Handlingsprogram 2011-2014

 2011-2014

Socialdemokratin är en folkrörelse. Vår politik handlar ytterst om att möjliggöra för varje person att man ska få göra sina egna val i livet, att få ett arbete, att kunna bilda familj, att kanske läsa den utbildningen som man drömt om, att kunna förverkliga sitt livs äventyr. Socialdemokratin vill därför forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

Socialdemokraterna i Vänersborg driver idén om det gröna folkhemmet. Vi måste också investera i de gemensamma resurser som vår välfärd vilar på, människors hälsa, utbildning, infrastruktur, jämställdhet och mångfalden i vår natur. För att nå dit krävs långsiktiga, strategiska beslut på nationell och lokal nivå.

UTBILDNING

Grundskolan skall vara en mötesplats för elever med olika bakgrund, den skall förmedla värderingar samtidigt som den stimulerar kreativitet och lärande. Kunskap utvecklar oss som människor. Varje elev ska utifrån sina unika förutsättningar ges likvärdiga möjligheter att erövra nya kunskaper och färdigheter. Undervisningen måste anpassas efter varje elevs förutsättningar. Elever i behov av särskilt stöd måste få det. Det är angeläget att alla barn får insatser så tidigt som möjligt.

Gymnasieskolan behöver utvecklas så att fler elever når de gemensamma målen och därmed får de kunskaper som krävs för ett bra liv både vad gäller arbete och fritid. Vi vet att människor utan gymnasieutbildning har långt högre arbetslöshet och större sociala problem än andra. Vi måste skapa lösningar som ser till att elevernas kunskapsbrister repareras och som stärker deras motivation att klara gymnasieskolan genom ökat samarbete med studieförbunden och folkhögskolan. Eleverna ska ha inflytande inte bara över sin egen undervisning, utan även på skolans utveckling i stort. Även föräldrarnas möjlighet att påverka skolan måste stärkas.

* Elevinflytande i skolan ska öka

* Alla barn och ungdomar ska känna delaktighet

* Skapa förutsättningar så att läroplanen kan följas

* Skapa moderna skollokaler

* Öppna skolan till mötesplats för föreningar och kommuninvånare

* Skapa en skola fri från rädsla

* Skapa ett modernt KOMVUX för att möta framtiden

* Alla ska ges möjlighet att söka in till gymnasie- och högskola

* Stödja vård- och handelscollege

* Stödja barn och ungdomar med skriv- läs- och räknesvårigheter

* Elevernas huvudsakliga arbete ska ske i skolan

* Stärka fortbildningens roll i vuxenutbildningen. Utbildning ger färdighet, bildning ger värdighet.

VÄLFÄRD

Alla ska med trygghet kunna se fram mot ålderdomen. Alla som behöver stöd ska få det. Oavsett var du befinner dig i livet, ung som gammal, skall du ha möjlighet att ta del av den samhällsservice som finns i kommunen.

Ett rikt förenings- och fritidsliv samt träffpunkter för unga och äldre är ett viktigt inslag som berikar oss. Omsorgen om barn och gamla måste fungera.

Våra boenden ska hålla hög kvalitet och alla ska ha rätt till en egen bostad. De som vill bo kvar i hemmet ska ha möjlighet till det. För detta krävs bra boende, bra hemtjänst, korttidsplatser, hemsjukvård, rehalibitering och en väl fungerande färdtjänst.

* Fortsatt utveckling av äldreboende

* Ungdomens hus i Vargön

* Öka stödet till föreningarna

* Satsa på våra badplatser i kommunen

* Verka för en multiarena på Hallevi i Vargön

* Öka aktiviteter för äldre för att minska ensamheten

* Fortsatt satsning på heltid en rättighet och deltid en möjlighet i alla förvaltningar inom kommunen

KULTUR

Kultur är en dynamisk kraft för hela samhällsutvecklingen. Den ger människor möjlighet att växa och vidga sina perspektiv. Den frigör även människors tankar och skapande förmga. En fri och obunden kultur är därför viktig för både välfärd och tillväxt. Satsning på barn- ungdom och äldres plats i kulturens centrum är den bästa investering vi kan göra. Kulturen skall vara motvikt mot alla de destruktiva krafter som söker vinna mark, exemplifierade av bl.a. nazism, rasism, missbruk och våld. Därför vill vi ha en stark kulturpolitik som skapar förutsättningar för många människors delaktighet.

* Öka den offentliga utsmyckningen

* Öka kulturutbudet för äldre

* En kulturskola bildas i Vänersborg (Vänerparken)

* Stärka biblioteken som mötesplats

* Utveckla samarbetet och stödet till Studieförbunden

* Gratis bussåkande för pensionärer, från 75 år, mellan kl 10-15 inom kommunen och tvåstad

* Sprida kulturaktiviteter genom stöd och samarbete med Folket Hus och bygdegårdar

MILJÖ

I miljöarbetet påtalas behovet av att minska den fossila förbränningen och elanvändningen. Detta är viktiga steg mot ett hållbarare samhälle. Det är viktigt att utveckla och marknadsföra långsiktigt hållbara energislag som vindkraft och solenergi m.m. Områden som är särskilt lämpliga för vindkraft skall identifieras och reserveras. Bra energirådgivning kan aktivt marknadsföra hållbara energislag till invånare och företag.

* Minska energianvändningen i kommunala lokaler

* Omställning till förnyelsebar energi

* Fortsatt utveckling av biogas

* Fortsatt utbyggnad av VA-nätet

* Bygg energieffektivt vid om- till- och nybyggnation

* Vänerborg skall gera och bli känd som en klimatsmart kommun

* Säkra vattenkvaliten i Vänern och utnyttja det rena vattnets möjligheter

JOBBEN OCH FÖRETAGANDE

Vänersborg har stora möjligheter att attrahera sväl företag som besökare genom att bättre utnyttja de värden som finns.En bra kommunal verksamhetmåste ständigt utvecklas så att den uppfyller både företagarnas och kommuninvånarnas krav på effektivitet och service.

* Ta fram markområden för företagsetablering

* Utveckla transportcentra i Vargön och Vänersborg

* Vänersborg den självklara huvudstaden i Västra Götaland

* Förbättra kommunikationerna till Vänersborg

* Fortsätt utveckla Vänersborg till en mötesplats för kultur, evenemang och idrott

* Underlätta och utveckla turismen i Vänersborg för nyskapande av arbetstillfällen

BOSTÄDER

Socialdemokraterna i Vänersborg vill utveckla både befintliga och nya bostadsområden mot en större mångfald och variation, både när det gäller hustyper som upplåtelseformer. Att blanda hyresrätter, bostadsrätter och villor liksom olika storlekar på bostäder ger en god social struktur och främjar integrationen. Det är angeläget att vårt kommunala bostadsbolag får en större andel bostäder i centrum.

* Aktiva energihus

* Arbeta för att fler centrala lägenheter får tillgång till hiss