Framtidens Vadstena 2014-2018

Socialdemokraterna - Framtidspartiet - Vadstena

JOBBEN

Ett positivt näringslivsklimat

Socialdemokraterna vill

 • skapa ett positivt näringslivsklimat genom regelbundna samtal mellan politiker och näringslivet.
 • öka tillgängligheten och få fler besökare till Vadstena genom att samarbeta med enskilda företag, region och stat.
 • stärka slagkraften hos kultur, stadsmiljö och handel för att locka fler turister och andra besökare till Vadstena
 • ha ordning och reda i kommunens ekonomi och finanser

 
Det ska vara attraktivt att arbeta i Vadstena

Socialdemokraterna vill

 • arbeta för att Vadstena ska präglas av öppenhet och mångfald
 • erbjuda ungdomar arbete i kommunen
 • göra kommunen till mönsterarbetsplats med tydliga arbetsmodeller som premierar samarbete, minskar sjukfrånvaron, ökarservicekvalitén och som gör att skatten används effektivt
 • gå från myndighetstänkande till att ge medborgarna en god service och ett bra samtal
 • öka kompetensen inom HBTQ-området genom utbildningsinsatser

 
Ökat bostadsbyggande ger växande näringsliv

Socialdemokraterna vill

 • fortsätta rusta upp Vadstena Fastighets AB:s 800 hyreslägenheter och använda bolaget som en resurs för nybyggnation samt stimulera privata byggföretag att bygga nytt
 • kunna erbjuda ledig tomtmark till den som vill bygga sig en egenvilla. Drottningmarken ska successivt göras färdigt och därmed bli intressant och trevligt
 • verka för att de tomter som nu är tomma i Borghamn och Rogslösa kan bebyggas
 • bygga ut bredband i Vadstena tätort och börja med de som redan har fjärrvärme

 
Bättre kommunikationer

Socialdemokraterna vill

 • slå vakt om kommunikationerna med Motala, Skänninge och Mjölby
 • arbeta för direktbuss till och från Linköping
 • göra ”gratisbussen” i Vadstena tätort gratis igen


Värna miljön för att klara framtidens utmaningar

Socialdemokraterna vill

 • verka för att kunskap och medvetenhet om miljösamband ska öka och komma alla till del
 • förbättra Vadstena kommuns miljöarbete
 • slå vakt om Vättern som resurs
 • skydda Tåkern
 • ha Fairtrademärkta produkter i offentliga sammanhang
 • utveckla former för användning av närodlat i kommunal verksamhet
 • införa matlagning på förskola/skola i pedagogiskt syfte

 
Vadstena är Östergötlands kulturhuvudstad

Socialdemokraterna vill

 • värna Vadstenas många specialmuseer och de lokala konstnärerna
 • stärka Vadstenaakademiens regionala roll inom musik och teater
 • ge kommunalt stöd till Shakespeare på gräsgården
 • levande- och tillgängliggöra kulturen i Vadstena – slottet, medeltidskyrkorna, Tåkern, Borghams stenbrott, Omberg etc – för att locka fler svenska, utländska gäster och Vadstenabor
 • göra biblioteket till en aktiv vardagsmötesplats för kultur- och informationssökande, för alla inklusive funktionsnedsatta
 • särskilt prioritera och utveckla kulturens tillgänglighet för barn & unga
 • under mandatperioden utreda olika samverkansformer mellan kulturella aktörer

 

SKOLAN

Fler lärare först – sedan nya skollokaler

Socialdemokraterna vill

 • att varje barn ska växa som individ.
 • ha många lärare i nuvarande lokaler
 • hålla samtal med föräldrar och personal för att utveckla skolan
 • förnya samarbetet fack–arbetsgivare för att skapa större delaktighet och möjlighet till personalinflytande. Vi vill också snabbt få fram ett nytt bättre arbetstidsavtal

 
En helt ny förskola och mindre barngrupper

Socialdemokraterna vill

 • slå vakt om nya förskolebygget (med eget kök!)
 • låta Solrosen vara kvar så att alla barn får gott om plats
 • fortsätta bygga ut den allmänna förskolan successivt så att den är öppen för alla på heltid, oavsett föräldrarnas jobb. Även den som arbetar på natten ska kunna få barnomsorg.
 • öka kvalitén i förskolans pedagogiska verksamhet genom att skapa
 • mindre barngrupper. Varje barn ska få mer tid med förskolans pedagogiska personal.


OMSORG

I Vadstena välkomnar vi de äldre

Socialdemokraterna vill

 • ge äldre och funktionshindrade rätt till en värdig omsorg präglad av trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande
 • öka antalet platser inom vård- och omsorgsboende genom att stärka och uppgradera Wasagården
 • se över hemtjänsten för att skapa bra arbetsvillkor och trygg service
 • ha ett LSS-boende i Vadstena. Det förslag till utökning av platser vid Klosterliljan som nu har beslutats är bra, men vi vill att alla LSS-behövande ska få vara kvar i Vadstena
 • utveckla en långsiktig plan och hållbar plan för de äldres omsorg

 
Meningsfull fritid är en viktig trivselfaktor

Socialdemokraterna vill

 • bibehålla och utveckla föreningsbidragen
 • öka simhallens öppettider
 • stimulera de äldre att besöka simhallen bland annat genom lägre avgifter
 • särskilt stödja alla verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar, såväl kulturella och idrottsliga som sociala
 • utveckla ett samarbete med pensionärsorganisationerna i syfte att understödja de äldres fritidsaktiviteter

 

 

Detta program går vi till val på och hoppas på Ert stöd!

Socialdemokraterna i Vadstena