Det här vill socialdemokraterna i Vännäs

Vännäs ska vara en kommun där alla ges förutsättningar för ett gott liv. För att vi ska lyckas med detta är det viktigt att Vännäs växer.

Våra löften:

 • För att alla barn ska få plats vill vi under den kommande mandatperioden öppna minst två nya avdelningar inom förskolan. Målet är hög kvalitet och god tillgänglighet.
 • Under mandatperioden kommer vi att öppna en ny avdelning för vård av dementa i befintliga lokaler. Samtidigt bygger vi ett nytt särskilt boende, anpassat till de vårdbehov som finns. Vi vill också öka stödet till dem som vårdar sina anhöriga och därigenom gör värdefulla insatser.
 • Vi ska utreda möjligheterna att erbjuda seniorboenden.
 • Vi ska utreda möjligheterna att bygga ett hälso-, aktivitets- och kulturhus med en badanläggning.
 • Under mandatperioden vill vi öka anslagen till kulturen, inte minst för att utbudet för ungdomar och äldre ska bli bredare.
 • Jämställdheten berör alla områden i kommunen och i människors liv. Vårt löfte är att se till att frågan om jämställdhet finns med i alla våra beslut.
 • Vi vill fortsätta att utveckla vår deponianläggning i miljövänlig riktning.
 • Vi fördjupar vårt engagemang för förnyelsebara drivmedel.
 • Vi ska också jobba för att kommunen ska kunna köpa in en större andel ekologiskt odlade livsmedel till skolan och omsorgen.
 • Skolan utvecklas, inte minst i svenska och matematik. Vår ambition är att Vännäselevernas resultat ska ligga i topp i länet och att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg i kärnämnena.
 • Att minska ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga. Vi ska fortsätta att lägga grunden för ett positivt företagsklimat och att främja kontakter mellan företag, utbildningar och arbetslösa.
 • Vi vill fortsätta att verka för goda kommunikationer på landsbygden, både när det gället IT, mobiltelefoni och vägar.
 • Turtätheten i busstrafiken ska bibehållas och helst förtätats.
 • Vi ska underlätta för skotertrafiken och samtidigt skapa skoterfria promenadleder.
 • Vi ska fortsätta att utveckla området kring Middagsberget .

Vi vet att vi måste använda varje skattekrona på bästa sätt för att dessa satsningar ska vara möjliga. Utan ordning i ekonomin riskerar vi att satsningarna går om intet och att vi istället ställs inför nya besparingskrav.

Sidan uppdaterades senast: 2006-06-10 12:14