Kommunfullmäktige 24 april 2013

- Brandstationen i Vargön 
Brandstation Vargön
som ligger i en fastighet på Vargön Alloys får 2014 pengar ur den kommunala budgeten för renovering.  Miljön är så dålig att om inget sker före 1 jan 2014, kan det bli nedstängt och vite utdömas, dessutom är där krav på dusch och tillbehör för en kvinnlig del.

- B-huset rivs,
huset står på fd Huvudnässkolans tomt utmed Kungsgatan. Beräknad rivningskostnad är 3 miljoner som läggs i budget för 2014.

- Blåsut Kindblomsvägen,
där det finns ett obebyggt grönområde. Här har en del närboende lobbat kraftigt mot byggande av fyra parhus.  Exploatören, den tilltänkte byggaren, har dragit tillbaka sin begäran. Kommunfullmäktige beslöt avskriva ärendet.

-Rullstollsanpassad toalett 
har Centern tidigare motionerat om att bygga på Idrottshuset, till motionen anslöt sig hela fullmäktige och beslöt att budgetera 300.000 i 2014  år budget för detta.

- Vangelis Floros lämnar Barn- och Ungdomsnämnden, ersätts av Birgitta Persson och på Birgittas ersättarplats kommer

Peter Ojala.

- Inger Alin lämnar Samhällsbyggnadsnämnden och ersätts av Madelaine Johansson.

- Joakim Sjöling

ställde en enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande moderaten Christer Thobiasson om vad som sker med motionen om en estrad vid Villa Björkås, en motion han lade redan 2007.   Thobiasson sa att han hört med sin förvaltningschef så visste ingen på förvaltningen något om någon motion. Själv hävdade Thobiasson att han sedan han kom till Vänersborg 2006, inte själv hade hört talas om någon estrad.  Joakim antog då att motionen fallit mellan stolarna och hoppades att frågan nu skulle bli aktuell igen.

Joakim lade även en motion som hela S- och C-grupperna ställde sig bakom. "Den går ut på att utreda och komma med förslag på hur barn och ungdomar skall få ett reellt inflytande i frågor som berör barn och unga enligt motionens intentioner."
Motionen, kommer att gå ut till samtliga nämnder, så de remissvaren blir intressant att följa, då undertecknad själv varit en del av Ungdomsrådet och att den har gått knackigare med åren.

Motionen i sin helhet:
Barn och unga är intresserade av många frågor som kommunen hanterar allt ifrån planering av bostadsområden, kollektivtrafik, fritidsaktiviteter, kulturutbud till jobb och skola som exempel. Kommunen har under flera års tid bland annat genom ungdomsrådet försökt öka barn och ungas möjlighet till inflytande. Ungdomsrådet hade i sin början ett stort antal engagerade barn och unga främst från skolor i kommunen men över tid fram till idag är det färre ungdomar som är engagerade. Vad detta beror på och vad som behöver göras vet vi inte säkert men man skulle kunna göra några antaganden och reflektioner i frågan.
Ungdomsrådet är ett forum med begränsat antal platser och ett forum som lever utanför den övriga kommunala ärendehanteringen och beslutsprocessen. Barnen och ungdomarna i ungdomsrådet är helt beroende av att anställd personal och politikerna kopplade till ungdomsrådet informerar om aktuella frågor som de tror intresserar ungdomsrådet. Detta kan leda till att frågor och ärenden som ungdomsrådet borde bli involverade i inte kommer till deras kännedom vilket inte fungerar ur ett demokratiperspektiv. Den reella möjligheten till inflytande är alltså mycket bristfällig och mer beroende av politisk vilja och engagemang. När barnen och ungdomarna i ungdomsrådet ser att den reella möjligheten till inflytande saknas förlorar antagligen också ungdomarna intresse för ungdomsrådet. 
Elevdemokratin i skolor kopplade till ungdomsrådet måste utvecklas vilket revisionen framfört i sin rapport från granskningen år 2012. Antagligen är det en förutsättning för att ungdomsrådet dels skall bli mer känt bland barn och unga i skolorna men också för att elevdemokratin i skolan måste fungera om ungdomsrådet i sin hantering av olika ärenden skall få legitimitet för de beslut ungdomsrådet tar i olika frågor.
Det kan vara aktuellt att utreda om det vore lämpligt att skapa ett större beslutande organ för barn och unga i Vänersborgskommun, exempelvis ett ungdomsfullmäktige dit barn och unga kan lyfta frågor för diskussion och beslut. Ungdomsrådet får i en sådan lösning kanske en annan roll eller ytterligare några uppgifter i sin funktion. Ett ungdomsfullmäktige kan höja statusen för barn- och ungdomsfrågorna i kommunen och kan bli en möjlighet för barn och ungdomar att få kunskap och färdighet i hur beslut tas i demokratiska församlingar, att lära sig argumentera för sin sak och få mer insikt i hur samhället fungerar och hur man påverkar som exempel. 
Socialdemokraterna och Centern föreslår
att:  Kommunen får uppdrag att utreda och komma med förslag på hur barn och ungdomar skall få ett reellt inflytande i frågor som berör barn och unga enligt motionens intentioner.
att:  Kommunen utreder möjligheten att bilda ett ungdomsfullmäktige samt utreda ungdomsrådets roll och funktion.
----
Här finner du UNG i VBG på Facebook