Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018

Umeå arbetarekommun har tagit första steget när det gäller nästa mandatperiods kommunalpolitiska handlingsprogram. Mot bakgrund av de förändringar som hänt i Umeå och i omvärlden beslutade Umeå arbetarekommuns styrelse att redan 2012 utse en arbetsgrupp som under en längre har haft i uppdrag att arbeta fram ett diskussionsunderlag.

Detta underlag tog arbetarekommunens styrelse ställning till i början av hösten 2013 för att sedan skicka ut det på remiss till alla s-föreningar och klubbar, vilka också inkommit med förslag på justeringar och ändringar. Remissvaren har sedan sammanställts, övervägts och i viss mån inarbetats.

Socialdemokraterna i Umeås kommunalpolitiska handlingsprogram är att betrakta som ett internt styrdokument för Socialdemokraternas förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder i Umeå kommun.

Utifrån den politiska plattformen kommer sedan ett mer lättillgängligt material och valprogram att arbetas fram som kommer att kommuniceras med kommuninvånarna.  

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget med vissa justeringar.

Arbetsgruppen har bestått av Janet Ågren som sammankallande, Björn Wiechel, Emma Nilsson och Hans-Åke Rönnlund.

Kontakt för ytterligare information:

Harriet Hedlund
Ordförande Umeå arbetarekommun
070 – 397 46 22

eller

Janet Ågren
Politisk sekreterare (s)
070 – 610 47 85

Emma Nilsson
Verksamhetsassistent Umeå arbetarekommun (s)
070 – 669 01 18

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-24 10:39