Utbildning/skola

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. 

Det kräver en likvärdig skola för alla. Genom att investera i utbildning, forskning och innovation i hela landet rustar vi Sverige för morgondagens utmaningar.

Vi vill se ett livslångt lärande där alla människor har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter till kompetensutveckling och omskolning genom hela yrkeslivet. 

Grundläggande utbildning ska komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga, vara öppen för alla och bekostas av oss alla gemensamt.

Socialdemokraterna i Vänersborg vill:

Att elevernas inflytande och delaktighet i skolan ska öka.

Skapa moderna skollokaler.

Öppna skolan till mötesplats för föreningar och kommuninvånare.

Att det skall finnas förskolor och skolor i hela kommunen, i stad som på landsbygd.

Ha färre antal barn i skolklass och förskolegrupp alternativt fler pedagoger i grupperna. Inte ha fler etableringar av vinstdrivande friskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Ge tidigare och mer stöd till barn och elever för en mer likvärdig förskola och skola, exempelvis läxhjälp.

Lärarna skall få mer tid till eleverna.

Motverka skolsegregation.