och liksom för enskilda människor är detta sällan individens egna fel utan konsekvensen av felbyggda system och orättvisa villkor.
Civilsamhället försöker därför samarbeta, bilda opinion och påverka samhällsutvecklingen både i våra enskilda sakfrågor och gällande gemensamma intressen. Vi kan skriva en lång lista på förslag till såväl kommun, landsting och stat för en bättre demokratipolitik.

Öppen Gemenskap är en förening som till allra största del sköts av anställda. Hos oss arbetar socionomer och andra högutbildade tillsammans med personer som har lång yrkeserfarenhet från olika delar av samhället, och de flesta av oss har detta som jobb.
Dessutom bidrar många människor i arbetsträning, sysselsättning eller praktik med viktig kompetens och erfarenhet. Styrelsen och ett antal volontärer arbetar helt utan ekonomisk ersättning, och vi skulle gärna se att det var fler som bidrog mer. Öppen Gemenskap har daglig kontakt med människor, företag och organisationer som på många olika sätt vill hjälpa oss hjälpa.

Det är med tacksamhet vi tar emot och förmedlar alla dessa resurser av olika slag.
Men att organisera sysselsättningsplatser, gåvor och frivilligarbetare kräver kompetens och resurser. Det ideellt utförda arbetet kan inte helt ersätta det professionellt utförda arbete som görs av människor med anställning och lön. Inte ens i civilsamhället.
Villkoren för sociala föreningar som Öppen Gemenskap bestäms av den samlade demokratipolitiken både lokalt, regionalt och nationellt.
Visst har vi ett eget ansvar för vår situation men vi är också beroende av spelregler och villkor som bestäms av vår omvärld. Vi är ömsesidigt beroende av varandra.

Linda Westerlind
2014-10-04

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-06 09:58