Valmanifest 2010

Valmaifestet i sin helhet hittar du i textform längt ned på sidan.

 

Valmanifest 2010 för Socialdemokraterna i Vännäs

 

Möjligheternas Vännäs!

 

Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad.

Vi tror på den offentliga sektorn i kommunal regi som ger alla medborgare tillgång till god service, utan att behöva välja. Våra gemensamma skattemedel ska användas till utveckling av vårt gemensamma samhälle inte till utdelning i aktiebolag.

Socialdemokraternas Vännäs ska präglas av allas delaktighet för att utveckla vårt samhälle vidare. Vår ideologiska grund bottnar i allas lika värde och att alla ska vara med och bidra utifrån individens möjlighet till vår gemensamma välfärd. Alla ska med, så enkelt är det!

Vännäs ska vara en kommun där alla ges förutsättningar för ett gott liv. För att vi ska lyckas med detta är det viktigt att Vännäs växer. Med fler invånare får vi råd att förbättra samhällsservicen – fler som bidrar, fler som delar på kostnaderna. Befolkningstillväxt är samtidigt ett tecken på att vi är på rätt väg, att fler och fler upptäcker att Vännäs ger sina invånare goda möjligheter i livets alla skiften.

Bostadsbyggande

Under det senaste året har bostadsbyggande så smått tagit fart i Vännäs. Vår ambition är att byggandet ska fortsätta. Inte minst viktigt är det med billiga och bra bostäder för unga .Detta är ett villkor för att Vännäs ska kunna växa. Om det inte finns intresse från privata aktörer att bygga lägenheter i Vännäs anser vi att kommunen ska ta på sig den rollen. Vidare vill vi erbjuda ett utökat utbud av attraktiva villa tomter för att stimulera

inflyttning och byggande. En aktivare marknadsföring behövs. För att stimulera utvecklingen

på landsbygden vill vi bilda landsbygdsutvecklingsområden.

Vi bygger vidare på förskolan

Vi bygger nya förskoleavdelningar i Vännäs då behovet nu växer. Vi bygger även ny förskola på landsbygden. För att alla barn ska få plats vill vi under den kommande mandatperioden öppna minst tre nya avdelningar inom förskolan. Målet är hög kvalitet och god tillgänglighet.

Trygghet för alla medborgare.

Omsorgen om de äldre är ett prioriterat område för socialdemokraterna, i Vännäs. De allra flesta äldre klarar sig utan stöd från kommunen. Men alla vill känna tryggheten av att det finns bra hemtjänst och bra äldreboenden om det en dag skulle behövas.

Vi fortsätter att prioritera äldreomsorgen genom att skapa en aktiv och meningsfull vardag för våra äldre i särskilt boende. Vi fortsätter också att utöka hemtjänsten då många äldre vill kunna bo kvar hemma och ändå känna trygghet.

Personer med psykiska funktionshinder behöver ett bättre stöd. Det handlar bla om stöd till ett bra boende och en meningsfull sysselsättning. För oss är det en viktig uppgift under nästa mandatperiod.

Inom individ och familjeomsorgen vill vi fortsätta utveckla tidiga och förebyggande insatser.

Med kvalificerad personal skall vår omsorg präglas av hög kvalité, inflytande och respekt för den enskilde. Därför vill vi fortsätta satsa på kompetensutveckling av personalen.

Vi vill att alla medborgare i Vännäs skall känna trygghet i att man får det stöd man behöver när så behövs.

Ungdomar och kultur.

I Vännäs har vi länge arbetat för att föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva sina verksamheter. Stödet till lokaler och anläggningar är omfattande. Föreningarnas verksamhet är viktig för livskvalitén i Vännäs. Vi vill därför fortsätta att utveckla samarbetet mellan kommunen och föreningarna. Vi satsar nu på att ge stöd till föreningarna genom att anställa en föreningsutvecklare och en ungdomsutvecklare med samordningsansvar för "Stjärnhuset". Samtidigt behövs satsningar som också når dem som inte är föreningsaktiva. Vår satsning på "Lobbyn" hoppas vi ska ge alla ungdomar i gymnasieåldern en samlingsplats.

Vi vill bygga ett allaktivitetshus men kommer förmodligen inte att ha möjlighet till det under nästa mandatperiod. Vi kommer ändå att förbereda oss och försöka starta projektering av det hus så många Vännäsbor längtar efter. Under mandatperioden vill vi öka anslagen till kulturen, inte minst för att utbudet för ungdomar ska bli bredare. Vi vill skapa möjligheter till repetitionslokaler för musik, digitalisera biografen och fortsätta öka utbudet av kultur i Vännäs.

Jämställdhet – på alla områden

Medvetenheten om att jämställdheten mellan kvinnor och män är en av de viktigaste framtidsfrågorna ökar hela tiden. Detta är ett prioriterat område för oss socialdemokrater.

Vi har sett till att jämställdhetsarbetet i kommunen har getts ökad prioritet. Vi har sett till att jämställdhetsfrågor finns med i kommunens översiktsplan. Vi arbetar för att kommunen ska bli en riktigt bra arbetsgivare. Lika lön, jämnare könsfördelning i arbetsgrupperna, rätt till heltid, möjlighet till deltid är några av redskapen.

