Budget 2016/ Om skattehöjningen

Budget 2016

I kommunens budget för 2016 ingår en skattehöjning om 50 öre. Här får du ta del av resonemang, motiveringar och fakta.

Frågor och svar om skattehöjning med 50 öre.

 • Varför höjer ni skatten?
  Svar: Vi behöver inte höja för att få budgeten att gå ihop 2016. Vi höjer nu för att ha muskler nog för att möta de ökade krav på äldreomsorg och hemsjukvård som beror på att många kommuninnevånare blir äldre. 84 % av kommunens kostnader går till äldreomsorg, sociala insatser och barn och unga. Vi behöver dessutom fullfölja den upprustning som vi påbörjat av kommunens tätorter. 

 • Gör ni inget annat?
  Svar: Alla sektorer ska spara 1 % av sina kostnader och Barn, utbildning och arbetsmarknad 2 %. Av budgeten framgår hur det ska ske. Vi har dessutom gett förvaltningen i uppdrag att se över organisationen av skol- och förskoleverksamheten i centralorten. Vi följer dessutom noga upp så att vi inte missar några möjligheter till extra statsbidrag.

 • Kan ni inte spara istället?
  Svar: Vi har sparat varje år sedan vi fick majoritet 2011. Eftersom 84 % av kostnaderna går till skola, vård och omsorg kommer besparingar i första hand att drabba där. Vi har också (p.g.a. av färre barn) kunnat föra över pengar från skolsidan till äldreomsorgen. Det kommer inte att gå de kommande åren. Antalet barn minskar inte längre. Vi måste dessutom ha bra kvalité i barnomsorg och skola om vi ska locka hit barnfamiljer.

 • Beror inte behovet av skattehöjning på alla flyktingar som vi tar emot?
  Svar: Tvärtom skulle behovet av skattehöjning vara ännu större om vi inte fick de inkomster som följer med flyktingmottagandet. Vår kostnadsnivå är lägre än i storstäderna därför täcker de bidrag vi får från staten – och hittills mer än väl - våra kostnader. Vi måste dock bli bättre på att fördela bidragen på olika delar i förvaltningen. Därför har vi gett kommunchefen ett uppdrag att ta fram en sådan fördelningsmodell.
  Dessutom ger flyktingmottagandet inkomster till kommunen genom skatt från fastighetsägare, butiker och anställda i verksamheterna.

 • Blir det inte svårare att få människor att flytta hit om ni höjer skatten?
  Svar: För de allra flesta vägs en skattehöjning upp av det faktum att huspriser och boende är mycket lägre i vår kommun än i grannkommunerna. I förhållande till Norrköping blir det dessutom ingen skillnad mot idag. Va-avgiften för lägenheter är hög i kommunen men inte för villor. Därför har vi gett förvaltningen i uppdrag att se över taxan. Vidare är det helt avgörande för människors vilja att flytta hit att vi har en bra skola, barnomsorg och övrig kommunal service.

 • Hur mycket ger en skattehöjning kommunen?
  Svar: 7 miljoner

 • Hur slår det för enskilda?
  Inkomst 40 000 kr/månad   - 167 kr/månad
  Inkomst 30 000 kr/månad   - 150 kr/månad
  Inkomst 25 000 kr/månad   - 125 kr/månad
  Inkomst 20 000 kr/månad   - 100 kr/månad
  Inkomst 10 000 kr/månad   - 50 kr/månad
  För den som bara tjänar 10 000 kr/månad t.ex. långtidsarbetslösa och en del pensionärer betyder 50 kr/månad mycket. Det förstår vi men det är också just de personerna som drabbas hårdast om vi inte kan erbjuda bra äldreomsorg, hemsjukvård och t.ex. vuxenutbildning under de kommande åren.

 • Varför sparar ni inte på administrationen istället?
  Svar: Arbete pågår hela tiden för att minska administrationen inom all verksamhet. Vi har t.ex. minskat antalet sektorschefer från sex till tre. Men av kommunens kostnader går
  6 % till kultur, bibliotek, föreningsbidrag, musikskola, dansundervisning, park- och gator, fastigheter, snöröjning, miljötillsyn, plan o bygg etc.
  3,4 % till räddningstjänst, näringsliv o turism, kommunledning
  5,3 % medlemsavgifter t.ex SKL, ekonomi, personal, kansli, IT, mat till skola och äldreomsorg, badhuset i Gusum, lokalvård
  1,1 % till politisk organisation, överförmyndare och revisorer

 • Varför är det bara Valdemarsvik som höjer skatten?
  Svar: Det är inte sant. Vi ligger 2:a i länet också efter en skattehöjning och förhållandet till Norrköping är oförändrat. Av länets 13 kommuner är det 4 som höjer nu och 1 som höjde förra året.
  Enligt ekonomerna på Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är kostnadstrycket p.g.a. en åldrande befolkning så hårt på alla Sveriges kommuner att man riskerar en skattehöjning med 2 kr fram till 2019.

