Ett program för hela länet

I helgen samlades några hundra av Västerbottens socialdemokrater till distriktskongress i Umeå folkets hus för att bland annat anta partidistriktets valprogram. Det är det manifest som ska ligga till grund för den socialdemokratiska valrörelsen och för den övergripande västerbottniska socialdemokratiska politiken efter valet.
Att valprogrammet redan som första punkt poängterar att jobben är den viktigaste frågan kommer knappast som någon överraskning för de som följt den politiska debatten. Och det med rätta, den institutionaliserade massarbetslösheten är en av samtidens stora ödesfrågor. Inte minst poängteras behovet av att bryta inlandets negativa spiral och använda samhälleliga resurser för att stödja lokala företags vilja till utveckling.
Att det finns riskvilligt kapital är grundläggande för att företag i inlandet ska kunna ta nästa steg och kunna anställa fler.

Men det också viktigt att den gemensamma sektorn tar ett huvudmannaansvar. Det är otillständigt att människor vars lön kommer från skattemedel ska jobba under förhållanden som är otrygga eller innebär villkor som är sämre än de som gällande kollektivavtal stipulerar. Vid upphandlingar ska kollektivavtal krävas.
Men det är också viktigt att den gemensamma sektorn som kommun och landsting blir bättre arbetsgivare. Det är onekligen så att välfärdsprofitörernas bästa argument är när det gemensamma fallerar. Där är det viktigt att Socialdemokraterna nu driver på om att visstidsanställningarna begränsas och att personal ska tas över vid eventuella upphandlingar av offentlig verksamhet.
Människor ska kunna känna trygghet på jobbet.

För att överhuvudtaget kunna trygga jobben i länet är det viktigt att utveckla både utbildnings- och forskningssektorn i Västerbotten. Fokus måste finnas på ett livslångt lärande där människor alltid får ytterligare en chans till vidareutbildning.
Det innebär satsningar på såväl folkbildningen som universiteten. Förbättrade utbildningschanser ger också fler möjlighet att ta steget från arbetslöshet till arbete. Kopplat till utbildning och arbetsmarknad i länet finns också behovet att satsa mer på forskning och utveckling. Om Västerbotten ska stå sig starkt måste mycket av forskningen kunna omsättas i nya produkter och tjänster.

Men det finns också ett behov att satsa på och vidareutveckla Västerbottens naturliga konkurrensfördelar. de naturresurser som finns lokalt bör också i större utsträckning förädlas i länet samtidigt som en större del av rikedomarna kommer lokalsamhället till godo.
Socialdemokraterna vill därför inrätta ett regionalt innovations- och omställningsråd där representanter från exempelvis industrin, utbildningsväsendet, arbetsmarknadens parter och politiker deltar och har till uppgift att lyfta blicken, bedöma vilka behov och möjligheter Västerbotten har.
Som ett led i att utveckla norra Sveriges möjligheter vill man också på sikt skapa en storregion som omfattar Sveriges fyra nordligaste län för att samordna gemensamma intressen i Norrland.

Välfärden måste säkras i hela länet. Därför ska samarbetet mellan kommun och landsting vidareutvecklas. Det ska finnas minst en hälsocentral eller sjukstuga i varje kommun.
Men även nya tekniska lösningar för att överkomma de långa avstånden i Västerbotten måste utvecklas. En förändrad befolkningssammansättning kommer att ställa välfärden inför stora utmaningar och måste därför också förändras i takt med tiden.
Det innebär såväl sjukstugor som universitetssjukhus, inland som kust.

Socialdemokraterna har antagit ett program som visar på en ambition att ta ansvar för länet och utveckla Västerbottens möjligheter. Det finns säkert sådant man kan ha invändningar emot eller som man kan tycka borde utvecklas för att det ska klargöras vad det kan innebära i praktiken.
Men på det stora hela är det ett valprogram som är förankrat i den västerbottniska myllan med praktik och vision i skön förening.

Fredrik Jansson
2014-04-08 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-09 06:55