Fullmäktige 28 mars 2012

En hel del smått som stort, denna fullmäktige kväll

Folkpartiet hade en motion om att ta bort träd under Dalbobron, på dess södra sida nedan Folkets Park och söderut.
Efter att motionären pläderat för sin sak, gick hans partiledare upp i talarstolen och uttalade en allmän önskan om att ta bort träd på andra sidan Dalbobergen, vilket inte var frågan i motionen.
Det blev avslag på motionen, med motiveringen det mesta under bron är privat mark och där äger inte kommunen talan, om det inte är trafikfarlig växtlighet.

Min tanke: eftersom motionären var Byggnadsnämndens ordförande, varför tog han inte ett snack med Samhällsbyggnadsnämndens ordförande (M), så att frågan sluppit hamna i fullmäktige.
Så hade motionären säkerligen fått samma svar och KF (kommunfullmäktige) hade sluppit ta sin tid med ärendet.

   En annan fråga med bra mycket högre dignitet är de krav på fosforrening av avloppsvatten som kommer framöver. Det gäller att slå sönder kedjan som bilden visar.
För att möta kraven beslutade KF om en totalram för den utbyggnaden på VA-verket till 22 miljoner.
En fördyringen har skett sedan den första budgetkalkylen på 14 miljoner. Ett enhälligt KF ställde sig bakom detta.

I en motion från högerpartierna om ändrade regler, gällande utdelning av minnesgåvor efter 20års uppdrag i kommunens tjänst.
Här ville borgarna slå i sär så att de anställda och politikerna skulle få detta vid två olika tillfällen.

Vid omröstning i kommunstyrelsen (KS) förlorade högerpartierna röstningen med 9 mot 6.
Så KS förslag till KF blev att säga nej till högerpartiets motion.
På högre nivå är detta misstroendeförlust för "kommunregeringen" och skulle kunna om det var på riksnivå rendera att man får lämna taburetterna.

   Här begärde Lars-Göran Ljunggren ordet, och han sa, -jag har två saker att säga,  först yrkar jag bifall till KS beslut och sedan vill jag ta tillfället iakt att gå lite ur ramarna.
-Kan inte förstå att en politisk organisation kan komma fram med ett sådant förslag, sa Lars-Göran med emfas. Strongt att KS ändrat sig, avslutade han.

   Theresia Nordlund gick upp i talarstolen och ställde frågan: -varför dela på utdelningen ? Men inget besked kom.

Min tanke, efter att ingen av borgarna eller någon från den högerledda ministären, begärde ordet.
Kan det vara så att deras deras ögon skymdes av skammens röda sken, för att de överhuvudtaget kommit upp med förslaget.
Ett kraftfullt nederlag då det endast var de tre blåa partierna (M  och deras medlöpare FP+KD) som röstade för.

I en annan motion av högerledaren Gunnar Lidell vill man, (även vänstern är med på detta) ha en ytterligare utredning i arenafrågan,  om det begåtts brott mot rikets lagar av politiker, tjänstemän eller konsulter.

   Från bland annat socialdemokratiskt håll representerat genom Madeleine Karlsson hävdade hon att det redan utförs utredningar och sa att vi i (S) önskar få veta sanningen bakom allt med arenan.
Men hon menade att det är bättre att avvakta de utredningar som pågår, då en del material fortfarande är hemligt.

En ytterligare orsak framhöll Bo Carlsson (C),
-jag önskar en kostnadsram för vad denna utredning får kosta och vi behöver inga fler parallella utredningar.
KF valde att gå på höger- och vänsterledarnas linje.

Jag funderar: polisen har redan utrett om olagligheter har begåtts, ingen har blivit åtalad. Innan den utredningen ens var klar,  fick en hel Barn- och Ungdomsnämnd avgå, efter kommunens utredning. Vad finns att utreda om olagligheter? Vad är de ute efter ? Har högern och vänstern en dold agenda ?

   När det gäller saniteten på Gardesanna fanns en motion, som enkelt besvarades med att utbyggnad av VA kommer att ske och med start i Nordkroken 2014, detaljplanering pågår.

En motion om namnsättng av samtliga (13) rondeller vann absolut gehör hos KF.

En annan motion som samtliga i KF ställde sig bakom,
var att KF skall leva upp till sitt egna belsut från 2006 om att stödja ungdomar med praktikplatser.
Uppenbarligen har de senaste sex åren inte inneburit vad politikerna avsåg, vilket Lennart Niklasson var den första att beklaga genom att säga,
-ja, vi har (förra politiska majoriteten) misslyckats här, vi måste nu skärpa oss.

   Till KF har kommit en motion från MP+C+Vfp+V.
Som läsaren kanske känner till finns det önskemål om förtätning av Blåsut, bl a kvarteret Fiolen 3, här har man funnit egen sort av vattesalamandrar. Ovan partier önskar att det inte skall byggas på Fiolen 3.
KF lämnade motionen att remitteras vidare till Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnadsnämnden och Barn-och Ungdomsnämnden (BUN).
Som någon sa under fikapausen, -var skall man kunna förtäta då någonstans?

Se det var denna kvälls viktigaste frågor, efter en sammanträdestid från 18.00 till 20.42 med en kvarts fika.

   PS Vattensalamandrar av flera olika utseendetyper, kan beskådas hemma hos undertecknad, där de bor i stenrös och simmar i min damm.