En ny motion angående medborgardialoger 

Vallentuna kommunfullmäktige

Motion

 

Kommunen behöver hitta ett arbetssätt där man bättre tar vara på medborgarnas engagemang, kunskaper och erfarenheter i samhällsplaneringen. Det känns särskilt aktuellt nu efter det givande samrådsmötet om den fördjupade översiktsplanen i Karby/Brottby, med det stora intresse som väldigt många invånare visade. En genomtänkt, systematisk medborgardialog är till nytta för hela samhällsutvecklingen genom att den bidrar med viktigt faktaunderlag för politiska beslut.

Sveriges Kommuner och Landsting har under flera års tid jobbat med medborgardialogfrågan, efter ett beslut i förbundskongressen om att titta närmare på olika sätt att utveckla den medborgerliga förankringen i beslutsprocessen. Vissa länder (t.ex. Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och Kanada) har även lagstiftat om medborgarnas möjlighet att bli involverade i viktiga beslut. Oftast är det fråga om plan- och budgetärenden. I Sverige har ett antal landsting och kommuner kommit igång med medborgardialoger. Det kan handla om allt från säkra skolvägar till planering av ett nytt bostadsområde.

Naturligtvis kräver ett sådant arbetssätt genomtänkta principer så att det blir tydligt för alla vad som gäller. Det här är inte fråga om att flytta ansvaret eller beslutsfattandet till någon annan utan det ligger alltid hos de förtroendevalda. Socialdemokraterna i Vallentuna är dock övertygade om att medborgarnas medverkan leder till bättre beslut.

Därför föreslår Socialdemokraterna i Vallentuna

att kommunen utreder möjligheten att starta medborgardialoger i form av exempelvis referensgrupper i planärenden, men även vid andra ärenden.

Vallentuna den 29 april 2013

Jaana Tilles

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-17 21:08