Reservationer mot vår politik 2011-2014

Reservationer 2011-11-   till och med 2014-06-

Hela den borgerliga gruppen :

1. Reservation mot vår budget för 2012 på bland annat följande punkter
    a. Återinförande av 2-timmarsregeln i färdtjänsten
    b. Halverade insatser för uppsökande verksamhet för de äldre
    c. Minskningen per avd i förskolan från 21 till 18 barn
    d. Inrättande av en ny avdelning på Lovisebergs förskola
    e. Återinförande av föreningsbidragen

2. Återremiss av vårt förslag om förtida upphörande av arrendet på Grännäs

3. Minoritetsåterremiss av samma ärende

4. Reservation mot det slutliga beslutet om Grännäs

5. Reservation mot köpet av Valdemarsviks Folkets Hus

6. Reservation mot förslaget om nedläggning av Gryts skola

7. Reservation mot uppsägningen av avtalet med Geria

8. Reservation mot vår budget för 2013 och främst byggandet av en ny förskola i Gusum och konstgräsplan på Grännäs

9. De ekonomiska riktlinjerna ska innehålla en regel om att investeringarna under ett år inte får överstiga 25 miljoner

Enbart M:

Mot beslutet att återuppta transporterna från Gusum till Toverum

 

Efter att vi accepterat att försvaga budgeten för 2013 med 1,5 milj genom att behålla Gryts skola antog ett enigt fullmäktige budgeten för 2014.

Sverigedemokraterna har röstat med de borgerliga i alla omröstningar i KF.