Klyvningen av Väsbyhem

Den 12 september var det fullmäktige och ärendet som dominerade kvällen var klyvningen av Väsbyhem, som debatterades i över två timmar. Vi förstår inte poängen med att stycka Väsbyhem i ett mindre bolag med 800 lägenheter och ha kvar ett större med drygt 4 000 lägenheter. Motiven är synnerligen vaga och vi har gång på gång, i öppna brev, artiklar, flygblad, i debatten i Väsby Centrum och nu i fullmäktige, frågat om målet är att sälja det större och/eller det mindre bolaget. Jan Holmberg har inte svarat på frågan.

Efter ett hårt tryck från oss under debatten kom dock två viktiga klargöranden. Vare sig Folkpartiet eller Kristdemokraterna kommer aktivt att verka för att Väsbyhem kommer att säljas under denna eller kommande mandatperiod. Ett besked som vi Socialdemokrater välkomnar. Nu har vi en majoritet i fullmäktige som inte kommer att verka för en försäljning av Väsbyhem.

Ett tack till alla som deltog i fullmäktigedebatten och som skrivit insändare och på annat sätt försökt påverka.

I ärendet om klyvningen av Väsbyhem yrkade vi i första hand återremiss, i andra hand avslag. Motivet för vårt återremissyrkande är att ärendet inte kan anses färdigberett. I sista stycket i återremissyrkandet från fullmäktige i juni står det: ”Det bör också tydliggöras om syftet med delningen är att kommunen skall behålla bolagen i sin ägo eller om en försäljning av något av bolagen kommer att ske inom nuvarande och/eller nästkommande mandatperiod.

På detta finns det inget svar alls. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att kommunens politiska ledning så medvetet undviker att svara på detta.

Vårt andrahandsyrkande var avslag på ärendet. Våra motiv är följande:

1. Av handlingarna framgår det inte hur bostadsbyggandet kommer att öka, tack vare att man delar bolaget i två bolag. Ett större och ett mindre.

2. Av handlingarna framgår inte hur och på vilket sätt boendeinflytandet ska organiseras i det nya bolaget.

3. Det nya bolaget kommer att innehålla 816 lägenheter, där ca 500 lägenhetsinnehavare uttryckt önskemål om att få ombilda till eget ägande via bostadsrättsförening. Det finns ingen analys gjord över om det nya bolaget överhuvudtaget överlever om så blir fallet.

4. Det redovisas ingenting konkret om vad ”nytänkandet” inom det nya bolaget innebär eller ska leda till.

5. Det talas i allmänna ordalag om att ett mindre bolag har lättare att snabbt ställa om och förändra sin verksamhet om det inträffar saker på ”bostadsmarknaden”.  Man kan då fråga sig varför inte den politiska ledningen i så fall delar upp Väsbyhem i ännu fler mindre bolag.

Avgifter för barn som vårdas utanför hemmet
Det andra ärendet som föranledde en diskussion i fullmäktige var om införande av avgifter inom individ- och familjeomsorgen. Alliansen vill införa avgifter för föräldrarna med barn som vårdas utanför hemmet. Vi har en annan uppfattning och tror inte att avgifter är rätt väg att få föräldrarna att känna sig mer försörjningsskyldiga för sina barn, eller att de medför den bästa utvecklingen för barnen och föräldrarna. Det finns andra insatser som bör kunna ge bättre resultat. Det ärendet visar verkligen på skillnaden i syn på utsatta människor mellan oss och alliansen.

Nya kulturhuset
Nu börjar diskussionerna om vilket innehåll som ska finnas i det nya Kulturhuset. Delta i diskussionerna - var med och påverka. Givetvis ska vi ha ett bra bibliotek, men jag tycker också att det är viktigt med lokaler för skapande verksamhet, en bra konsertlokal och mycket mer. ABF har arbetat med frågan och har ett genomtänkt och bra förslag, som kan tjäna som ett gott exempel på ett hus med kulturell mångfald.

Nu håller vi igång och kör hårt i höst. En långsiktig kampanj är på gång i Upplands Väsby, som går ut på att visa att Socialdemokraterna är det parti som satsar på barn och ungdomar och ser till barnens och ungdomarnas bästa. Mer information om detta kommer nästa gång vi ses.

Leif Berglund

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-28 14:25