Valmanifest 2006 för Socialdemokraterna i Vännäs

Vi bygger vidare på folkhemmet

Alla ska med, så enkelt är det!
Vännäs ska vara en kommun där alla ges förutsättningar för ett gott liv. För att vi ska lyckas med detta är det viktigt att Vännäs växer. Med fler invånare får vi råd att förbättra samhällsservicen – fler som bidrar, fler som delar på kostnaderna. Befolkningstillväxt är samtidigt ett tecken på att vi är på rätt väg, att fler och fler upptäcker att Vännäs ger sina invånare goda möjligheter i livets alla skiften.

Vi bygger vidare på förskolan
Förskolan har länge varit ett prioriterat område. Vi satsar mer resurser per barn än i de flesta jämförbara kommuner. Vi har beslutat att minska storleken på barngrupperna. För att alla barn ska få plats vill vi under den kommande mandatperioden öppna minst två nya avdelningar inom förskolan. Målet är hög kvalitet och god tillgänglighet.

Äldreomsorgen prioriteras
Omsorgen om de äldre är ett prioriterat område för socialdemokraterna, i Vännäs lika väl som på riksplanet. De allra flesta äldre klarar sig utan stöd från kommunen. Men alla vill känna tryggheten av att det finns bra hemtjänst och bra äldreboenden om det en dag skulle behövas.
Från år 2000 till januari 2006 har antalet personer som får del av hemstjänst ökat från 88 till 235. En bra hemtjänst gör det möjligt att uppnå det som är de flesta äldres önskan, att bo kvar hemma så länge som möjligt. Därför fortsätter arbetet med utveckla hemtjänstpersonalens kompetens.
Nu vill vi också anpassa kommunens särskilda boenden till de förändrade vårdbehoven. Under mandatperioden kommer vi att öppna en ny avdelning för vård av dementa i befintliga lokaler, samtidigt som vi bygger ett nytt särskilt boende, anpassat till de vårdbehov som finns. Vi vill också öka stödet till dem som vårdar sina anhöriga och därigenom gör värdefulla insatser.
Samtidigt vet vi att många äldre, som inte har vårdbehov, ändå önskar ett tryggt och bekvämt boende som är anpassat till äldres behov. Vi ska därför utreda möjligheterna att erbjuda seniorboenden med trygghet och gemenskap som kännetecken.

Kultur och hälsa för alla åldrar.
I Vännäs har vi länge arbetat för att föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva sina verksamheter. Stödet till lokaler och anläggningar är omfattande. Aktivitetsstödet har nyligen höjts. Föreningarnas verksamhet är viktig för livskvalitén i Vännäs. Vi vill därför fortsätta att utveckla samarbetet mellan kommunen och föreningarna. Samtidigt behövs satsningar som också når dem som inte är föreningsaktiva. Vi vill utreda möjligheterna att bygga ett hälso-, aktivitets- och kulturhus med en badanläggning. Vi tror att vi genom att samla olika aktiviteter kan göra anläggningen både mer attraktiv och billigare i drift. Detta är samtidigt ett av flera sätt att se till att främja kulturlivet, som länge har fått ett magert stöd från kommunen. Under mandatperioden vill vi öka anslagen till kulturen, inte minst för att utbudet för ungdomar och äldre ska bli bredare.

Jämställdhet – på alla områden
Medvetenheten om att jämställdheten mellan kvinnor och män är en av de viktigaste framtidsfrågorna ökar hela tiden. Alla ska med, så enkelt är det! Vi har sett till att jämställdhetsarbetet i kommunen har getts ökad prioritet. Vi har sett till att jämställdhetsfrågor finns med i kommunens översiktsplan. Vi arbetar för att kommunen ska bli en riktigt bra arbetsgivare. Lika lön, jämnare könsfördelning i arbetsgrupperna, rätt till heltid, möjlighet till deltid och låglönesatsningar är några av redskapen.
Vi vet att jämställdheten berör alla områden i kommunen och i människors liv. Oavsett om det gäller belysning på gångvägar eller pedagogiken i förskolan. Det finns mycket kvar att göra. Vårt löfte är att se till att frågan om jämställdhet finns med i alla våra beslut.

Vi är ett miljöparti
Det är lätt att vara miljövän i teorin – vi är det i praktiken. Det är en politik med många små steg. Vi vill fortsätta att utveckla vår deponianläggning i miljövänlig riktning. Vi fördjupar vårt engagemang för förnyelsebara drivmedel. Vi har arbetat för att det under 2006 ska öppnas ett tankställe för etanol i kommunen. Då börjar en omställning av kommunens fordonspark för att minska miljöbelastningen. Samtidigt fortsätter arbetet med en energieffektivisering av kommunens byggnader och anläggningar.
Vi ska också jobba för att kommunen ska kunna köpa in en större andel ekologiskt odlade livsmedel till skolan och omsorgen.

