Motioner

2015

Locka flera besökare och skapa jobb - Destination Vallentuna

Strategi och plan för besöksnäringen i Vallentuna kommun

Ge Vallentunas yngsta kommuninvånare plats i samhällsplaneringen

Attrahera och rekrytera rätt kompetens

 

2014

Leader och Motion strukturpeng

Öka mängden insamlat matavfall - Anslut kommunala verksamheter till "Gröna linjen"

Fler hyresrätter i Vallentuna - Ägardirektiv till Össebyhus AB att börja bygga hyresrätter i kommunen

Bättre lokaltrafik - Anpassa buss 524 tidtabell så att den underlättar för arbetspendling till och från kommunen

 

2013

Motion angående riktlinjer för miljö- och klimatanpassat byggande i kommunen

Motion Vallentunasjön

Motion HBT-certifiering av Vallentuna kommun

En ny motion angående medborgardialoger

 

2012

Gör Vallentunasjön attraktivare för besökare

Riktlinjer för fördelning av driftansvariga av nya förskolor och skolor

Inför allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemöten samt rätt att lägga medborgarförslag

Belysning på anslutningsvägen till Veda ridskola

Ansök om att bli del av förvaltningsområdet för finska språket

Bygg hyresrätter på den kommunägda marken

Bygg gång och cykelbanor till Karby

 

2011

Att Vallentuna kommun tar ett initiativ till att bilda en styrgrupp som ska samordna och driva informationsarbetet kring etisk konsumtion mot målet att bli en Fairtrade City

Markanvisningspolicy

Åtgärder för att minska köttkonsumtionen

Underlätta för medborgarna att kunna få insyn i den kommunala beslutsprocessen

Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna

 

2010 och äldre

Bo tillsammans på äldreboende 

Förenklad hemtjänst    

Kommunjurist kommunarkitekt 15 mars 2010  

Webbsänd Fullmäktige 

Bygg studentbostäder i Vallentuna  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vallentuna 

Össebyhus Fornminnesvägen 

Äldreboende i Kårsta  

Kolonilotter  

Äldreombudsman

Motion 24 timmars barnomsorg

Lekplats i Lindholmen

Bussförbindelser i Vallentuna

Inratta Miljö och Hälsoskyddsnämnd    

Heltid i stället för deltid

GC-väg sträckan Stockholmsvägen och Fågelsångens Företagspark/Arningevägen

Anslagstavlor 

Ensamma flyktingbarn

Digitala Whiteboards

Allmänhetens frågestund

Röjning av vegetationen framför Röda skolan

Hyreslägenheter i centrala Vallentuna

Omsorg och förebyggande åtgärder för äldre

Boende för äldre

Konsumentvägledare

Stoppa trafikkaos utanför skolor

Gå eller cykla till skolan

Dagverksamhet for äldre

Utbyggnad av Vasbygården

Högtalaranläggning i Vallentuna

Motionsspår Bällstaberg

Kommunens budgetarbete

Lekplats i kommunalhusparken

Barnombudsman i Vallentuna

Komplettering kommunens upphandlingsregler

Beredning av beslut om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Renovering Gymnasiets cafeteria

Badhus/Äventyrsbad i Vallentuna

Upprusting av 4H-gården

Lokala hastighetsbegränsningar inom Vallentuna kommun