Detta har vi gjort sedan valet 2014

Vi fortsätter att utveckla vår vackra kommun.

Inför valet talade vi (S, NB, V och Mp) om efter vilka riktlinjer vi skulle jobba om vi fick fortsatt förtroende. Riktlinjerna innehöll totalt 49 punkter uppdelade på de olika delområdena i visionen för Valdemarsvik år 2025 som alla partier har ställt sig bakom. För tredje året i följd ökar innevånarantalet i kommunen. Det har inte hänt sedan 1994.
9 månader har gått på den nya valperioden och följande 31 punkter har vi genomfört:

 Östersjöns ledande miljökommun

 1. Hittills är 25 % av våra livsmedel ekologiska och 14 % närproducerade

 2. Vi har ingått avtal med Östgötatrafiken för att förbättra kollektivtrafiken genom samordning av samhällsbetalda resor såsom skolskjutsar, färdtjänst och kompletteringstrafik

 3. Kommunens bilar ersätts succesivt av el- eller hybridbilar

 4. Miljöprojekten i Valdemarsvik har slutförts och miljöförbättringen påbörjats. Projektet i Gusum kommer att vara slutfört till årsskiftet och 3 miljoner finns i budget 2016 för miljöförbättringar

En plats där alla kan växa och trivas

 1. Arbete har påbörjats för att alla ungdomar som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasiet och fler ska slutföra gymnasiestudierna. Det sker bl.a. genom programmet ”Synligt lärande” och genom att kommunen har kontakt med alla ungdomar i gymnasieåldern

 2. Alla ungdomar erbjuds – i samarbete med arbetsförmedlingen- jobb, studier eller praktik

 3. Alla ungdomar i åldern 16-20 erbjöds 3 veckors feriepraktik i somras

 4. Insatser görs för att barn ska få likvärdiga förutsättningar i skolan trots olika ekonomiska förutsättningar

 5. Alla lärare har försetts med egen dator och elevdatorerna har ökat i antal

 6. Bidragen till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har ökat och stöd ges till fritidsverksamhet i Ringarums järnvägsstation

 7. Den som har hemtjänst har idag möjlighet att bestämma hur den beviljade tiden ska användas

 8. I de kommunundersökningar som görs av Sveriges kommuner och landsting har bemötandet från kommunanställdas sida förbättras från ett redan bra läge

 9. Återkommunaliseringen av Vammarhöjden har lett till minskade kostnader

 10. Arbetet med att ta fram en boendeplan för framtida behov av seniorboenden och särskilda boenden för äldre har påbörjats

En upptäcktsresa bland människor och miljöer

 1. Arbetet med att ersätta översiktsplanen från 1990 är i slutfasen och ny översiktsplan kommer att antas under 2016

 2. Ett område för kolonilotter har anvisats i centralorten

 3. Arbetet med nytt planprogram och nya detaljplaner i Valdemarsviks centrum, Gusum och Ringarum har påbörjats

 4. I samband med arbetet med översiktsplanen har undersökningar gjorts om effekterna av framtida havsnivåhöjningar

 5. Upprustningen av miljöerna i de olika kommundelarna har påbörjats genom reparation av gator och förbättring av parkområden.  Extra underhåll av parkmark har skapats genom inrättandet att ett extra huggarlag

 6. Arbetet med att bygga ”Sinnenas trädgård” mellan Vammarhöjden och Vammarsmålaån har påbörjats

En naturlig arena för aktiv livsstil

 1. En ny ”trollbana” för barn och unga har byggs i Ringarum

 2. Konstgräsplanen på Grännäs är färdigställd och används av alla fotbollsklubbar i kommunen. Den hyrs dessutom ut till föreningar utanför kommunen

 3. Ishallen är äntligen färdigställd och tillgänglig för alla innevånare. Den hyrs dessutom ut till lag från andra kommuner

En plats i världen att vara stolt över

 1. Vi har utvecklat ”Valdemarsviksmodellen” för asylboende och flyktingmottagning så att de trots stark belastning fungerar väl. Många frivilliga gör fantastiska insatser för att vi också ska kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som de nyanlända har med sig

 2. Kommunen har haft kontakt med högsta ledningen för såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen för att försöka öka förutsättningarna för att lyckas väl med flyktingmottagning och etablering av nyanlända

 3. Arbetet med att göra Valdemarsvik till en Fairtrade city fortsätter

Ett näringsliv med självförtroende

 1. Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting bland de företag som haft myndighetsärenden i kommunen är Valdemarsvik den bästa kommunen i Östergötland. Bemötandet av företagen är den del som förbättrats allra mest sedan den förra undersökningen 2011. 7 av 10 företag svarade på enkäten

 2. Efter varje kommunstyrelse besöker några ledamöter olika företag i kommunen

 3. Frukostmöten för företag och enskilda ordnas en gång per månad

 4. Närings- och arbetsmarknadsrådet, som innehåller representanter för de olika företagarföreningarna, sammanträder en gång per månad

 5. Offentliga upphandlingar utformas så att även lokala företag kan delta. Kommunen har dessutom tillsammans med Sparbanken och Företagarna ordnat en utbildning i offentlig upphandling.

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-18 21:54