Vård/Omsorg

Vi socialdemokrater står upp för den generella välfärden. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. 

Välfärden ska omfatta alla - oavsett inkomst - och finansieras solidariskt.

 Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka ganska kraftigt under de närmaste årtiondena. 

Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle.
Många goda år läggs till livet efter arbetslivet för de allra flesta.

Ett aktivt och gott liv efter pensionsåldern ska stimuleras.
Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas.
Alla våra äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag.

Funktionshinderspolitiken är en rättighets- och jämlikhetsfråga och en central del i välfärden. 

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning vad gäller delaktighet och tillgänglighet

 Idag finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är oacceptabelt.  

Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden. 

 Socialdemokraterna i Vänersborg vill:

Ha ökade aktiviteter för att minska ensamheten.

Fler nya boenden inom äldreomsorgen färdigställs.

Att vård och omsorg ska utföras i kommunal regi.

Ha ökad kontinuitet i hemvården.

Ge tidigare och förebyggande insatser inom missbruksvården.

Öka tillgängligheten till elevhälsan.