Aktuellt i politiken

 

 

Hej partivänner.

Hör gärna av dig om du undrar något, vill diskutera något eller ”bara” vill prata en stund!

 

Vi har vi kommit en bra bit in på året, tiden flyger fram.

 

Vi har haft årsmöte i vår arbetarekommun där vi bland annat valde våra främsta företrädare för den kommande mandatperioden.  Det gavs inget tillfälle att tacka för förtroendet på mötet så det gör jag nu!

 

Det är mycket hedrande att få företräda Socialdemokraterna i Upplands-Bro även kommande mandatperiod, Tack för förtroendet.

Politik gör skillnad-Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

I februari fick Upplands-Bro kommun besök av statsminister, Stefan Löfven. Besöket inleddes med att överraska eleverna på Finnstaskolan där han bl.a. svarade på ett brev som två av skolans elever skrivit, det blev ett mycket uppskattat besök där statsministern fick många kramar, skriva autografer och ställa upp på selfies.

Där efter var det fika och samtal på Café Nyfiket i Brohuset där temat var kommunens integrationsarbete.

 

Statsminister Stefan Löfven träffade bland andra nyanlända familjer, volontärer, företagare, kommunens fyra integrationsstödjare och integrationssamordnaren i integrationscentralen i Brohuset.

Jag hade förmånen att få en liten stund på tu man hand med vår ordförande och landets statsminister. Han ställde många frågor och han var intresserad och imponerad av integrationsarbetet i kommunen och av samarbetet i koalitionen.

 

 

Den 27 mars öppnade café´ ”Nyfiket” för allmänheten.

Cafét drivs i integrationscentralen i Brohuset som ett integrationsprojekt av sex nyanlända kvinnor.

 

I integrationscentralen samordnas vidare allt arbete som rör integration. Det är SFI, frivilligorganisationer, en rad projekt och rent allmänt stöd för att snabbt komma in i samhället. T.ex. hjälp med förskoleplats, hjälp att ställa sig i bostadskö, kontakt med öppen förskola och mycket mer.

 

SFI erbjuder nyanlända i gymnasieålder fem introduktionsprogram med språkinriktning. Dessa har växt kraftigt och en fördubbling har skett sista året med ca 125-140 studenter.

Bland många projekt som drivs kan nämnas:

 • Åter i arbete
  Integrationsteamet har tipsat och sammanfört vår Arbetsmarknadsenheten med relevanta personer.  Det handlar o att gå från långtidsarbetslöshet och att leva på ekonomiskt bistånd till att börja arbeta och försörja sig själv. Projektet Åter i arbete har lyckats över förväntan och är sedan 2016 permanent.
 • Storebror
  Ungdomar på gymnasiet som själv kom som ensamkommande barn för fler år sedan är ute på olika boenden och Broskolan för att berätta om sina erfarenheter och verkar stödjande.
 • Biblioteket arbetar med språkcafé samt inköp av böcker med riktning mot nyanlända på olika sätt.
 • Simundervisning genomförs för vuxna.
 • Cykelundervisning erbjuds också.

 

 

Ett annat av våra beslutade fokusområden är:

 

Trygghet, just nu anställs 6 trygghetsvärdar i kommunen som ska sammarbeta med såväl polisen som frivilligorganisationerna i kommunen. 

 

Ett långsiktigt samarbete med Fryshuset har initierats. 

I Bro har vi sedan en tid tillbaka ett samarbete med Fryshuset med uppdraget att arbete uppsökande och relationsskapande med ungdomar, så vitt vi kan se har det arbetet gett gott resultat.

 

Vi har gett ett utökat anslag till våra fritidsgårdar så att de kan utöka sina öppettider och erbjuda mer aktivitet.

 

Jämte kommunens Trygghetssamordnare är nu också en Preventionssamordnare anställd i ett samarbete mellan Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur och Fritid. Preventionssamordnarens uppgift är att arbete förebyggande gentemot ungdomar främst vad det gäller alkohol och andra droger.

 

Vidare så jobbar vi med grannsamverkan, grannstödsbil, avstämningsmöten med ansvariga aktörer var 14:e dag för att stämma av läget och rikta insatser, BRÅ som ett strategiskt organ med bred representation.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Ett övergripande syfte med handlingsplanen är att Upplands-Bro kommun ska införa en tydlig organisation, inklusive roller och ansvar, samt genomföra effektiva insatser mot våldsbejakande extremism. Vi inrättar ett konsultationsforum I konsultationsforumet finns representanter från berörda kontor som löpande specialistutbildas och som ska ha aktuell kunskap samt spetskompetens på området.

