Det här vill vi göra under mandatperioden 2015-2018

Avtal mellan Socialdemokraterna, Nybyggarpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Våra fyra partier har framgångsrikt samarbetat inom kommunen under de senaste tre åren. Vi tog över en kommun med stora ekonomiska problem som hade minskat i innevånarantal i stort sett varje år under de senaste trettio åren. Under dessa tre år har en mycket stor del av vårt arbete präglats av att städa efter gamla försyndelser. Så har exempelvis kommunen fler fastigheter än vi har bruk för och dessa har dessutom inte underhållits på ett rimligt sätt.

Nu finns det tecken på att den nedåtgående trenden har brutits. Under det första halvåret 2014 ökade kommunen med 60 personer.

Vi har nu kommit överens om att fortsätta vårt gemensamma arbete under den kommande mandatperioden. För att se till att kommunen utvecklas i enlighet med den enhälligt antagna visionen ”I balans med naturen. Valdemarsvik 2025” vill vi under mandatperioden arbeta enligt nedanstående riktlinjer:

 

Östergötlands ledande miljökommun

 • Maten till våra barn och äldre ska bli mer näringsriktig, ekologisk och närodlad. Under mandatperioden ska andelen inköp av ekologiska livsmedel öka till 40 % och andelen närproducerade till 25 %.
 • Våra barn och äldre ska vara med och påverka matsedlarna.
 • Investeringar på VA området ska genomföras för att minska påverkan på sjö & havsmiljön. Skeppsgården ska prioriteras.
 • Kompostering av hushållsavfall och källsortering ska stimuleras.
 • Möjligheterna att resa kollektivt ska förbättras genom samordning av samhällsbetalda resor såsom skolskjutsar, färdtjänst och kompletteringstrafik. System för att underlätta samåkning i privatbilar ska prövas.
 • Kommunens fordonspark ska bli miljövänlig.
 • Kommunens arbete med energibesparande åtgärder ska intensifieras och privatpersoner och företag ska stimuleras att använda förnybara energislag.
 • Våra två stora miljöprojekt ska slutföras och leda till förbättrade miljöer i Gusum och Valdemarsvik.
 • Kommunen ska utreda förutsättningarna för tillverkning av biogas inom kommunen.
 • Kommunens behov av ekologisk kompetens ska tillgodoses

 

En plats där alla kan växa och trivas

 • Alla ungdomar ska få förutsättningar att lämna grundskolan med studieresultat som ger behörighet till gymnasiet. Kommunen ska arbeta för att fler slutför sina gymnasiestudier.
 • Ingen ung ska vara arbetslös utan – i samarbete med arbetsförmedlingen - erbjudas jobb, studier eller praktik inom tre månader.
 • Alla ska få möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Arbetslösa föräldrar ska prioriteras särskilt och erbjudas utbildning, personligt stöd eller jobb.
 • Alla ungdomar i åldern 16-20 år ska erbjudas minst tre veckors feriepraktik
 • Alla barn ska få likvärdiga chanser i skolan utifrån sina förutsättningar. Förskola och skola ska vid behov exempelvis kunna erbjuda tillgång till cykel, skidor, skridskor eller frukost
 • Alla barn ska under årskurs 1-9 i grundskolan erbjudas läxhjälp. Sommarskola ska införas för den som inte nått kunskapsmålen.
 • Modern teknik ska användas i undervisningen. Lärare och elever ska få tillgång till den tekniska utrustning som krävs
 • Kulturskolan ska införas och omfatta alla barn i alla våra skolor.
 • Vid sidan av den utökade gymnastikundervisningen ska motion och rörelse planeras in som ett pedagogiskt medel under varje skoldag.
 • Skolan ska tillföras extra medel för värdegrundsarbete och bekämpning av främlingsfientlighet och rasism.
 • Fritidsverksamheten för barn och ungdomar i Valdemarsvik, Ringarum och Gusum ska - i samarbete med föreningar och enskilda eldsjälar - ges möjlighet att utvecklas.
 • Våra äldre ska få stöd, service, omsorg och vård efter behov. Den enskilde ska ha möjlighet att bestämma hur beviljad tid används.
 • Samhällets bistånd i olika former ska präglas av kontinuitet, kvalitet, lyhördhet och respekt.
 • Den kommunala omsorgen ska bara lämnas ut på entreprenad om den driftsformen ger bättre, mer ekonomisk och mer jämlik vård än drift i egen regi.

 

En upptäcktsresa bland människor och miljöer.

 • Kommunen ska anta en ny översiktsplan som därefter kontinuerligt ska följas upp och aktualiseras vid varje ny mandatperiod. Detta ger möjlighet att skapa:
  -  förutsättningar för att bygga seniorboenden/trygghetsboenden i lättillgängliga lägen
  -  nya detaljplaner för Ringarums, Gusums och Valdemarsviks centrum som är väl förankrade hos befolkningen
  -  förutsättningar för att bygga olika typer av bostäder i Ringarum och småhus i lägen med sjöutsikt i övriga kommundelar
  -  kolonilotter i de olika kommundelarna i takt med efterfrågan
 • Vid utarbetandet av översiktsplanen ska simuleringsmodeller för vattenflöden & havsnivåer ingå som underlag.
 • Upprustningen av grönområden, badplatser, gator och centrumplatser i de olika kommundelarna ska fortsätta.
 • Trafiksituation i Gusum ska prioriteras. Ett nytt och modernt miniresecentrum, som uppfyller dagens krav på tillgänglighet och trygghet, ska anläggas i Syntorp tillsammans med åtgärder för att förbättra tryggheten för de som går eller cyklar till Syntorp.
 • Kommunen ska vidta de åtgärder som går för att förändra industriområdet vid E 22 så att infarten till Valdemarsvik blir mer inbjudande än idag.
 • Kommunen ska anta en ny och genomarbetad lokal ordningsstadga samt en skyltpolicy.