 • Blir det en ny höjning 2017 eller 2018 ?
  Svar: Avsikten med denna skattehöjning är att vi ska klara framtiden genom rationaliseringar, samarbete med andra kommuner och fortsatt sparsamhet utan ytterligare skattehöjningar inom överskådlig tid.

Mera Fakta

Sektor Barnomsorg, skola och arbetsmarknad och sektor Stöd och omsorg drar 84 % av kostnaderna.

De kostnader som uppstår på grund av flyktingmottagning och asylanläggningarna får vi däremot betalda av staten.

1/3 av innevånarna är över 65. Enligt en undersökning i tidningen Dagens Samhälle är vi den kommun i landet som har lägst kostnader för äldreomsorgen. Andelen äldre med behov av stöd och omsorg t.ex. i form av hemtjänst och hemsjukvård kommer att öka, i vår kommun liksom i alla andra kommuner. Det kräver mer pengar de kommande åren. Därutöver krävs fortsatta investeringar i övrig välfärd för att bli en ännu attraktivare kommun.

Hur ska vi klara det om budgeten redan idag går plus minus noll?

Hittills har de ökade behoven av äldreomsorg finansierats genom ökad effektivisering och stora besparingar men också genom överföring av pengar från skola och barnomsorg. Det har varit möjligt på grund av minskningen av antalet barn. Men ska vi kunna få arbetskraft till våra företag och till vård/omsorg i framtiden måste vi ha god kvalitet i barnomsorg och skola.

 Bakgrund till budget 2016-2018.

 • Förslaget till budget för 2016 innebär en besparing för alla verksamheter med 1 procent och för ”Barn, utbildning och arbetsmarknad” med 2 procent. Vi ska inte ta bort sparkraven eller öka utgifterna. Budgeten för 2016 innebär ett svagt plus.
  Vi är inte i samma situation som när den föregående majoriteten panikbromsade och därefter höjde skatten för att få ihop pengar till det kommande årets utgifter. Men vi har ingen buffert för framtiden och klarar inte att nå upp till målet om 1,5 % överskott av skatteintäkter och skatteutjämning. Vi lever därför inte upp till kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Det budgeterade överskottet är bara 1 miljon. Det borde vara 6,4 miljoner. Ett överskott på 1 miljon kan dessutom snabbt raderas ut om det uppstår behov av att placera ett enda barn till på HVB-hem eller liknande.

 • Under 2017 blir resultatet 1 miljon (borde vara 6,6) under förutsättning att vi kan spara 2,7 miljoner utöver det generella besparingskravet på 1 %. 2,7 miljoner var ungefär den besparing vi gjorde när vi la ner Gryts skola.

 • Under 2018 blir resultatet detsamma 1 miljon (borde vara 6,7) under förutsättning att vi lyckas spara 5,5 miljoner utöver det generella besparingskravet på 1 %. Det motsvarar alltså ungefär det dubbla mot besparingen på Gryts skola.

 •  Vi står inför kraftigt ökade kostnader för äldreomsorg på grund av ökning av antalet brukare men sannolikt också p.g.a. stora investeringar/alternativt kraftigt ökade hyreskostnader under de kommande åren eftersom våra äldreboenden (främst Vammarhöjden) är i behov av standardhöjningar.

Skattesituationen i Östergötland idag.

 1. Finspång       22,15                                                                    (3)
 2. Valdemarsvik 21,98               (om höjning 0,50) 22,48              (2)
 3. Åtvidaberg     21,95                                                                    (4)
 4. Mjölby           21,90               (höjde 2014 med 0,50)                  (5)
 5. Boxholm        21,82                                                                     (6)
 6. Ydre               21,70                                                                    (8)    
 7. Ödeshög        21,60                                                                    (10)
 8. Vadstena       21,55                   (höjer med 1,25) 22,80              (1)
 9. Norrköping     21,25                   (höjer med 0,50) 21,75               (7)
 10. Motala           21,20                   (höjer med 0,50) 21,70                (8)
 11. Söderköping  21,18                                                                       (11)
 12. Kinda             20,95                                                                       (12)                                                           
 13. Linköping       20,20                                                                       (13)

Enligt SKLs ekonomer kommer kostnadstrycket på kommunerna generellt att leda till behov av skatteökningar fram till 2019 på närmare 2 kr.

En skattehöjning ska inte användas för att öka kostnaderna utan för att skapa förutsättningar för att klara en ökad efterfrågan främst inom äldreomsorgen.

Med en skattehöjning med 50 öre blir årens resultat:

2016                                                                                              8. 000. 016

2017                                                                                              8. 000. 000

2018                                                                                              8. 000. 000

Kraven på sparande och effektiviseringar minskar inte men kan genomföras med starkare muskler. Vi skulle dessutom skaffa oss förmåga att hantera kraven från vår vision, vår önskan att öka befolkningen och vår skyldighet att ta hand om våra äldre på ett bra sätt. 

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-10 20:40