Äntligen partikongress!

 

Under hösten har Socialdemokraterna valt ombud till partikongressen. Jag blev vald som en av tre ombud från Umeå.  Det är ett stort förtroende att vara ombud på den 37;e ordinarie partikongressen där 350 medlemmar formade innehållet i den framtida politiken.

Kongressens arbete
När vi kom ner till Göteborg inleddes arbetet med temagrupper. Syftet med temagrupper är att ge ombuden möjlighet att diskutera och argumentera för sina förslag i mindre grupper direkt med partistyrelsens föredragande. Här jämkas många förslag samman för att underlätta debatten i plenum.

Organisatoriskt program
Socialdemokraterna i Umeå hade  närmare 70 motioner som skulle bevakas och lyftas fram i möten med partistyrelsens representanter. Det är ingen lätt uppgift att övertyga att vår motion är bra och måste bifallas.  Första kongressdagen har partistyrelsen bifallit två motioner som handlade om partiets interna arbete. Kongress vart annat år och avskaffa förtroenderådet och ta bort begreppet supporter. Härlig start här behövs inga ytterligare argument

Gruvnäringen
En viktig fråga för norra Sverige är att få igenom insatser för att stärka den svenska gruvnäringens utveckling och främja gruvnäringens behov av personal och kompetensförsörjning.  Även kravet på att möta näringens behov av infrastruktur och transportlösningar.

Vi har även fått gehör på motionen om ett aktiv industri och näringsliv  när det gällde att koppla samman forskning och olika branscher. Resultat vid universitet och högskolor ska i större utsträckning nå ut och omsättas i näringslivet.

Miljö
Vilken härlig debatt står för dörren, där många ombud har engagemang i miljöfrågorna gör att man blir glad och tror på framtiden. Beslut om att minska utsläppen av växthusgaser där vi lägger målet att Sverige ska vara ett land utan fossila bränslen 2050. Kravet på årliga avstämningar har anammats av partistyrelsen.  Vi vill bygga ut den förnybara energin, målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnyelsebara källor år 2020. Trygga energiförsörjningen där Sverige har ett överskott av el. Bostäderna i miljonprogram områdena ska byggas om för att minska energiförbrukningen.

Stora debatt väntas
Om vinster i välfärden där Umeå arbetarekommun har en egen motion där kravet var att förbjuda vinstdrivande verksamhet i vård, skola och omsorg.  Möjligheten att använda sig av bemanningsföretag ska begränsas i de verksamheter som samtidigt säger upp personal..  På mitt område blir diskussionen om arbetstidens längd, Umeå har en motion med krav om sex timmars arbetsdag.  A-kassan blir föremål för debatt där vi sett hur alliansregeringen gjort försämringar.  Nu åker vi till partikongressen för att stärka skyddet i a-kassan  80 % ersättning till 80 % av de som uppbär A-kassa.  Avskaffa FAS 3 återvändsgränden för många utförsäkrade.

Christer Lindvall, kongressombud

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-03 12:58