S-yrkande och S-reservation i Socialnämnden den 20 april

 Yttrande angående bostadsbyggnadsprognosen

 från socialnämndens sida.

Vi socialdemokrater i Vallentuna anser att det är viktigt att vi är medvetna om att vi har ett barnperspektiv i socialnämnden och övriga nämnder. Ungdomar och barn ska främjas i sin utveckling. Vi har även ansvar för att funktionshindrade och äldres behov tillgodoses.

*      Därför yrkar vi Socialdemokrater i Vallentuna att det i nu nämnda stadsdelar/ områden som ska bebyggas (utom Kristinebergskogen som vi idag har reserverat oss mot att den bebyggs) planeras in ett visst antal fritidsgårdar för ungdomarna för att bemöta ungdomars utveckling och behov av nya mötesplatser. Man ska även planera in förskolor för att främja barns behov av utveckling.

 

*      Vi yrkar även att kommunen ska utreda och planera behovet av gruppbostäder och äldreboenden som kan användas av funktionshindrade och äldre. Detta för att de ska få en naturlig plats i samhället och enkelt kunna ta del av de serviceinrättningar och kommunikationer som finns i Vallentuna.

 

*      Slutligen yrkar Socialdemokraterna på att det av dessa bostäder som ska byggas så ska en tredjedel vara hyresrätter för att främja valfriheten och tillgången på bostäder för socialnämndens målgrupper som är i behov av bostad. Det kan vara tillexempel: misshandlade kvinnor och deras barn, psykiskt funktionshindrade, fysiskt funktionshindrade eller andra grupper som behöver hjälp med bostad.  
 

För Socialdemokraterna i Vallentuna den 20 april 2010

  

Ing-Marie Elfström                                            Ulf Lundström

 

Yrkande Vallentuna den 20 april 2010  till Bostadsbyggnadsprognosen 

 Här finns också Reservationen som lämnades!

Reservation Vallentuna den 20 april 2010  till Bostadsbyggnadsprognosen
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-21 00:21