Vi vet att jämställdheten berör alla områden i kommunen och i människors liv. Oavsett om det gäller belysning på gångvägar eller pedagogiken i förskolan. Det finns mycket kvar att göra. Vårt löfte är att se till att frågan om jämställdhet finns med i alla våra beslut.

Miljön.

Det är lätt att vara miljövän i teorin – vi är det i praktiken. Det är en politik med många steg. Vi vill fortsätta att utveckla vår deponianläggning i miljövänlig riktning. Vi fortsätter utvecklingen av returcentrum och dess verksamhet. Vi fördjupar vårt engagemang för förnyelsebara drivmedel. Vi har inlett en omställning av kommunens fordonspark för att minska miljöbelastningen. Samtidigt fortsätter arbetet och satsningen med en energieffektivisering av kommunens byggnader och anläggningar.

Vi ska också jobba för att kommunen ska kunna köpa in en större andel ekologiskt odlade livsmedel till skolan och omsorgen. Två geografiska områden är avsatta som lämpliga för vindkraftsetablering.

Skolan

Våra barn och ungdomar ska ha en lugn och trygg arbetsmiljö. Det kan ske med en föräldrarmedverkan utifrån våra olika roller.

Vår ambition är att Vännäselevernas resultat ska ligga i topp i länet och att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg.

Elevunderlaget inom kommunen de närmsta åren är stabilt. Genom att aktivt verka för ökad inflyttning till kommunen vill vi att samtliga skolor får ett stabilt elevunderlag. Elevers sociala fostran är något vi alla i samhället måste ta ansvar för.

Vår gymnasieskola har utvecklats mycket positivt under senaste perioden. Vår ambition är att Liljaskolan kan fortsätta utvecklas och utgöra ett starkt alternativ inte minst för våra egna ungdomar.

Vi vill inte öka antalet friskolor utan vill att den kommunala skolan även fortsättningsvis ska vara en bra skola för alla.

Arbete och företagande

Arbetslösheten är relativt låg i Vännäs, men antalet arbetslösa ungdomar är oroande. Att minska ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater, oavsett om vi arbetar nationellt, regionalt eller lokalt. I Vännäs är vårt bidrag att fortsätta att lägga grunden för ett positivt företagsklimat och att främja kontakter mellan företag, utbildningar och arbetslösa.

 

 

 

Landsbygdsutveckling

Vi socialdemokrater vill att landsbygden i Vännäs ska vara attraktivt för nya inflyttningar. Därför vill vi satsa på att skapa nya landsbygdsutvecklingsområden i dialog med landsbygdsrådet ,markägare och länstyrelsen.

Vännäs landsbygd är attraktiv att bo och verka på. Vi satsar på våra byskolor. Vi ser gärna att hästnäringen fortsätter att utvecklas, men glömmer inte bort andra företag som verkar på landsbygden.

Vännäs landsbygd består av stor del åkermark, det öppna landskapet och de många byar och deras stora engagemang inte minst kulturellt gör Vännäs till ett attraktivt turistmål. Vi vill se att landsbygden fortsätter denna utveckling.

Kommunikationer

Goda kommunikationer är avgörande för Vännäs framtid. Tillsammans med våra partikamrater i Västerbotten ska vi verka för att statusen på E12 höjs. Ambitionen är en trefältsväg på hela sträckan mellan Umeå och Vännäs.

Vi kommer att fortsätta kampen för en utökad kollektivtrafik, gärna också genom spårbunden pendlingstrafik. Vännäs har ett mycket bra geografiskt läge men avgörande för vår ambition att växa är goda kommunikationer.

Natur och fritid

Ute i naturen finner de flesta rekreation och meningsfull fritid. Jakt och fiske, skidåkning, och skoterturer, bärplockning och skogspromenader. Tillsammans med våra partikamrater i Västerbotten vill vi verka för att jakten ska vara tillgänglig för alla till rimliga priser.

Vi vill också verka för fler skoterleder. Vi vill utveckla fler trygga och säkra promenadstråk.

Middagsberget är redan idag en stor tillgång för Vännäsborna och besökare från regionen. Vi vill fortsätta att utveckla det området och har i kommunens strategiska plan slagit fast att vi är vill skapa förutsättningar för att utveckla området vidare.

Vi ger förutsättningar för byggandet av en ny ridanläggning på Norrmalm.

Vi sköter ekonomin

Kommunernas ekonomi har varit kärv under många år. Nu går vi igenom en global ekonomisk kris som starkt har påverkat vår kommun och kommer att påverka vår kommun de närmaste åren. Trots detta har vi lyckats klara en budget i balans de senaste tre åren. Vi vet att vi måste använda varje skattekrona på bästa möjliga sätt. Vi kommer att ha svårigheter med nya större satsningar de närmaste åren

 

Vi behöver en socialdemokratisk regering och ett socialdemokratiskt styre i Vännäs för att kunna bygga vidare på vårt goda samhälle. Här behövs alla, ung som gammal i "Möjligheternas Vännäs"!

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-30 15:42