Aktuellt

Nu krävs en omstart på Vammarskolan

Under senare tid har motsättningar mellan lärare och ledning på Vammarskolan lett till förståelig oro bland föräldrar och barn. Från den politiska majoritetens sida ser vi allvarligt på detta.

Att ge alla barn och ungdomar en bra start i livet är kommunens viktigaste uppgift. Därför lägger vi en stor del av vår budget på skolan. I Lärarförbundets senaste ranking gick kommunen från 191 till 144 plats av Sveriges 290 kommuner. Vi ligger på 7:e plats i antalet lärare per elev, på plats 31 för övriga resurser och på plats 120 i andel behöriga lärare.

Vammarskolan är en bra skola med duktiga och engagerade lärare. Många elever får en utmärkt start i livet. Men inte alla. Mellan 20 och 30 av 100 elever blir inte behöriga att söka in på gymnasium när de lämnar grundskolan. Om vi räknar in barn som nyligen kommit till Sverige blir resultatet ännu sämre. Resultat har varierat under de senaste fem åren och det finns inget som pekar på en varaktig förbättring. Flickorna klarar sig ganska bra men pojkarna halkar efter. Detta är inte acceptabelt. För ungdomar som saknar gymnasieutbildning är det mycket svårt att få jobb. Det är en personlig svårighet och ett stort misslyckande för oss alla.

För att öka möjligheterna att ge alla barn på Vammarskolan den start i livet, som de har rätt till, har en förändring redan genomförts. På rekommendation av skolverket har de så kallade förberedelseklasserna avskaffats. Det innebär att nyanlända elever efter en 8 veckors bedömningsperiod (här eller på den ort som de kommer ifrån) placeras ut i de vanliga klasserna. För att underlätta deras inlärning har vi anställt sju flerspråkiga studiehandledare. I det arbetet kommer vi dessutom att få ett särskilt stöd från skolverket.
Den andra förändringen som ännu inte har börjat fungera är arbetslag som består av lärare som har samma elever. Det är den sedan årtionden vanligaste arbetsformen vid andra skolor i Sverige. Syftet är att man tillsammans ska kunna se till att varje elev får det stöd de behöver. Därutöver behöver naturligtvis lärare också samarbeta i ämneslag.
Det är uppenbart att dialogen mellan lärare och skolledning inte har fungerat. Inte heller har informationen till föräldrarna fungerat på ett önskvärt sätt. Många har känt sig frustrerade och undrat vad som pågår. Detta ska nu rättas till.
Som stöd i det arbetet har en person med bred ledarerfarenhet från skolverksamhet och andra kommunala uppdrag upphandlats. Han ska biträda lärarnas fackliga organisationer och skolledningen för att lösa upp de motsättningar som har uppstått. Han är redan på plats och börjar med att träffa de fackliga organisationerna för att därefter ha enskilda samtal med alla lärare. Arbetsgivaren kommer att tillsammans med de fackliga organisationerna göra uppföljningar av arbetet varje månad. Vi kommer från den politiska ledningen noggrant följa arbetet.
Nu krävs en omstart. Alla måste ta sitt ansvar och inte låta meningsskiljaktigheter om hur man ska arbeta i framtiden gå ut över barnen!
 
Erland Olauson (S), kommunstyrelseordförande
Helen Johansson Kokkonen  (S), kommunalråd