Medlemsmöte 8 december 2011
Lasse som sedan 2007 är kommunalråd i Norrköping, var inbjuden för att tala om ett nyinfört arbetssätt i Norrköping.


Ett sätt man döpt till Social Investeringsfond, men först tog han vägen över hur den politiska kartan förändrats sedan Håkan Juholt tillträdde. Lars sa att han behövde bara gå sex månader bakåt, för att visa på hur verkligheten snabbt förändrats. Då var det som han sa ett helt annat ekonomiskt och politiskt klimat och det klimatet kan vara lika dramatiskt förändrat igen om ett och två år framhöll han.

Som Lars ser det är en stor del av det tappade förtroendet beroende på S trovärdighet i arbetslöshetsfrågan. Där en stor grupp står utanför arbetsmarknaden, där människor sedan 70 år uppfattat S som att vara det parti som äger den frågan.

Att ta oss tillbaka till regeringsmakten innebär att S måste lösa arbetslöshetsfrågan.

Han berättade om Norrköping som har fyratusen med enbart grundskoleutbildning och hela Sverige som har drygt tvåhundratusen och gruppen fylls på. Samhället Sverige är förändrat, tidigare kunde man sluta grundskolan och gå ut och få ett jobb, det går inte längre.


Här gled Lars över till det man i Norrköping döpt till Social Investeringsfond, där man avsatt 40 miljoner till åtgärder som får utdelning i framtiden.

Där kan de olika förvaltningarna söka pengar, för åtgärder som på individnivå kanske inte får sitt resultat förrän efter flera år. Åtgärder som går över nämndgränser.

Idag skapar vi generella system istället för att fråga individen vad är ditt behov? Här talar vi om människor, vad kostar det för individen och samhället att inte fått rätt hjälp från början på ett individbaserat sätt.

Som exempel gav Lars vad det kostar för individen och samhället om en ung människa inte får den hjälp han eller hon behöver. Här finns det siffror att ta till sig. I Norrköping har vi 120 barn sa han, som får hjälp till en viss kostnad, om vi kunde undvika att var femte av dem inte behövde placeras på exempelvis familjehem och liknande så tjänar vi in kostnaden på ett och ett halvt år, för familjehemsplacerade barn, det går att se ekonomiskt lönsamt.

Men för att detta skall bli möjligt måste rätt individanpassade åtgärder komma på plats från första början, samt att det måstge ske gränsöverskridande mellan nämnder och andra ansvariga.

Nä vi tog budgeten för arton månader sedan innehöll den ett långt stycke om sociala fonder.
Därför är jag glad att Norrköping uppmärksammats och av SKL, Sveriges kommuner och Landsting erhållit Psynk-priset för vårt arbete och framtagande av Social Investeringsfond. Psynk är till för att stimulera modellområden för barn som har det kämpigt.

Psynk-priset delas ut till fem pristagare som alla, på olika sätt, bidragit till ett mer effektivt arbete för barns och ungas psykiska hälsa i Sverige. För 2010 var Norrköping en av vinnarna, med motiveringe: För modet att inrätta en social investeringsfond utifrån grundtanken att insatser för barn och ungas hälsa är en bra investering både för individen och för samhället.

Det blev många initierade frågor till Lars från deltagarna på medlemsmötet efter detta. Lennart sammanfattade, ur Vänersborgskt perspektiv, vi har sedan ett par år de sk trenämndsmötena, där social- barn och ungdoms- samt gymnasienämnderna deltager men vi har ännu inte verktyget såsom Norrköping har, men visst skall vi jobba för detta.

Längst ned på sidan från medlemsmötet finner du hur kommundirektören i Norrköping beskrev det hela inför beslutet i deras fullmäktige 2010-05-25 KS-106/200 vilket ger en bra sammanfattning. Men först fortsätter vi med medlemsmötet, där det fanns fyra motioner från Pensionärsutskottet inför Distriktskongressen 31 mars 2012

Motion 1 om Äldres kostnader - för sjukvård, blev enhälligt antagen.
Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor och betalas efter förmåga, solidariskt över skattsedeln.

