Upplands-Bronytt maj 2010

Trappan vid Bro station – äntligen ska den lagas – färdig senast 31 maj.

Orsaken till att trappan blivit trasig är att den frusit sönder under den extrema vintern som nyss passerat. Vid undersökning visade det sig också att trappan inte är gjord på rätt sätt samt att även uppvärmningen blivit skadad. Därför måste den byggas om helt. Det som fördröjt genomförandet är att arbeten av den här arten sker på entreprenad i vår kommun vilket innebär att det måste handlas upp. Nu är upphandlingen klar och trappan ska vara färdig senast 31 maj. Hela situationen förvärras tyvärr ytterligare av att SL sedan flera veckor tillbaka har problem med pendeltågens signalsystem med följd att det ibland bara går ett tåg i timmen. Samtal pågår med SL för att se om det finns några provisoriska åtgärder som kan underlätta besvärligheterna för alla resenärer.

 

Mer pengar till föreningar

Bildningsnämnden har fattat beslut om och ökat anslagen till föreningsbidrag (fritidsföreningar). Dessutom har nämnden efter samråd med föreningslivet beslutat att prioritera föreningsledarutbildning under 2010. Även kulturföreningarnas bidrag har höjts och arbetats om för att bättre passa föreningarnas behov.  

 

Möjligheten till spontanidrott är viktig.

 Kommunen fortsätter sin satsning på att skapa möjlighet för ungdomar som inte tillhör någon förening att nyttja främst sporthallar för olika aktiviteter. Detta sker genom samarbete med Ungdomens Hus/fritidsgårdarna eller någon förening. Sedan några år lämnas ett riktat stöd till lovaktiviteter. Detta har slagit väl ut och utökats de senaste åren. Under 2010 kommer det att finnas möjlighet för föreningarna att söka särskilda bidrag till lovaktiviteter både vid sport- och höstlovet.

 

Kvalitetsredovisning av skolan för 2009

Enligt förordningen om kvalitetsredovisning i skolväsendet ska varje kommun årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Den ska omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskole-verksamhet och skolbarnsomsorg.

Uppföljning av likabehandlingsplaner

Fr.o.m. 1 januari 2009 finns det två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i förskola och skola; skollagens 14 kap och diskrimineringslagen. De likabehandlingsplaner som enheterna utarbetat under tidigare lagstiftning behöver ses över för att ge ett bättre stöd i arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkningar. Några enheter uppger att likabehandlingsplanen alltmer blivit ett levande dokument och att värdegrundsarbetet påverkar förhållningssättet. De justeringar som ska göras är därför inte av någon grundläggande natur.

Förskola

Antalet anställda i förskolan har fortsatt öka under 2009. Förskolorna har genomgående i grunden en stabil personalgrupp med liten omsättning.

Arbetet med förbättring av utvecklingssamtal och skriftliga omdömen

De flesta skolelever upplever att de blir lyssnade till samt att de får information om hur de klarar sina studier och vad de behöver arbeta mer med. Kontakten mellan skola och hem fungerar. Särskilt positivt är att föräldrarna upplever att utvecklingssamtalen ägnas åt att samtala om elevens kunskaper och färdigheter och vad eleven behöver utveckla.

Studieresultaten ökar 

  • Andelen elever som bedömdes nå målen våren 09 i åk 5 har ökat i svenska och engelska men är oförändrad i matematik jämfört med våren 08.
  • I åk 9 har andelen elever som nådde målen ökat och är större än rikets genomsnitt i samtliga ämnen. Det faktiskt uppnådda meritvärdet för Upplands-Bro var 209,5, vilket är bättre än snittet för riket som var 207,4 poäng.
  • Kommunens skolor har tidigare legat ungefär på riksnivå när det gäller andelen elever som är behöriga till nationella program i gymnasieskolan men andelen behöriga till nationellt program 2009 ökade jämfört med 2008.
  • Upplands-Bro gymnasiet redovisade goda förutsättningar i form av en hög andel behöriga lärare samt lokaler och utrustning av god kvalitet. Fler elever blev behöriga till högskolan jämfört med 2008. Andelen med betyg i två språk ökade. Eleverna trivs på skolan och känner sig trygga. Eleverna anger att utvecklingssamtalen har blivit mer meningsfulla men att det borde vara möjligt att förbättra kvaliteten ytterligare.

 

Vill du bli supporter och medlem i socialdemokraterna?

Vill du komma med i arbetet för att byta regering 2010?
Vill du vara med och påverka Upplands-Bros framtid?
I så fall – kom med oss som medlem i Socialdemokraterna!
Du kan kontakta vår expedition eller föreningarna direkt.

Socialdemokraternas expedition i Kungsängen 08-581 719 82.
Liisa Korkala, ordf Bro (s)-förening 08-582 493 59.
Jonas Söderberg, ordf Kungsängens (s)-förening 070-699 79 30

 www.socialdemokraterna.se/upplands-bro socialdemokraterna@upplandsbro.mail.telia.com

Bli medlem och betala direkt! SMSa Still 72105 (S ååmmddxxxx), kostnad 100kr. Socialdemokraterna i Kungsängen och Bro

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-22 15:04