Ett hundratal förändringar är genomförda 2011-2014

Tre-års facit

Vi socialdemokrater har nu – efter nästan 30 års borgerligt styre - tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Nybyggarpartiet haft ”regeringsmakten” i kommunen under knappt tre år d.v.s. sedan november 2011.

Under dessa tre år har bland annat följande förändringar gjorts för att förverkliga Vision Valdemarsvik 2025 I balans med naturen:

Östersjöns ledande miljökommun

1. Muddringsarbetet i Valdemarsviken har slutförts
2. Etapp ett av saneringen i Gusum har slutförts
3. Avloppsledningarna mellan Valdemarsviks centrum och reningsverket har bytts ut
4. Den oljebaserade uppvärmningen av Ringgården och Ringarums skola har ersatts med flispanna
5. Den sluttäckning av Toverumstippen som borde ha gjorts för nio år sedan har påbörjats
6.  En ny återvinningsanläggning har byggts vid Bäckadal
7. Arbetet med att stimulera innevånarna att kompostera hushållsavfall har påbörjats genom en viss rabatt på renhållningsavgiften
8. Andelen närodlade (inom Östergötland) råvaror i det kommunala köket har ökat till 6 %. Allt helt nötkött kommer från producenter inom kommunen
9. Andelen ekologiska råvaror i det kommunala köket har ökat till 21 %
10. Två gröna dagar per månad har införts i skolbespisningen
11. Arbetet med att göra kommunen till en Fair Trade City har påbörjats

En plats där alla kan växa och trivas

12. Ytterligare en förskoleavdelning har öppnats i Valdemarsvik
13. De mögelskadade förskolelokalerna i Gusum har ersatts med en ny förskola samtidigt som fritids har fått nya lokaler i skolan allt för sammanlagt 12 miljoner. Detta är den största offentliga investeringen i Gusum under de senaste 30 åren
14. Barngrupperna i förskolan har i normalfallet minskats från 21 till 18 barn per avdelning
15. Valfrihet för föräldrarna vid utnyttjande av den s.k. 15-timmarsregeln har införts
16. Möjlighet till barnomsorg på kvällstid har införts
17. Inom ramen för programmet ”Barns livsvillkor” har arbete påbörjats med att utforma ett skoldatatek, kartlägga elevers behov av IT-stöd, läxhjälp och frukost i skolan
18. Beslut har fattats om att skolan ska vara helt avgiftsfri vilket innebär att inte ens mindre avgifter får tas ut
19. Riktlinjerna för försörjningsstöd från kommunen har reviderats med utgångspunkt från barnens bästa
20. Möjligheterna att på hemmaplan stötta barn, som riskerar att fara illa, har förbättrats i syfte att undvika placering i familjehem eller på institution
21. Hela Vammarskolan - även högstadiet - har renoverats
22. Vi har sett till att Nyströmska skolan i Söderköping också har blivit vår skola för gymnasium och vuxenutbildning
23. Kommunen tillhör numera de 10 kommuner i Sverige som satsar mest per barn i skolan
24. Arbetet med att se till att alla elever som lämnar årskurs nio har behörighet att söka in på gymnasiet har startats
25.  I Lärarförbundets ranking av bästa kulturskola ligger Valdemarsvik på 15 plats i landet och är bäst i Östergötland
26. Valdemarsvik blev näst bästa kommun och bästa klättraren i länet i Lärarförbundets skolranking av Sveriges kommuner
27. Ett nytt LSS-boende för ungdomar har startats i Valdemarsvik och ett för äldre i Ringarum
28. Ett förbättringsarbete har påbörjats inom hemtjänsten för att sätta brukarnas behov och önskemål i centrum
29. Hemtjänsten har åter decentraliserats så att den har sin bas i de olika kommundelarna
30. 2-timmarsregeln i färdtjänsten har återinförts
31. Fixartjänsten och uppsökande verksamhet för äldre har införts
32. Kommunaliseringen av hemsjukvården har genomförts i syfte att förbättra vård och rehabilitering i samverkan med Vårdcentralen
33. Arbetet med en boendeplan för äldre och funktionshindrade har påbörjats. Som en del i detta ska Vammarhöjden byggas om och moderniseras. För att underlätta det har Vammarhöjden återtagits i kommunal regi
34. Kommunen har - i samarbete med Sparbanken och övriga näringslivet - sett till att alla ungdomar 16 – 18 år som så önskat har fått sommarjobb
35. Ett extra ”huggarlag” för arbetslösa har startats för att förbättra underhållet av parkområden
36.  Sex nya byggklara tomter har tagits fram i Gryt. Detaljplan för ytterligare sjönära tomter på kommunal mark är under beredning. Dessutom har marknadsföringen av kommunens tomter förbättrats

