Alliansen minskar valfriheten i hemtjänsten

Alliansen förslag om att lägga ned den kommunala hemtjänsten gör att valfriheten försvinner för över en tredjedel av kommunens hemtjänsttagare. För de som valt det kommunala alternativet försvinner möjligheten att få det de vill ha. Detta måste anses som anmärkningsvärt. För att slå vakt om valfriheten måste den kommunala hemtjänsten finnas kvar som alternativ.

I samband med att privatiseringarna i Upplands Väsby började för 5 år sedan framhöll Jan Holmberg (M), dåvarande kommunstyrelsens ordförande, att det alltid skulle finnas ett kommunalt alternativ att välja när det gällde kommunalt finansierade välfärdstjänster, som skola, förskola, äldreomsorg och hemtjänst. Nu är det nya kvastar som sopar och då behöver inte gamla löften hållas.

Vi Socialdemokratern motsatte oss att LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, infördes i hemtjänsten i kommunen. LOV är en lagstiftning som endast ser till att garantera en fri etableringsrätt för företag. Vi ansåg att hemtjänstverksamheten alltjämt skulle upphandlas och på så vis slå vakt om mångfalden. När den första upphandlingen av hemtjänst gjordes 2007 ansågs kommunen som direktkvalificerad till att bedriva hemtjänst. Motivet till detta var att det behövdes ett kommunalt alternativ för att kunna hålla koll på kostnader och kvalitet. Den anledningen kvarstår än i dag.

Frågan berör fler än produktionsstyrelsen
Produktionsstyrelsen har informerats om att hemtjänsten i kommunal regi ska avvecklas. Våra ledamöter har krävt en utförlig ekonomisk redovisning över situationen inom hemtjänsten. Frågan kommer tillbaka till styrelsen för beslut den 15 maj och vår ledamot kommer då att yrka avslag på förslaget om avveckling.

Dessutom har vi Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen, där vi kräver att frågan ska lyftas till kommunfullmäktige för debatt och diskussion. Innan produktionsstyrelsen eller fullmäktige behandlar frågan är det också viktigt att Social- och äldrenämnden ges möjlighet att yttra sig utifrån vad detta har för betydelse för hemtjänsten totalt sett i kommunen och målet om många utförare.

Förhindra privat koncentration
Inom hemtjänsten i Upplands Väsby finns idag tre dominerande aktörer, som tillsammans har 84 procent av all hemtjänst. De är Väsby Vård och Omsorg (kommunal regi) 39 procent, Camillas hemtjänst 30 procent och Olivias hemtjänst 15 procent. Försvinner kommunens hemtjänst riskerar ett par bolag att lägga under sig en betydande majoritet av hemtjänsttagarna.

Snedvriden konkurrens
Kommunens egen hemtjänst förväntas (är dock endast en prognos) att gå med fyra miljoner i underskott. Underskott har även funnits under tidigare år.

En orsak till underskottet är bristen på konkurrensneutralitet. Privata utförarna har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster, men det får inte kommunen. Detta ökar verksamhetens attraktionskraft, höjer kvaliteten och ökar företagens intäkter. Det medför även att administration och andra kostnader blir lägre per timme för de privata företagen.

En annan anledning till underskotten är att den kommunala verksamheten minskat. Den har inte gjort det på grund av att den är dålig, nästan 40 procent av hemtjänsttagarna väljer kommunens hemtjänst och den är fortfarande klart störst.

En tredje anledning till underskotten är att kommunen har högre personalomkostnader, bl.a. genom bättre pensionsavtal. Utifrån en princip om konkurrensneutralitet skulle därför ett visst underskott i den kommunala hemtjänsten vara acceptabelt, eller så höjs ersättningen för alla.

Mångfald behövs
Alla stora hemtjänstföretag och kommunens egen verksamhet utför ett bra arbete, har kunniga och lojala medarbetare. Såväl den privata som den kommunala hemtjänsten uppskattas av brukarna. Den kommunala verksamheten har minskat från 99 procent till 39 procent på fem år. Orsaken hittar vi bland annat i att det finns flera hemtjänstföretag att välja mellan. Hemtjänsttagarna har möjlighet att byta och pröva en annan utförare när det så passar.

Det är viktigt att det även fortsättningsvis finns flera som kan erbjuda hemtjänst i kommunen, och som kan göra det med en relativt stor verksamhet utan att för den skull bli helt dominerande. Därför behövs det ett kommunalt alternativ.

Leif Berglund
Oppositionsråd Socialdemokraterna


 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-07 11:26