Kommunfullmäktige 29 maj 2013

Vi börjar väl med avdelning trista nyheter, avsägelser från kamrater. Livspusslet är inte lätt att lägga – man kan bara önska dem en god framtid, där de befinner sig i livet.

Annika Larson Lindelöf lämnar sin fullmäktigestol och därmed även sitt uppdrag som 1:e vice Ordförande i kommunfullmäktige.
Monica Gustafsson lämnar uppdraget i Byggnadsnämnden och tillsvidare lämnas stolen obesatt. Jenny Brycker samt Andreas Rydholm har uppdrag i Barn och Ungdoms-nämnden på deras platser kommer Kenneth Borgmalm och Sonja Westberg.

Gladast i fullmäktige denna onsdag var utan jämförelse
Theresia Nordlund (S) Vänersborg
Theresia Nordlund (S), som visar att politik kan vara lustfyllt.

Lennart Niklasson föreslog på platsen som 1:e vice Ordförande Bengt Larson.
Något som V ville sätta P för genom att tillsammans med Vfp och MP föreslå egen kandidat, en vänsterpolitiker.Slutresultatet i den slutna omröstningen, som det är vid personval, blev 34 för Bengt och 15 för vänsterpartisten, samt där var två stolar tomma, en SD och en FP saknades och hade inga ersättare.

Kvällen hade dessförinnan inletts med en film som handlar om hur vi i Vänersborg samarbetar över förvaltningsgränserna med musik, kallad "Musik hela livet".

Musikskolan + förskolebarn i femårsåldern + äldreboende. Sammanfattningsvis handlar det om att spränga gränser. Barnen lär sig musik och dans och åker ut samt visar upp sig för de äldre på deras boenden.

Speciellt dementa visade aktiviteter som man  inte tidigare sett, när de glada och livliga barnen satte fart. Där fanns exempel på en av de boende som nästan aldrig var närvarande i sinnet och när hon fick höra andra versen på "Sov du lilla videung", började hon spontant och med klar röst sjunga hela versen utan fel.

Ett tvåårsprojekt som i allt kostat 1 470 000 kronor, varav den större delen var statligt finansierat, och som alla inblandade hoppas får fortsätta i tid framöver. SKL, (Sveriges Kommuner och Landsting) har visat stort intresse för projektet och Vänersborgs sätt att arbeta över organisationsgränserna.

På kommunens hemsida  kan du både läsa mer samt se ett utdrag ur den 40 minuter långa filmen.

I övrigt denna kväll var det en fråga som fick ta tid av församlingen, dryga timmen,  den återremitterade frågan om nämndersättares rätt till protokollsanteckning, vilket inte är fallet idag.
Motionären Vfp förlorade omröstningen rejält, men lovade dagen efter att återkomma med en än mer specificerad motion i ämnet, den som väntar får se.

Kvällens viktigaste beslut, om och tillbyggnad av Resecentrum beslöts utan debatt och med ett unisont ja av hela fullmäktige.

Planområdet omfattar Vänerborgs järnvägsstation, gång- och cykelvägen med korsningen över järnvägen. I planen ingår också järnvägsbron över Gamla hamnkanalen, en del av Sanden och mark på Vänerparken, söder om järnvägen.
Detaljplan Resecentrum Vänersborg
Ett fullt utbyggt dubbelspår mellan Öxnered och Göteborg skapar förutsättningar för en utökad pendeltågstrafik mellan Vänersborg och Göteborg. Syftet med planen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av resecentrum för att anpassa området till den utökade tågtrafiken.

Trafiken i området kommer att öka med fler tåg, bussar, bilar, cyklar och fler resenärer .Detta kräver en om- och tillbyggnad av spårområdet, bron över gamla hamnkanalen, stationshuset och busstorget med bil- och cykelparkeringar. En gång- och cykeltunnel ska anläggas under järnvägen med tillhörande ramper norr och söder om spåren.
GC-tunnel
En utökning av parkeringsplatser ska ske söder om järnvägsspåren.

Hela härligheten skall vara klart inom fem år från att planerna vinner laga kraft och kommer att belöpa sig till en summa av 70 miljoner kronor medan Vänersborg står för 15 av dessa.

Se det var några ögonblicksbilder från kommunfullmäktige i maj månad anno 2013.