Hel del

Debatten som försvann

Den 14 november 2006 antog Vänersborgs kommunfullmäktige en personalpolicy där det bland annat anges att arbetet i kommunen organiseras så att det i huvudsak bygger på heltidsanställningar.

I policyn anges också att de anställda skall ges den omfattning av arbetstid som de önskar.
Dessa målsättningar låg till grund  för att man inom Socialnämndens område, på den Socialdemokratiska gruppens initiativ, arbete med en arbetsmetod som benämns hel/del.

Tidigare i år la Socialdemokraterna en motion om att rätten till heltid – möjligheten till deltid skulle implementeras i hela Vänersborgs kommun.
Motionen fick ett positivt svar och skulle införlivas jämte jämlikhetsplanen, att anställningarna i Vänersborgs kommun till huvudsaklig vara heltid till 2015.

Vad har då hänt!
Vi ställde en interpellation i fullmäktige i oktober månad för att få svar.
Inget har hänt!

Hel/del är ett koncept som bygger på att man har sin heltid i botten av sin anställning, men har möjlighet under perioder att gå ner i tjänst, utan att säga upp sin tjänst eller byta jobb. 
Det finns olika faser i livet då man vill jobba mer eller mindre. Detta är ett sätt att minska sjukskrivningar, att anställda får möjlighet att försörja sig på sin lön, men sist och inte minst är det även en jämställdhetsfråga, då övervägande delen anställda idag är kvinnor.

Finns det ingen politisk vilja? 
Varför vill inte de styrande politikerna efterleva sin egen jämlikhetsplan eller tagna beslut? 
Är ni förvaltande politiker eller vill ni något överhuvudtaget?
Detta visar på den nuvarande ledningens ointresse i personalen trots att man i olika skrifter lyfter fram personalen är kommunens viktigaste resurs.

Är det inte meningen att kommunfullmäktiges beslut skall följas?
Detta torde väl vara en fråga för kommunens revisorer att ta tag i.

Theresia Nordlund , Bengt Larson
Kommunfullmäktigeledamöter (S)