Kommunfullmäktige 23 maj

Ett historisk beslut togs av fullmäktige, när en överväldigande majoritet av ledamöterna, beslutade sig för ett gemensamt gymnasieförbund med Trollhättan.

Lennart Niklasson (S), -en historisk dag, modigt av oss att fatta detta beslut, detta kommer att bli bra för våra barn och ungdomar.

Som vanligt kan man säga att folkpartiets (FP) "gossen Ruda", med andra ord Lars "G" Blomgren utmärkte sig, som tillsammans med partikollegan Kerstin Andersson splittrade folkpartiet (de har 5 ledamöter i fullmäktige)  genom att påstå att det blir Trollhättan som kommer att bestämma allt i framtiden.

Hur dessa politikens representanter inte förstår hur det blivande förbundet skall och kommer att arbeta, säger något om dem, uppenbarligen har de inte lyssnat med sin representant i gymnasienämnden.
Det verkar på deras åsikter vara så att de inte läst handlingarna, som producerats under två års utredande.

En av fullmäktiges ledamöter bemötte dem på ett enkelt sätt, -se bara på Räddningsförbundet, hur bra det har blivit för alla inblandade.

Välfärdspartiet (VfP) med sina två delegater, Morgan Larsson och Åsa-Katarina Liewendahl avstod att rösta då de ej fick igenom en återremiss, de önskar utreda frågan om ett kommunalförbund för gymnasiet ett varv till, (något de borde veta har skett i drygt två års tid).

Bland talarna var det flera som var undrande över Morgan Larssons ställningstagande, för fast han har en ersättarplats i kommunstyrelsen, har han inte redovisat sina synpunkter i det sammanhanget.

Kristina Rosell (FP) och Anna Rudebou Svedung (M) avstod också från att rösta.

Vilket gav en förkrossande majoritet för förslaget med 45 för röster, 2 emot och 4 nedlagda.

Att nå fram till detta beslut tog hela två timmar och tio minuter, med en ajournering på 30 minuter då fullmäktiges presidie hade svårt reda ut vad Morgan Larsson hade för yrkanden.

Till slut blev deras ställningstagande återremiss och när det inte gick, ett yrkande om att istället få till ett samverkansavtal, båda förslagen röstades ned av majoriteten.

Sammanfattningen blir det som flera ledamöter var inne på: det är positivt att vi (Vänersborg och Trollhättan) kommer närmare varandra.

Frågan därefter vilka som skulle sitta i förbundets ledning, var mycket enklare att komma fram till, här redovisar jag endast S-ledamöterna.

Det är uppdelat i två steg, först 1 juli - 31 december 2012, där kommunstyrelsen blir ansvariga, och S namn här är Marie Dahlin.

Ledamöter, när Kunskapsförbundet Väst som är arbetsnamnet, startar 1 januari 2013 blir Theresia Nordlund 2:e vice ordförande och Joakim Sjöling ledamot, här har S lämnat en plats för Centern.

  En principiellt viktig fråga som Lennart Niklasson tog upp i samband med en begäran från en enig Socialnämnd om att få 934.000.

En begäran på grund av fördyrade hyreskostnader då Vänersborgsbostäders borgensförbindelse kostnader läggs på hyreskostnaderna enligt nya regler.

Kommunstyrelsens högerminoritet, M-Fp-Kd ville inte gå med på att ge socialnämnden dessa pengar, en Socialnämnd som redan går med stort underskott.

Högermoderaten Gunnar Lidell, gick upp i talarstolen och kort samt utan att säga några andra ord sa: -bifall, menandes till kommunstyrelsens förslag.

Kanske visste han vad som skulle komma.

Niklasson hade först tänkt sig att lägga eget S-förslag om pengar till nämnden, men ombestämde sig och fick med sig V+C+Vfp+Kd på en återremiss.

Det blev åter ett rejält bakslag för högerminoriteten, som nu tydligen kokat sönder till två beståndsdelar M+Fp, eftersom Kd ombestämde sig på sittande stol.

  Personalekonomiska redovisningen, (Peken kallad) här vill Bengt Larson visa på att andelen visstidsanställda (timanställda) har skjutit i höjden, speciellt hos BUN, Barn- och Ungdomsnämnden.
-Andelen chefer skall vara jämnställt, idag har vi 53% kvinnliga chefer, men räknar man per antal anställda ser det inte lika bra ut.
-Om visstidsanställningarna, vad hände under 2011 undrade Bengt, inför den stora ökning som skedde, frågan är ställd i PFU, personaölutskottet.
  Kate Giaver: -jättestort problem för vårdtagarna, när det gäller timanställda.

Därefter blev det dags för några motioner.

En motion som Gunnar Lidell gick upp i talarstolen och svarade, sitt korthuggna: -bifall till kommunstyrelsens svar på var, att inte ändra hur kommunen sköter grönytor på Mulltorps skola.

Det var Marianne Karlssons (C) begäran för få fram ett mer miljövänligt sätt att hålla grönytor öppna, för lekplats, spontanfotboll etc. som nästan inte underhålls, vid Mulltorps skola. 
Samt att när det sker kommer man körandes långväga ifrån.
Hon önskar att BUN och Samhällsnämnden, kontaktar Mulltorps skola, dess föräldraförening och de som bor i upptagningsområdet.
Detta blev en fråga där återigen högerminoriteten led nederlag, det blir remiss till BUN och Samhäll.

  S hade en motion genom Theresia Nordlund och Lennart Niklasson om anställningsformerna i kommunen.

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet, denna skickas på remiss till kommunstyrelsen.

Som Theresia sa, -dags sätta ner foten så att Vänersborg jobbar för heltid och att individen har rätt att välja deltid.

Se det blev ett långt fullmäktige möte som inte slutade förrän en stund efter klockan 22.