KYRKOPOLITISKT PROGRAM FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I VÄNNÄS FÖRSAMLING 2005 - 2009

Kyrka och religion betyder fortfarande något för människor. Nära 80 % av medborgarna är medlemmar i Svenska kyrkan. Förutom dessa är tre procent medlemmar i olika frikyrkor, två procent är romerska katoliker och en procent anhängare av övriga religioner. Ungefär 70 % döper sina barn och 87 % begraver sina döda i Svenska kyrkan. Det finns också ett ökat intresse för andlighet och andliga frågor.

Många har trott att ökad demokrati, rationalitet och jämställdhet skulle innebära en fortsatt sekularisering och en reducerad roll för kyrkorna i samhället. Men det har visat sig att kyrkan och religionen istället har fått en ökad betydelse i många moderniserade länder. Kyrkan och religionen har inte försvunnit men den har förändrats.

I det moderna samhället förväntas Svenska kyrkan vara en öppen, demokratiskt styrd folkkyrka med en evangelisk – luthersk trosbekännelse. Det innebär att kyrkan ständigt finner nya former och en ny roll i förhållande till enskilda människor. Svenska kyrkan har gått från en traditionell statskyrka med en starkt patriarkal myndighetsutövande prägel till en fri folkkyrka som finns till för fria, självständiga människor.

Vännäs församling är en del av Svenska Kyrkan, som i sin tur är en del av den världsvida kyrkan. Detta ska sätta sin prägel på församlingens arbete i hela dess vidd genom att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus och kärleksbudskapet. Det kan göras på många olika sätt. I Vännäs församling finns för närvarande barn- och ungdomsverksamhet, sång- och musikgrupper, internationellt arbete, missions- och syföreningar, församlingsblad, samtalsgrupper, studiecirklar, diakonala verksamheter, gudstjänster, sakramenten dop och nattvard och förrättningar som begravningar och vigslar. Överallt behövs människors deltagande och engagemang.

Socialdemokraterna vill utforma en kyrka som bidrar till att alla människor känner sig välkomna och delaktiga på ett jämlikt sätt oavsett kön, samhällsklass, hudfärg, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Det innebär bland annat att socialdemokraterna vill sätta en slutgiltig punkt för kvinnoprästmotståndet och arbeta för vigsel av par utan avseende på kön.

 

Socialdemokraterna i Vännäs församling vill ha en kyrka …

·        som är öppen och välkomnande för var och en som vill ha med den att göra – varje människa är dyrbar för Gud

·        där människor genom att delta är medskapare inte bara konsumenter

·        där människor upplever att deras erfarenhet och förmåga duger

·        som genom sin öppenhet stärker människor så att de också i vardagen kan erfara den trygghet som har sin grund i Kristus

·        som är beredd att möta människor i alla åldrar och livssituationer

·        som arbetar för att förbättra människors hälsa och välbefinnande

·        som har livskvalitet, nu och i all framtid, som mål

·        som bygger broar i internationellt solidaritetsarbete och i lokal samverkan

 

Under följande mandatperiod vill vi därför särskilt verka för:

·        internationell solidaritet, exempelvis genom att prioritera gudstjänstkollekter för detta ändamål

·        miljö- och solidaritetstänkande, t ex i form av användande av krav- och rättvisemärkta produkter, översyn av uppvärmningsmetoderna och genom miljöcertifiering

·        en arbetsorganisation som främjar samarbete och ser alla anställda som en gemensam arbetsgrupp med kyrkoherden som övergripande ansvarig

·        kompetensutveckling och god arbetsmiljö för de anställda

·        ökat medskapande och inflytande för medlemmar och andra intresserade i utformningen av församlingens olika verksamheter

·        verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar

·        diakonal verksamhet som riktar sig till särskilt utsatta

·        ökat fokus på vuxna ”mitt i livet”

·        att alla ungdomar erbjuds avgiftsfritt konfirmationsläger i församlingens regi

·        lägerverksamhet för barn

 

I Vännäs har socialdemokraterna varit i opposition länge nog! Nu vill vi få en chans att arbeta för och leva upp till målet: den öppna demokratiskt styrda folkkyrkan – den som bidrar till livskvalitet för alla enskilda människor. Därför är det jviktigt att så många som möjligt röstar den 18 september i kyrkovalet, själv eller vid behov genom ombud eller brevröstning. Du kan också utnyttja möjligheten att senast den 14 september kl 16.00 lämna in din röst på någon av Svenska kyrkans pastorsexpeditioner.

 

Tillsammans kan vi förändra!

Sidan uppdaterades senast: 2006-07-11 12:19