Skolan
Under den senaste mandatperioden har vi sett till att det har blivit fler vuxna i grundskolan. Genom en medveten satsning på att redan från förskolan arbeta mer intensivt med att stärka elevernas läsförmåga har förutsättningarna för goda studieresultat blivit bättre. Nu startar en liknande satsning i matematik. Vår ambition är att Vännäselevernas resultat ska ligga i topp i länet och att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg i kärnämnena.
Alla ska med, så enkelt är det.
Elevunderlaget inom kommunen de närmsta åren är vikande. Detta kan föra med sig ansträngande anpassningar av organisationen. Men genom att aktivt verka för ökad inflyttning till kommunen vill vi bidra till att trenden vänder och att skolan får stabila förutsättningar.
Skolan skall präglas av lugn och ordning, detta kan endast ske genom aktivt engagemang för våra ungdomar. Elevers sociala fostran är något vi alla i samhället måste ta ansvar för. Föräldrars roll är tydlig, insyn och medverkan i skolan är viktig. Skolan kan inte ensam bära hela situationen. Genom tydliga regler och uppföljning av desamma känner elever, föräldrar och personal trygghet.
Vår gymnasieskola har utvecklats mycket positivt under senaste perioden. Vår ambition är att Liljaskolan kan fortsätta utvecklas och utgöra ett starkt alternativ inte minst för våra egna ungdomar.
Vi vill inte öka antalet friskolor utan vill att den kommunala skolan även fortsättningsvis skall vara en bra skola för alla.

Arbete och företagande
Arbetslösheten är relativt låg i Vännäs, men antalet arbetslösa ungdomar är oroande. Att minska ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater, oavsett om vi arbetar nationellt, regionalt eller lokalt. I Vännäs är vårt bidrag att fortsätta att lägga grunden för ett positivt företagsklimat och att främja kontakter mellan företag, utbildningar och arbetslösa.

Bostadsbyggande
Under det senaste året har bostadsbyggande så smått tagit fart i olika delar av Vännäs. Vår ambition är att byggandet ska fortsätta. Detta är ett villkor för att kommunen ska kunna växa. Om det inte finns intresse från privata aktörer att bygga lägenheter i Vännäs anser vi att kommunen ska fortsätta att ta på sig den rollen.

Landsbygdsutveckling
Under den senaste mandatperioden har vi satsat på småskaliga landsbygdsprojekt genom programmet Stad och Land, där kommunens bidrag har växlats upp med EU-pengar och ideella insatser. Projektet har på så vis betytt väldigt mycket för bygden och gemenskapen. Vi vill fortsätta detta sätt att arbeta genom att verka för att regionen får del av EU-pengar också under nästa programperiod 2007-2013.
Vi vill fortsätta att verka för goda kommunikationer på landsbygden, både när det gället IT, mobiltelefoni och vägar.
Vännäs landsbygd är attraktivt att bo och verka på. Vi ser gärna att vi blir en hästkommun att räkna med, men glömmer inte bort de näringar som redan är etablerade och verkar på landsbygden.
Vi vill verka för nybyggnation på landsbygden och planera sådan tillsammans med byarna. Att frigöra eftertraktade gårdar genom att finna lösningar för seniorboende på landsbygden är intressant.

Kommunikationer
Goda kommunikationer är avgörande för Vännäs framtid. Tillsammans med våra partikamrater i Västerbotten ska vi verka för att statusen på E12 höjs. Ambitionen är en trefältsväg på hela sträckan mellan Umeå och Vännäs. Vi vill också verka för att Norrbottniabanan byggs och att det på sikt byggs en fast förbindelse över Kvarken.
Turtätheten i busstrafiken ska bibehållas och helst förtätats. Samtidigt ser vi nya möjligheter för järnvägen att spela en roll i den regionala pedlingstrafiken.

Natur och fritid
Ute i naturen finner de flesta rekreation och meningsfull fritid. Jakt och fiske, skidåkning, och skoterturer, bärplockning och skogspromenader. Tillsammans med våra partikamrater i Västerbotten vill vi verka för att jakten ska vara tillgänglig för alla till rimliga priser.
Vi vill också verka för fler skoterleder och att dessa finansieras av staten, men sköts lokalt. Vi vill se över förbindelserna mellan bostadområdena i våra tätorter och skoterlederna för att tillgängligheten ska bli bättre, samtidigt som störningarna från otillåten körning i och kring tätorterna minskar. Vi vill också dra upp särskilda promenadleder för dem som vill gå naturpromenader utan att behöva riskera att möta skotrar.
Arbetet med att bygga ut strandpromenaderna längs Umeälven fortsätter. Målet är ett sammanhängande stråk från Brånsbron till Marahällabron.
Middagsberget är redan idag en stor tillgång för Vännäsborna, för Liljaskolans snowboardelever och för många besökare. Vi vill fortsätta att utveckla det området och har i kommunens strategiska plan slagit fast att vi är beredda att lösa in mark för att det ska gå att bygga ut skidanläggningen.
Satsningen på Vännäs som hästkommun ska fortsätta. Vi ger förutsättningar för byggandet av en träningsanläggning på Norrmalm och stöd till säkrare ridvägar i området.

Vi sköter ekonomin
Kommunernas ekonomi har varit kärv under många år. I Vännäs har vi lyckats vända tio år av underskott, först till ett nollresultat och sedan till två år med överskott. Det är därför som vi nu vågar satsa på många områden. Men vi vet att vi måste använda varje skattekrona på bästa sätt för att detta ska vara möjligt. Utan ordning i ekonomin riskerar vi att satsningarna går om intet och att vi istället ställs inför nya besparingskrav.


Vi behöver en socialdemokratisk regering och ett socialdemokratiskt styre i Vännäs för att kunna bygga vidare på folkhemmet.

Sidan uppdaterades senast: 2006-06-10 12:32