En naturlig arena för aktiv livsstil

 • Kommunen ska bli känd som en attraktiv boende-, fritids- och friluftskommun.
 • Våra unika naturmiljöer och vårt rika förenings- och kulturliv ska tas tillvara i hela kommunen.  Det ska börja redan i förskolan och skolan. Alla kommunens verksamheter ska präglas av denna inriktning.
 • Grännäsområdet ska - i samråd med kommuninnevånarna – utvecklas till ett centrum för motion och friskvård för alla åldrar.
 • Med Östgötaleden som grund ska våra vandrings- och promenadleder och vattenleder utvecklas
 • Kommunens stugby på Ämtö ska utvecklas och göras tillgänglig för många flera.
 • Kommunens ishall ska färdigställas och liksom konstgräsplanen på ledig tid hyras ut till klubbar utanför kommunen.
 • Kommunen ska undersöka förutsättningarna för att - i samarbete med föreningslivet - ordna sommarskola i kombination med aktiviteter såsom dans, musik, teater och träningsläger för olika sporter såsom ishockey, segling, fotboll, ridning och bergsklättring. Här kan multiarenor vara ett alternativ för dessa aktiviteter.
 • Kultur och föreningsliv ska få mer stöd, särskilt för verksamhet för ungdomar som lever långt från föreningslivet. Dessutom ska "fritidsverksamheten" för våra äldre utvecklas. Att bryta tristessen och ensamheten och främja en mer meningsfull tillvaro ska ha hög prioritet. Det ska finnas en lokal för utställningar av olika slag i Valdemarsvik.
 • Badhuset i Gusum och flera av de övriga idrottshallarna i kommunen kommer under nästa mandatperiod- trots tillfälliga åtgärder – inte längre kunna fungera. Därför ska kommunen under denna mandatperiod ta fram underlag för en långsiktig plan för om och hur dessa anläggningar ska kunna ersättas eller totalrenoveras.

 

En plats i världen att vara stolt över

 • Valdemarsvik ska vara en kommun där vi arbetar för att förbättra folkhälsan genom att utjämna skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan innevånarna.
 • Barnen är vår framtid och vi ska satsa särskilt mycket på dem. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska stärkas tillsammans med regionen och andra aktörer.
 • Kommunen ska utveckla Valdemarsviksmodellen för flyktingboendena i kommunen och arbeta så att nyanlända till vår kommun välkomnas i samhällslivet och får möjlighet att bidra med eget arbete.
 • Valdemarsvik ska utvecklas till en Fairtrade City.
 • Kommunen ska öka förutsättningarna för alla kommuninnevånare att agera som ambassadörer för vår kommun.
 • Lågdelen av Garvarhuset ska rivas. Tak och fasad på huvuddelen renoveras. 

 

Ett näringsliv med självförtroende

 • Samarbetet mellan kommunen och näringslivet ska vidareutvecklas i enlighet med den plan som fastställts i Närings- och arbetsmarknadsrådet. Detta innebär bl.a. att utveckla korta och enkla vägar mellan kommun och företag, stärka samarbetsandan genom frukostmöten, seminarier och gemensam marknadsföring.
 • Kommunen ska ha en väl genomarbetad och aktuell marknadsföringsplan som ska vara levande inom hela den kommunala förvaltningen. Den kommunala servicen ska förbättras. Ett medborgarkontor ska skapas för att ge medborgare, företagare och besökare en samlad väg in i kommunförvaltningen. Här ska enklare ärenden och kontakter behandlas och tas, allt för att underlätta dialogen.
 • Kommunens arbetsmarknadsenhet ska utvecklas. Kartläggningen av det arbetskraftsbehov som uppstår p.g.a. det förestående generationsskiftet i kommunen och dess företag ska slutföras. Arbetsmarknadsenheten ska i samarbete med det lokala näringslivet och arbetsförmedlingen bidra till att fler arbetstillfällen skapas. Det ska ske genom matchning och genom att antalet utbildningsplatser och praktikplatser ökar.
 • Möjligheterna för lokala företag att lämna anbud vid offentlig upphandling ska underlättas. I förfrågningsunderlaget vid offentlig upphandling ska anges att lön- och övriga arbetsvillkor minst ska utgå med den nivå som anges i kollektivavtal som normalt tillämpas i branschen och på orten för arbetet ifråga. Upphandlingar ska vidare följa nationell standard inom miljö- och kvalitets-certifieringar. Yrkesbevis på kompetens skall krävas där branscher har detta i bruk. Kommunen ska även, när det är lämpligt, utnyttja möjligheten att ställa socialt motiverade krav vid en upphandling.

 

I övrigt är vi överens om att vårt samarbete ska präglas av öppenhet och ömsesidig respekt för att vi är fyra parter som ska sträva efter enighet. Det politiska arbetet ska bedrivas i en öppen anda som inbegriper företrädare för andra politiska partier, enskilda medborgare och föreningslivet. Vårt motto ska vara att lyssna innan besluten tas och visa lyhördhet för alla förslag oavsett vem som framför dem. Vår ambition är att regelbundet anordna medborgarträffar i alla kommundelar.

 

Valdemarsvik den                                                    2014

 

 

 

För Socialdemokraterna                                                                     För Nybyggarna

 

 

För Vänsterpartiet                                                                              För Miljöpartiet