Aktuellt i politiken

 

 

Hej partivänner.

Hoppas ni alla har haft en skön julledighet.

Ett nytt spännande år ligger framför oss.

 

Med en stark budget för Upplands-Bro kommun, verksamheternas budgetramar ökar med över 113 miljoner kronor, en ökning med 8.8% ser vi fram emot det nya året.

 

Årets budgetinriktning:

Tillväxt - Trygghet – Integration – Kunskap – Livskvalitet

 

Tillväxt

 

 • Fortsatt förstärkning av byggkedjan i syfte att bibehålla den starka tillväxten i kommunen
  • Näringsliv, Upplands-Bro kommun behöver fler och växande småföretag. En strategi med två ben - Företagslyftet - ska utföras med start 2017. De båda benen är att tillgodose ökad mängd verksamhetsmark samt identifiera och stärka de mindre företag som har tillväxtpotential. 

 

 • Arbetet med nyföretagande som sker genom Nyföretagarcentrum ska genomlysas och breddas för att nå och uppmuntra fler kommuninvånare att starta och driva företag.

 

 • Kommunen ska öka sitt arbete för att positionera sig som en attraktiv företagsplats, genom marknadsföring, ambassadörer, vässad service till företag och dialog med företag utanför kommunen.

 

 • Fortsatt utveckling av Kungsängens centrum och påbörjan av utveckling av kommunens ytor vid Bro centrum

 

Trygghet

 

 • Trygghetsfrågorna är fortsatt prioriterade och ett långsiktigt samarbete med Fryshuset har initierats.

 

 • Fler papperskorgar där det behövs, komplettering av bänkar, samt trygghetsskapande åtgärder för att bidra till en ökad trygghet i kommunen

 

Integration

 

 • Överförmyndarverksamheten som har ett gemensamt kansli tillsammans med Järfälla ser fortsatt ökning av antalet ärenden och fler gode män bland annat för ett ökat behov när kommunen tar emot fler ensamkommande flyktingbarn.

 

 • En bra integration av nyanlända är ett viktigt fokus för kommunen och för att stödja detta behöver integrationssamordningen utvecklas och permanentas både personal och lokalmässigt. För 2016 har detta finansierats med tillfälligt erhållet statsbidrag för integration

 

 • SFI och Grundvux är viktiga verksamheter för en bra integration och verksamheten behöver utökas personalmässigt samt avsättas resurser till kompetensutveckling.

 

Kunskap

 

 • En lönesatsning på lärare, skolledare m.fl genomförs för att säkra att lönerna blir konkurrenskraftiga och för att behålla kompetens i kommunen.

 

 • För att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till barn i behov av särskilt stöd.

 

 • Kommunens ferieverksamhet för ungdomar ökar i omfattning och för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete så avsätts mer resurser för verksamheten. Verksamhetens inriktning framöver är att enligt SKLs rekommendationer enbart erbjuda feriejobb inom kommunens verksamheter.

 

 • En permanentning av Unga-Vuxna-projektet har beslutats och verksamheten finansieras.

 

 • Fokus för 2017 är att fortsätta öka tryggheten i skolorna. De delar i Skolutvecklingsprogrammet som handlar om "Ordning och reda" i klassrummet skall förstärkas, trygghet och studiero ska råda i alla våra klassrum. Det ger tydlighet, arbetsro och trygghet till personal, barn, elever och föräldrar i vår kommun.

 

 

 • Inom förskolan införs fria pedagogisk måltid. En viktig pusselbit för att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi satsar även på en giftfri förskola och på omsorgen under obekväm arbetstid.

 

 • En resursförstärkning går till fritidsgårdarna med uppdrag att utöka utbudet till kommunens barn och ungdomar.

 

 • Resurser avsätts för att stärka/starta ett mattecentrum på Upplands-Bro Gymnasium (UBG) i linje med prioriterade satsningar från eleverna under 2016 års demokratidag.
 • Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor. IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknologi. "IKT-strategi för utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun 2015-2020 " syftar till att förstärka användningen av IKT i skolan och bidra till att skapa förutsättningar för en likvärdig skola.

Livskvalitet

 

 • Genomföra en översyn av riktlinjer för biståndsbedömning och modeller för individuppföljning så att behov och insatser följs åt.

 

 • Mat och måltider för äldre som bor i eget boende är ett viktigt område och socialnämnden får i uppdrag att utöka möjligheterna till måltider i samvaro.

 

 • Stärka den förebyggande verksamheten i form av stöd till anhöriga.

 

 • Utöka anslaget till föreningsbidrag, tex för kvinnojouren Anna.
  • Nybyggnation av ett nytt äldreboende, 72 platser med planerad inflyttning 2018.

 

 • Möbler och inventarier till ny gruppbostad med beräknad inflyttning i slutet av 2017.

 

 • Upprustning gruppbostäder. Upprustning av Gula villan samt Rosa villan, Lejondals gruppboende.
  • Daglig verksamhet för funktionsnedsatta är en viktig verksamhet som växer i kommunens egen regi. Nya verksamheter startar och hemtagning från externa placeringar sker. Detta samt att det ställer krav på bättre och fler lokaler gör att verksamheten tillskjuts medel.

 

 • Projektet åter i arbete som vänder sig till personer som varit arbetsökande under en lång tid har goda resultat och för att kunna erbjuda fler personer att delta omfördelas resurser från ramen för ekonomiskt bistånd.

 

 • Riktade medel för att öka ungdomssatsningarna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

 

 • Korta kön till Kulturskolan

 

 • En fortsatt utveckling av digital handläggning för bygglovshantering. Ett nytt ärendehanteringssystem införs inom livsmedel och tillsynen stärks inom områdena miljö- och bygglov.

 

 

 

En del av Investeringarna under 2017

 

 1. Lekpark vid IP Kungsängen
 2. Aktivitetspark i Bro
 3. Bio projektorn och duk i Ekhammaraulan
 4. Möbler och inventarier till ny gruppbostad med beräknad inflyttning i slutet av 2017.
 5. Möbler och inventarier vid upprustning av hemtjänstlokalen
 6. Asfaltbeläggning med prioritering av gång- och cykelvägar
 7. Bullerdämpande åtgärder vid kommunala vägar
 8. Fler papperskorgar och komplettering av bänkar
 9. Successivt genomförande av ombyggnation av våra mottagningskök till tillagningskök i våra förskolor och skolor


 

 

Vi går från Löfte till Leverans

 

Hälsningar

Camilla

 

Hör gärna av dig om du undrar något, vill diskutera något eller ”bara” vill prata en stund!

 

Camilla Janson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro kommun

E-post Camilla.Janson@Upplands-Bro.se

Telefon: 08-581 692 05 (Kopplas till min mobil)

                073-961 65 20