Ett bättre Varberg för alla.

Här kan du läsa hela vårt framtidskontrakt för Varberg 2014-2018.

Vi som bor i Varberg är stolta över att bo i en så fin kommun. När vi träffar människor i andra kommuner och berättar var vi bor, säger många att de uppskattar Varberg och pratar positivt om oss.  Detta visar sig också genom att väldigt många vill flytta hit. Vi har en stark befolkningstillväxt och varje år ökar kommunens befolkning med ca 1 % eller 600 personer. Med högsta sannolikhet kommer befolkningsutvecklingen att fortsätta i hög takt och med nuvarande takt innebär det att Varberg ökat från 60 000 innevånare idag till 90 000 innevånare 2050.

Varbergs kommun har alla förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. Samtidigt innebär befolkningstillväxten stora utmaningar. Det krävs en kraftfull, tydlig och målinriktad politik där vi tar ansvar för helheten.

Fler bostäder måste byggas i betydligt snabbare takt än som skett under de senaste åren för att minska de långa bostadsköerna. Stora investeringar i förskolor, skolor och idrottsanläggningar måste genomföras om vi skall klarar framtidens behov.

Vi måste satsa på skola, vård och omsorg. Idag är grundskolans klasser och barngrupperna i förskolan och på fritids för stora och den tid som avsätts till våra äldre som är i behov av omsorg räcker inte till. Föräldrar, lärare, anhöriga och andra som berörs reagerar allt kraftigare. Konsekvensen för eleverna är sjunkande resultat och det är alarmerande.

Arbetslösheten har sedan den borgerliga regeringen tillträdde ökat kraftigt. Tyvärr ser vi nu att arbetslösheten har fastnat på en hög nivå. Därför måste fler jobb skapas.

En viktig del för att minska arbetslösheten är att underlätta för dem som vill starta nya företag. Vi vill skapa bättre förutsättningar för dem som vill starta företag att lyckas med det i Varbergs kommun.

Vi skall aktivt arbeta med den sociala inkluderingen för nyanlända i Varberg. Detta för att ge dem bättre förutsättningar att vara en del av samhällsgemenskapen.

Det kommer att krävas mer ekonomiska resurser till kommunen för att våra investeringsbehov inte skall slå mot verksamheter så som vård, skola och omsorg. Detta står i skarp kontrast till regeringens fortsatta ambitioner att sänka skatter, främst för dem som redan har mest, och den borgerliga majoriteten i Varberg har tydliga målsättningar att prioritera låga skatter framför att tillgodose våra gemensamma behov.

Mycket arbete och stora satsningar kommer att krävas under de närmaste åren för att klara våra tuffa utmaningar och vi Socialdemokrater är beredda att leda detta arbete. Vårt mål är att alla som bor i Varberg skall kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro.