Årsmöte 2012

Protokoll Årsmöte 16 februari 2012
Folkets Hus/Rådhussalen1.      Mötet öppnandes av vice Ordförande Kenneth Borgmalm, som hälsade de närvarande välkomna.

2.      Parentation, en tyst stund hölls för avlidna medlemmar.

3.      Mötets utlysande, brev till samtliga medlemmar i december 2011, samt annonser i Vänersborgaren onsdag 15 februari 2012 samt ttela 15 och 16 februari 2012.

4.      Dagordningen godkändes med förändring att punkt 17 blev 17A och tillägg av punkt 17B, ombud till teaterföreningens årsmöte.

5.      Val av mötesordförande, Bertil Aronsson.

6.      Val av mötessekreterare, Leif Höglund.

7.      Val av två rösträknare tillika justerare, Bo Tallbo och Berith Sjöstedt.

8.      Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.

9.      Ekonomisk berättelse, lästes av kassören Kenneth Borgmalm och godkändes.

10.    Revisorernas berättelse, lästes av revisor Magnus Cassel och godkändes.

11.   Beslut om ansvarsfrihet, godkändes.

12.   Val av styrelseledamöter, 2 ledamöter 2år, Birgitta Persson och Leif Höglund.
2 ersättare 1 år, Anna Antonsson och Bo Tallbo. 1 ersättare 2år, Inger Alin.

Som info:1år kvar i styrelsen: Gunilla Nilsson, Kenneth Borgmalm, Teresia Nordlund, Zdenko Petrusic ordinarie ledamöter, Inger Alin återval som ersättare och Kenneth Persson lämnar.

13.   Beslut om firmatecknare och attesträtt, Gunilla Nilsson och Kenneth Borgmalm.

14.   Val av revisorer, en på ett år, valdes Magnus Cassel.
Som info: Torsten Gunnarsson kvarstår ett år.

15.   Val av valberedning, tre på ett år vardera, Monika Gustafson och Kenneth Persson. Tredje namnet hänsköt årsmötet till styrelsen att ta fram namn för.

 

16.   Val till distriktsråd Fonus, Kenneth Borgmalm valdes.

17A. Val till distriktsstämma Fonus 2012-04-12, en på ett år,
          valdes Bertil Aronsson.

      17B.  Ombud till teaterföreningens årsmöte 14 mars 2012 kl. 18.30 i Folkets Hus,
                 frågan hänsköts till styrelsen att utse ombud.

      18. Nomineringar till Arbetarkommunen, se separat bilaga.

            Efter detta överlämnade Bertil Aronsson åter klubban till Kenneth Borgmalm.

19. Nästa medlemsmöte 10 maj kl. 18.30, frågan hänsköts till styrelsen att ta fram grupparbeten enligt Borgmalms förslag, vilka härrör ur föregående medlemsmöte och vad man ville se att Centrala S-föreningen skall arbeta med under 2012.

20. Mötesordförande avslutade med att tacka Bertil Aronsson för hans insats samt överräckte blomster bestående av rejält röda tulpaner. Via medhavd I-phone och högtaleri spelades Internationalen, varvid deltagarna sjöng med.


Mötessekreterare Leif Höglund      

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-09 15:51