Vår reservation i Kommunstyrelsen 25 januari

Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig mot beslutet att
1. uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbeta förslag till strukturplan för södra Vallentuna enligt viljeinriktningen i översiktplan 2010-2030 med motivering av att översiktplanen inte ännu är fastställd. Det råder ingen politiskt samstämmighet över området som innefattar bl.a. Kristineberg. Därför är det inte lämpligt att påskynda processen förrän översiktsplanen är fastställd av kommunfullmäktige.
2. uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att vara styrgrupp för arbetet med att utarbeta förslag till strukturplan för södra Vallentuna. Vår motivering: vi anser att även samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott borde ingå i gruppen.
3. strukturplan ska innehålla en grönplan för södra Vallentuna. Vår motivering: Vi anser att snuttifiering av grönplanen till mindre områden inte ger det bästa möjliga helhetsresultat. Hela kommunens grönplan borde först utarbetas innan man planerar närmare specifika områden.

Jaana Tilles Ing-Marie Elfström Thomas Arctaedius

Reservation Strukturplan för södra Vallentuna