 

Arbetet med trygghet kommer att fortsätta, vi vet att känslan av otrygghet ökar i Sverige. Ser man på otryggheten i hela befolkningen mellan 16 och 79 år så uppger 19 procent att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde på kvällen. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan 2015.(BRÅ). 12 procent av kvinnorna känner sig så otrygga att de väljer att inte gå ut på kvällarna. Vi har ingen anledning att tro att det ser annorlunda ut för Upplands-Bro, så arbetet fortgår.

 

 

 

Attunda

Sedan årsskiftet har jag förtroendet att vara ordförande för Brandkåren Attunda.

 

Brandkåren Attunda arbetar med förebyggande insatser som skolbesök, hembesök, konsekvenssamtal, information och aktiv närvaro i lokalsamhället i större utsträckning än vad de tidigare gjort. En liten tid av deras arbete går dessbättre till att släcka bränder och det förebyggande arbetet de gör är ovärderligt.

 

Tillväxt, ännu ett av våra prioriterade områden. Vi bygger nu mest per capita i Stockholmsregionen.  2016 höll vi en tillväxttakt på 3,6 %.

 

Vi har tagit första spadtaget för ett LSS boende i på Parkvägen i Bro, beslut är fattat om äldreboende på Lillsjö Badväg, detaljplanen för Ringvägen etapp 2 är antagen, och möjliggör byggandet av 270 bostäder, det byggs för fullt på Bagarvägen/Målarvägen (180 lgh)

 

 

Årets demokratidag är genomförd tillsammans med 400 ungdomar på Ekhammarscenen där demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog.

Alla årskurs 9:or och många från år 1 och 2 på gymnasiet deltog.

Över 70 förslag kom in och nu ska vi diskutera dem och föra in några av dem i årets budgetprocess. Förra året på demokratidagen framförde eleverna ett önskemål om Mattecentrum på UBG och det genomförs nu.

 

I lördags ägde Upplands-Bro galan rum. 200 företagare mötte upp, priser delades ut och stämningen var god. Vi har ett gott samarbete med kommunens företag och det är viktigt för Upplands-Bros utveckling.

 

I år startar vi Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro kommun, intresset från entreprenörer är stort.

Inför feriejobben sommaren 2017 är det nya förutsättningar.

Även i år erbjuder vi feriejobb till alla som bor i kommunen och går i årskurs 9 och årskurs 1 och 2 i gymnasiet. De kan söka kommunala feriejobben. Och arbetar tre veckor under sommaren. Tidigare kunde kommunen placera ut feriejobbare på företag och föreningar samt betala deras löner. Detta är inte längre möjligt efter nya direktiv från Sveriges kommuner och landsting (SKL). För privata företag och föreningar innebär det att de själva får hitta feriejobbare samt stå för ungdomarnas anställning och lön.

Vi har genomfört en sommarjobbsmässa där kommunala verksamheter och lokala företagare deltog. Ungdomarna kunde där möta företagare och representanter från kommunens verksamheter. Mässan resulterade i ett antal intresseanmälningar för feriearbete. T.ex. erbjöd ett av kommunens större företag arbete till 100 ungdomar.

Exempel på kommunala verksamheter var:

 • Äldreboende
 • Enklare fastighetsskötsel/lokalvård
 • Trädgård
 • Inventering

 

EON-Besluten är fattade. Unik satsning vid Högbytorp !

Vid Högbytorp i Bro planerar E. ON att bygga en biogas- och kraftvärmeanläggning nära Ragn-Sells materialåtervinningsanläggning

Energibolaget E. ON ska bygga en kretsloppsanläggning som producerar biogas, el och värme, i nära anslutning till Ragn-Sells materialåtervinningsanläggning. Det som blir en rest i den ena anläggningen ska användas som en resurs i den andra. På så sätt skapas en modern kretsloppslösning med den senaste tekniken för att återvinna både material och energi.

För Upplands-Bro kommun innebär den nya etableringen möjligheter till jobb, utbildning och innovationer. På sikt kommer det att innebära att pannan i Bro centrum och Tibble kan tas bort och marken användas för andra ändamål.

De första mark- och grundläggningsarbetena kommer att påbörjas relativt snart. Redan 2018 ska biogasanläggningen vara klar och 2019 beräknas anläggningen för el- och värmeproduktion att tas i drift.

 

Sjukvård i fritt fall

 

Under sina tio år vid makten har det moderatledda landstingsstyret ständigt låtit sin privatiseringsagenda gå före nödvändiga satsningar på personal och vårdcentraler. Resultatet är en vårdkris som just nu tycks bli värre för varje vecka.

 

Nu måste vårdens pengar gå till vården, skriver jag tillsamman med 26 ledande socialdemokrater i Stockholmsregionen inklusive Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting (SVD)

 

De senaste veckorna har larmrapporterna kommit allt tätare – från patienter som upplevt kaoset på akutmottagningarna, från anhöriga som tvingats se sina nära och kära vårdas i korridorer, från personal som trots hjälteinsatser känt att de inte räcker till. Väntetiderna på akuten har i vissa fall varit 40 timmar, bemanningen har måst lösas genom upprepade 12-timmarspass och nästan 600 vårdplatser var stängda under julledigheterna. Det är 250 fler än under samma tid förra året.

