Opinionsundersökningar om hur vi skulle rösta i allmänna val går det 13 på dussinet. Och något säger väl även de om hur landet ligger, framför allt om man ser till längre trender.
Men vill man känna efter hur opinionen skiftar så är det som regel mer intressant att titta på människors värderingar förändrar sig. SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen omfattande undersökningar om svenskarnas värderingar och åsikter, och häromdagen presenterades de första resultatet från den senaste undersökningen (en mer fullödig redogörelse kommer i bokform till sommaren).

Där finns det flera förändringar som är intressanta och hoppingivande.
När det gäller den uppmärksammade frågan om profitdrift i välfärden så bekräftar SOM det som andra undersökningar visat. Det finns ett starkt stöd för en välfärd utan profitdrift.
62 procent av svenskarna anser att det är bra eller ganska bra att få bort profiten ur välfärden. Och även bland borgerliga väljare är stödet för en profitfri välfärd utbredd.
Endast bland Folkpartiets väljare saknas en klar majoritet för profitförbud. Det är ”bara” 48 procent av dessa som svarade jakande på frågan ”Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.”
Dessutom finns det en majoritet bland väljarna till samtliga partier, förutom Moderaterna, som är mot fortsatta privatiseringar inom vården, skolan och omsorgen. Men även Moderaternas väljare är alltså motståndare till profitdrift i välfärden.
Till detta bör man lägga att det är allt färre vill minska den offentliga sektorn (21 procent), samtidigt som de som motsätter sig en sådan minskning blir allt fler (41 procent).
En majoritet av väljarna i alla partier är dessutom beredda att höja kommun- och landstingsskatten om alternativet är sänkt service.

Det är också fler som anser att Sverige är på väg åt fel håll än åt rätt håll, 39 respektive 30 procent. Det är svårt att läsa ut något konkret ur en sådan fråga, mer än att det finns ett missnöje med samhällsutvecklingen.
Men det faktum att det är är arbetsmarknaden, skolan och sjukvården som ligger i topp bland de frågor som svenskarna ser som viktiga samhällsproblem borde tala för att Socialdemokraterna ligger rätt i tiden.
Sedan den borgerliga regeringen kom till makten har det varit en medveten strategi att slå sönder de socialförsäkringssystem som man menade lade hinder i vägen för det som de kallar ”arbetslinjen”.
Nu visar SOM-undersökningen att missnöjet med den nuvarande utformningen är utbrett. Oavsett var man placerar sig på den den politiska höger-vänsterskalan finns det ett missnöje med hur pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen är utformade.
Det är bara bland de som klart till höger som det finns en viss majoritet som är nöjda med utformningen av sjukförsäkringen. Men även bland dessa har missnöjet ökat.
I kombination med att alltfler uttrycker oro för en stor arbetslösheten är det ett kraftigt underkännande av de vägval som den borgerliga regeringen har gjort bort från en socialdemokratisk välfärdsmodell.

När det gäller förtroendet för olika samhällsinstitutioner är det framför allt två förändringar som sticker ut. Dels att förtroendet för bankerna sjunker, och dels att förtroendet för fackföreningsrörelsen ökar. Sammantaget skulle dessa förändringar kunna tyda på att opinionen förskjutits åt vänster.
Något som man också kan uttyda i hur svenskarna definierar sig på en politisk vänster-högerskala. Fortfarande är det fler som definierar sig som höger än som vänster, 36 procent respektive 34 procent. Men samtidigt har klyftan minskat kraftigt de senaste åren. 2010 var det 44 procent som definierade sig som höger, medan det bara var 31 procent som definierade sig som vänster.

Om man ska göra någon övergripande analys av undersökningens resultat så skulle man väl kunna säga att det mesta tyder på att den högervind som blåst i många år nu har mojnat och att det finns tecken som tyder på att en vänstervind kan vara i antågande.
Man ska vara försiktig i antagandena att det självklart kan växlas in i en valseger nästa år. Men förutsättningarna ser onekligen lovande ut.
Nu gäller det bara att Socialdemokraterna lyckas omvandla dessa trender i opinionen till trovärdiga reformförslag. Stödet för en socialdemokratisk samhällsmodell finns uppenbarligen där ute.

Fredrik Jansson
2013-04-18