Motion 2 De äldres möjligheter att påverka, där bifölls första att satsen men den andra avslogs.
första att satsen: lag stiftas så att pensionärsråd blir obligatoriska i samtliga kommuner, landsting och regioner.


Motion 3 Sammansatta sjukdomar hos äldre, blev enhälligt antagen.
fler geriatriktjänster i vården, kompletterande utbildning i geriatrik införs för primärvårdens specialister i allmänmedicin, mer geriatrik införs i både läkares och sjuksköterskors grundutbildning samt att samhällets resurser till äldreforskning ökas, speciellt vad gäller demens.


Motion 4 Pensionens beskatt, enhälligt antagen.
pension och arbetsinkomst ska beskattas lika.

Extra AK-medlemsmöte i januari eller februari 2012

Hur ställer vi oss till entreprenader i åldringsvården, det är drygt tio år sedan som vi tog ställning i frågan och mycket har skett sedan dess, sa Lennart, som samtidigt passade på att önska alla God Jul och avslutade mötet.
Kommundirektören i Norrköpings sammanfattning:

Vad är en så kallad social investeringsfond?

Den sociala investeringsfond som nu föreslås uppgår till 33,8 miljoner kronor och särredovisas under kommunstyrelsen. Investeringsfondens medel ska användas till särskilda insatser inom det sociala området och ska inte motsvara ordinarie insatser och verksamheter inom nämnderna. Fonden kan också finansiera enskilda satsningar och projekt som i normala fall är svåra att finansiera. Det kan här handla om nya metoder eller satsningar där resultatet först kan avläsas på längre sikt. Finansiering medför inte minskningar i nämndernas ordinarie driftbudget. Syftet med en social investeringsfond i Norrköpings kommun.


Syftet med den aktuella sociala investeringsfonden är att förebygga människors utsatthet och de negativa konsekvenser för hälsa, välbefinnande och möjlighet att delta i samhället som kan uppstå vid långtidsarbetslöshet eller vid andra tillstånd som medför svårigheter att kunna förvärvsarbeta. På längre sikt ska den sociala investeringsfonden bidra till att minska kommunens kostnader för insatser till långtidsarbetslösa och människor med annan social problematik. Kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga vinster görs.


Att förebygga marginalisering och utsatthet kostar mindre än att behandla dess effekter. Det förebyggande arbetet kräver dock tidiga samordnade insatser och ett långsiktigt agerande som är sektorsöverskridande. En styrka med en social investeringsfond är möjligheten att genomföra nya enskilda satsningar utan att belasta ordinarie verksamhet och budget. Kompletterande metoder och verktyg behövs i den sociala verksamheten, fonden kan möjliggöra satsningar på dessa.

Investeringsfondens anknytning till vetenskap och forskning

Aktuell forskning inom området ska tillsammans med ett vetenskapligt råd kopplas till investeringsfonden. Rådet kan ges funktionen att bevaka och förmedla vetenskaplig kunskap om insatsers effekter, metoder för uppföljning och utvärdering.

Finansiering

Aktuellt förslag innebär att fondens kapital tillskjuts på två sätt:
1. Kommunstyrelsens driftbudget utökas för år 2010 med 18,4 miljoner kronor. Utökningen genomförs efter reducering av vård- och omsorgsnämndens driftbudget som i år visar överskott med 25,9 miljoner kronor.
2. Från kommunens resultat år 2009 markeras 15,4 miljoner kronor. Insatserna ska vara sådana att de minskar kommunens kostnader på längre sikt. På så sätt åstadkoms en form av avskrivning för den sociala investeringen. För att kunna säkerställa uppföljningen för den valda redovisningsmodellen måste det för varje investeringsprojekt framgå hur den ekonomiska uppföljningen ska genomföras.

Riktlinjer

Riktlinjer över hur den sociala investeringsfonden ska hanteras bör tas fram. I riktlinjerna bör det bland annat framgå hur de insatser som fonden finansierar ska följas upp, värderas och mätas.