Samhällsutveckling

Fler bostäder behöver byggas om Sverige ska klara jobben. 

För att fler ska hitta jobb måste bostadsbristen minska.
För det krävs en aktiv bostadspolitik och ökade investeringar i bostäder.

Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och områdesförnyelse.
Ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden, kunna flytta till utbildning eller jobb måste underlättas.

Sverige behöver en ny riktning. Hela landet ska växa.
Utvecklingspotentialen i alla delar av Sverige ska tas tillvara genom att de lokala förutsättningarna stärks och de unika möjligheterna i varje geografiskt område främjas. 

Socialdemokraterna i Vänersborg vill:

Utveckla vår roll som Regionhuvudstaden i Västra Götaland.

Arbeta för att fler fastigheter får tillgång till hiss.

Bygga fler hyresrätter.

Ha dubbelspår Öxnered till Oslo med tågstopp i Brålanda.

Att riksväg 45 färdigställs.

Utveckla kollektivtrafiken genom att ökad turtäthet, tillgänglighet samt erbjuda gratis buss för alla på sikt.

Flytta hamnen till Vargön.

Ha trygghet, säkerhet och belysning på landsbygden.

Mer lokal och närproducerad och mat som tillagas och används i våra verksamheter. 

Att var tionde kommunal parkeringsplats utrustas med en laddstolpe.

Att all parkering i centrum (Vänersborg, Vargön, Brålanda och Frändefors) med miljövänliga bilar exempelvis biogas, el och etanol alltid är 4 timmar.

Att kommunens bilpark under kommande mandatperiod ökar andelen miljövänliga bilar exempelvis biogas, el och etanol till en tredjedel.

Möjliggöra att tanka biogas på fler ställen i kommunen.