En upptäcktsresa bland miljöer och människor

37. I Fyrudden har parkeringsplatserna rustats upp och insatser gjorts för att förbättra förhållandena i hamnen
38. Storgatan i Valdemarsvik liksom Bruksgatan och andra gator i Gusum har fått ny asfalt
39. Upprustningen av Gusums centrum har påbörjats med bl.a. renovering av ”Kopparns liv”, som också försetts med belysning
40.  I Ringarums centrum har lekplatsen förbättrats och rustats upp
41.  I Gusum har lekplatsen på Hästskovägen förbättrats och rustats upp
42. 100 000 kr har ställts till förfogande för föreningslivet i de olika kommundelarna att användas till försköning av kommundelen
43. En idéskiss över hur området kring ån i Gusum kan se ut efter saneringen har presenterats
44. Kommunen har tagit kontroll över Grännäsområdet och startat utvecklingen av området bl.a. genom att campingstugorna har rustats upp och en restaurang öppnats på området
45. De förfallna busskurerna i Ringarum har tagits bort och ska ersättas med nya i september
46. Med bidrag från Trafikverket har arbete påbörjats med att trafikseparera vägen Statoil-Vadet samt att sätta upp belysning på cykel- och gångvägen
47. Ny avfuktnings- och ventilationsanläggning har installerats i badhuset i Gusum
48.  Parkeringsplatser och gräsytor vid Vammar Köpcentrum och vid kvarnen i Vammarsmålaån har rustats upp. Dessutom har nya broar byggts över ån
49. Biblioteket har flyttat till nya lokaler i Funkishuset
50. Den 20 år gamla tvisten om sågverksområdet i Ringarum har lösts så att kommunen nu är lagfaren ägare till marken
51. Belysningen på kyrkrundan i Gusum har kompletterats
52. Ett långsiktigt arrendeavtal för Yxningens camping har träffats
53. Kommunen har bidragit till ny båtbrygga vid Yxningebadet
54. Tjenbadet har rustats upp med ny sand, ny flotte och lekredskap. Den förstörda omklädningsbaracken har rivits
55. En ny gång- och cykelväg utmed den inre delen av Valdemarsviken, från Sjögärdet till Borgsområdet, har skapats
56. Restaureringen av Sahlinsområdet har påbörjats samtidigt som nya bryggor och jolleramp har byggts. Båtarna har flyttats längre in i hamnen. Allt har skett i samarbete med Segelsällskapet
57. Träbåtsföreningen har fått permanenta platser för veteranbåtar i hamnen i Valdemarsvik
58. Lekplatsen framför Rosariet i Valdemarsvik har utvidgats och utrustats med nya lekredskap. Urvalet av lekredskap har gjorts tillsammans med barn på Lovisebergsskolan
59. Med bidrag från Trafikverket har en ny cykel- och gångväg anlagts från Vammar Köpcenter till Mosseborondellen

En naturlig arena för en aktiv livsstil

60. Föreningsbidragen har återinförts så att t.ex. Ringarums IF får 102 000 kr per år för att sköta sina fotbollsplaner och Gusums IF 77 500 kr per år 
61. Ishallen har – med hjälp av EU-bidrag och Wif hockey – renoverats och bl.a. försetts med ny sarg och nytt plexiglas
62.Med delfinansiering av Valdemarsviksprojektet har en konstgräsplan anlagts på Grännäs
63. Kommunen har köpt Folkets Hus-byggnaden i Valdemarsvik i syfte att säkra skolmatsserveringen samt förenings- och kulturlivets behov av lokaler
64. En ny – handikappvänlig - utsiktsplats har byggts på Majeldsberget i Valdemarsvik
65. Turistinformationen har förbättrats genom nya anslagstavlor och utvecklade broschyrer
66. För att locka ännu fler turister till kommunen har ”Paket” tagits fram som ger möjlighet att boka boende, mat och aktiviteter samtidigt

En plats i världen att vara stolt över

67. En kommunikatörstjänst har inrättats för att underlätta kontakterna mellan asylboendet och övriga samhället
68. Samarbetet med Migrationsverket om asylboendena har förbättrats
69. Samarbetet med Polisen har förbättrats genom ett nytt samverkansavtal och genom att polistjänsterna i yttre tjänst nu är besatta med ordinarie personal
70. Radio Wix sänder numera Kommunfullmäktige både i TV och radio
71. Valdemarsviksbladet har fått större spridningsområde och innehåller numera två sidor kommunal information i varje nummer
72. Visionen Valdemarsvik 2025 I balans med naturen har utarbetats under medverkan av 400-500 personer och antagits av ett enhälligt Kommunfullmäktige. Den har också skickats ut till alla hushåll i kommunen
73.  Det har öppnats utökade möjligheter för enskilda medborgare att påverka den kommunala verksamheten genom att lämna förslag på kommunens hemsida det s.k. Valdemarsviksförslaget
74 Kommunen har för första gången deltagit i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökningar 2012 och 2014 i syfte att genom medborgarnas åsikter få underlag för att förbättra kommunens service
75. Info-centret i Sjöhuset har varit öppet för att lämna information om Valdemarsviksprojektet och ge plats för olika utställningar och möten för allmänheten
76. Ett antal öppna möten har hållits i olika kommundelar i skilda ämnen
77. Personer som bor och verkar i Valdemarsviks kommun har fått möjlighet att på Facebook gruppen ”Valdemarsvik i utveckling” lämna synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten

Ett näringsliv med självförtroende

78. Arbetet med att ersätta Översiktsplanen från 1990 har påbörjats
79. Resurser har avsatts för en ny funktion med uppgift att hantera enklare detaljplaneärenden och därmed snabba upp detaljplanearbetet
80. Arbetet med en ny detaljplan för Gusums centrum har startat liksom arbetet med en ny detaljplan för Ekön och området mellan Fyrudden och Ekön
81. Arbetet med en ny detaljplan för Fyrudden har slutförts
82. Ny detaljplan för utbyggnaden av Gryts varv har antagits. Det har i sin tur lett till att ägaren av grannfastigheten begärt att ett förslag till detaljplan ska utarbetas för bostäder till sommargäster och fastboende på hans fastighet
83. Ett avtal har ingåtts med Telia om utbyggnad av bredband i hela kommunen
84. Ett fördjupat förslag till utformning av Valdemarsviks centrum har varit utställt under två år i Sjöhuset, och besökarna har kunnat lämna sina synpunkter
85. Det tidigare Arbetsmarknadsrådet har ombildats till ett Närings- och arbetsmarknadsråd, där representanter för kommunen, Valdemarsviks Sparbank, näringslivsorganisationer och Arbetsförmedlingen träffas regelbundet. Protokollen från rådets möten publiceras på kommunens hemsida
86. I Närings- och arbetsmarknadsrådet har en gemensam åtgärdslista för att förbättra näringslivsklimatet tagits fram. En gång per månad bjuder kommunen in näringsidkare till informella och öppna möten
87. Kommunen har numera en näringslivssamordnare och en kommunikatör/marknadsförare.
88. Kommunen har anslutit sig till den regionala webbplatsen Objektvision, där information om tillgängliga lokaler, fastigheter och mark för exploatering och företagsetableringar marknadsförs för hela Östergötland
89. Arbetsförmedlingen anordnar i samarbete med företagen och kommunen lokalt förlagda arbetsmarknadsutbildningar inom områdena industri samt handel och service
90. Nyföretagsrådgivning erbjuds lokalt genom kommunens försorg
91. En kartläggning av det framtida arbetskraftsbehovet hos företagen och kommunen har påbörjats med utgångspunkt i att hälften av alla arbetstagare är 50 år eller äldre och 1/3 är 60 år eller äldre. Syftet är att vidta åtgärder för att minska arbetslösheten och samtidigt undvika arbetskraftsbrist inom en femårsperiod
92. Introduktionsanställningar för arbetslösa, som innebär att man arbetar 75 % och studerar 25 %, har ordnats i kommunen. Syftet är att täcka framtida arbetskraftsbehov

Inom kommunförvaltningen

93. Den kommunala organisationen har förändrats och en ny ledningsgrupp inrättats i syfte att förbättra den kommunala servicen till lägre kostnader. Så har t.ex. kommunchefens roll förtydligats och antalet sektorchefer minskat från sex till tre
94. Ett nytt budget- och ekonomistyrningssystem har införts med inriktningsmål och mätbara åtaganden i syfte att uppfylla visionen Valdemarsvik 2025I balans med naturen. Samtidigt har ett nytt och enhetligt rapporteringssystem för den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen införts.
95. Ett nytt system med planerings- och underhållslistor har tagits fram för skapa systematik i underhållet av kommunens fastigheter
96. Boksluten 2011, 2012 och 2013 har visat positiva resultat. Man får gå tillbaka 16 år i tiden för att komma till en period då kommunen var lika framgångsrik ekonomiskt. (Detta gäller även om extraordinära kostnader och intäkter räknas bort).
97. Anställningsskyddet för visstidsanställda har förstärkts
98. Personalen i hemtjänsten har nu tjänstebilar och slipper hantera nycklar
99. Personalen inom vård och omsorg har fått nya arbetskläder
100. De anställda politikerna har minskat med 0,55 tjänster och arvodena för ordf. och vice ordf. i kommunens bolag har avskaffats