 

Tyvärr är vi inte förvånade. Den moderatledda alliansen har styrt Stockholms läns landsting i tio år. Det vi ser är helt enkelt resultatet av deras politik. Privatiseringar genom så kallade vårdval har tillåtits kosta hur mycket som helst vilket har tagit pengar från nödvändiga satsningar på personal och vårdcentraler.

 

Vårdkonsumtionen i Stockholm är trettiofem procent högre än i de andra stora landstingen, utan att folkhälsan är nämnvärt bättre. Ledande experter beskriver vården i länet som höggradigt splittrad. Lägg därtill upphandlingar av strumpor för 6000 kronor paret, konsultnotor i hundramiljonersklassen och miljardfördyringar i prestigeprojektet Nya Karolinska Solna. Detta är det moderatledda landstingsstyrets ansvar. Krisen är deras verk. 

 

Det finns anledning att känna oro.  Främst över hur krisen slår mot våra kommuninvånare. Vilken vård kommer de att få om de drabbas av influensan eller halkar och bryter ett ben? Kommer den kommunala omsorgen och hemtjänsten att behöva lösa uppgifter som den inte är rustad att lösa?

 

Privatiseringspolitiken har inneburit att vårdgivare fått etablera sig var de vill, vilket ofta varit i Stockholms innerstad. Där finns exempelvis 45 procent av länets alla gynekologmottagningar, 45 procent av hudmottagningarna och 30 procent av öron-näsa-hals-mottagningarna, trots att bara 15 procent av länets befolkning bor där. Det kan inte kallas för en jämlik tillgång till vård.

 

Den rödgröna regeringen har genom välfärdsmiljarderna och den så kallade professionsmiljarden gett Stockholms läns landsting ett tillskott om mer än 600 miljoner för 2017.

 

Det finns flera sätt att använda dessa pengar för att lindra den kris som det moderatledda landstingsstyret skapat. Nedan Socialdemokratiska förslag:

 

●      Bygg nya moderna närsjukhus i Skärholmen, Barkarby, Handen och Tumba. Länet växer snabbt och det behövs bättre närsjukvård och fler geriatriska vårdplatser för våra äldre som nu far illa på akutmottagningarna för att det saknas platser.

 

●      Öppna närakuterna nu. Närakuter inrättades ursprungligen av socialdemokraterna men lades ner efter 2007 av det moderatledda styret. Nu har man sent omsider insett att det var ett misstag. Vi anser att närakuter omedelbart måste öppnas vid akutsjukhusen i Södertälje och Danderyd samt vid Södersjukhuset och Karolinska i Solna och Huddinge. För att avlasta behövs fler närakuter än vad moderatstyret aviserat. De ska samordnas med övrig vård och de ska inte privatiseras.

 

●      Satsa på vårdcentraler och jourläkarbilar. Barn och äldre ska alltid få snabb och god vård på sin vårdcentral. Fasta läkarkontakter och kontinuitet ger trygghet. E-hälsoverktyg och rådgivning ska utvecklas. Fler ska kunna träffa läkare hemma.

 

●      Gör vården mer sammanhållen och patientcentrerad. Istället för att fortsätta moderatstyrets privatiseringar och sönderstyckning av vården ska inspiration hämtas från Norrtälje, där landstinget och kommunen samarbetar för att möta invånarnas behov av vård och omsorg. 

 

●      Satsa på personalen, förbättra schemaläggningen och öka antalet rekryteringsbostäder. Personalpolitiken och arbetsmiljön måste förbättras för att stoppa personalflykten och kunna öppna fler vårdplatser. Personalen ska lägga mer tid på patienten och mindre på administration.

 

Krisen i Stockholmsvården beror inte på brist på pengar. Det moderatledda landstingsstyret har haft tio år på sig med de bästa ekonomiska förutsättningarna av alla landsting i riket. Krisen beror på hur pengarna har använts.

 

Moderatstyret har ständigt valt att lägga dem på sin privatiseringsagenda. Resultatet är en sjukvård som tycks vara i fritt fall.

 

Vi socialdemokrater vill att vårdens pengar ska gå till vården.

 

 

 

I skrivandes stund är det underbart vårväder, jag hoppas att det håller i sig.

 

Vi jobbar vidare för att ta Upplands-Bro steg för steg in i framtiden!

 

Allt gott!

/ Camilla

 

Camilla Janson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro kommun

E-post Camilla.Janson@Upplands-Bro.se

Telefon: 08-581 692 05 (Kopplas till min mobil)

                073-961 65 20