Boendeutredningen

Boendeutredningen
Kommunens stora boendeutredning har nu lämnat sin slutrapport. Det är en gedigen utredning, med ett omfattande faktaunderlag. Uppdraget har bl.a. varit att undersöka hur kommunens äldreomsorg ska vara utformad i framtiden fram till 2030. Utredningen, som har bestått av representanter för alla partier och kommunens tjänstemän, har kommit fram till ett antal skarpa förslag. En del är kontroversiella och rör upp känslor. Det har jag full förståelse och all respekt för. Därför vill jag lämna lite bakgrundsfakta för den som vill delta i diskussionen.
 Utgångspunkten för utredningen har varit vad vi vet om människors önskemål om stöd i sitt åldrande. De flesta av oss vill bo hemma så länge som möjligt. Det ställer krav på en ytterligare utvecklad hemtjänst. När vi får svårt att klara huset eller lägenheten vill många av oss bo i ett serviceboende där vi har vår egen lägenhet men viss service och möjlighet till gemensamma aktiviteter med andra i vår egen ålder. Det ställer krav på trygghetsboenden eller serviceboenden. Denna form av boenden saknas redan idag av många i vår kommun. Tyvärr blir en del av oss så sjuka och/eller senildementa att vi till sist måste ha mycket mer service och omvårdnad dygnet runt. Studier visar att ca 70 % av alla platser inom de särskilda boendena bör vara demensplatser i framtiden, idag har vi knappt 30 %. När vi blir så här sjuka behöver vi ett särskilt boende eller det som ofta kallas ålderdomshem.
 Hur ska vi klara allt detta på ett bra sätt?
 Utredningsgruppen har arbetat mycket brett och har haft dialog med olika referensgrupper såsom personal, pensionärsorganisationer, fackliga organisationer, privata fastighetsägare och regionen. Vi har bjudit in till allmänna dialogmöten i de olika kommundelarna. Vi har besökt alla pensionärsorganisationer i kommunen. Vi har regelbundet avrapporterat på pensionärs- och handikappråd och till kommunens stöd och omsorgsutskott.
Vi har kommit fram till att kommunen kraftigt måste förstärka och utveckla hemrehabilitering, hemtjänst och
hemsjukvård. Utredningen föreslår vidare att kommunen ska stimulera till att trygghetsboenden och seniorboenden skapas i Gryt, Gusum, Ringarum och Valdemarsvik. När det gäller särskilda boenden föreslår vi att det ska skapas två särskilda boenden i kommunen, ett i Valdemarsvik och ett i Ringarum. Där ska vi efter ny eller om- och tillbyggnad kunna erbjuda den vård och det stöd som behövs.
Dagens kommunala äldreboenden är i stort behov av upprustning för att klara framtidens krav och önskemål. Boendeutredningsgruppen har också haft att ta hänsyn till samverkan med olika aktörer så som t.ex. region, privata fastighetsägare och andra kommuner.
Boendeutredningens arbete har skett i två steg. Steg ett, en grundlig kartläggning av nuläget i kommunen och vilka behov och utmaningar vi ser för framtiden och del två en färdig rapport som skulle lämna ett antal skarpa förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till. Del ett presenterades kommunstyrelsen i januari i år och del två är precis i dagarna klar för att presenteras för kommunstyrelsen i mitten av mars. Utredningen ska därefter bli föremål för diskussion och beslut ska tas i mitten av april.
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när det gäller att kunna möta behoven, önskemålen och kraven på en bra omvårdnad av våra äldre. I vår kommun tar vi nu tag i denna oerhört viktiga fråga. Boendeutredningen ger en gedigen grund för ett fortsatt långsiktigt arbete med dessa frågor.
Helen Johansson-Kokkonen
Kommunalråd
Utredningens ordf.

    

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-01 15:58