Framtidens byggnation i Varberg

Jag vill gärna redogöra för min ståndpunkt i debatten om hur vi bygger framtidens Varberg och den utgår från de diskussioner vi haft i vår fullmäktigegrupp.

Varberg är en populär kommun och många vill flytta hit. Vi växer med mellan fem- och sjuhundra personer per år. Detta är positivt, men innebär samtidigt att trycket på fler bostäder är stort och köerna ökar. Det byggs för lite i förhållande till behovet.

Vi har en mycket stor bostadsbrist som drabbar allt fler. Unga tvingas bo kvar hemma långt efter att de fyllt 20, äldre letar desperat efter trygghetsboende, hemlösheten ökar och det blir svårare för den som vill byta bostad att hitta något nytt. Detta är utmaningar som måste prioriteras.

Vi måste snabba upp den kommunala processen för detaljplaner och långsiktigt säkerställa att det finns kommunal mark. Den mark vi har måste användas på ett optimalt sätt så att fler bostäder kan byggas fördelat mellan olika upplåtelseformer.

I centrala staden behöver vi förtäta men det måste ske med eftertanke och omsorg. Stor försiktighet skall gälla vid byggnation innanför Vallgatorna. Här föreslog Socialdemokraterna i byggnadsnämnden för några år sedan att ett kulturhistoriskt program skulle tas fram och det pågår nu.

I övriga innerstaden, kommer det över tid ske en förändring mot fler flerbostadshus då det är ett stort intresse att få en bostad i centrum. Samtidigt måste vi givetvis ta hänsyn till omkringboende och de miljöer som redan finns, men här står oftast det allmänna intresset av fler bostäder mot närboendes mening att inga större förändringar skall ske. Vår uppgift är att så långt som möjligt försöka tillgodose båda dessa intressen.

I kvarteret Kavalleristen vid S:a Vägen får idag tre våningar byggas. Efter att markägare föreslagit allt från villor till sju vånings punkthus så beslutade Kommunstyrelsen nyligen om en ny detaljplan. Denna tillåter ett hus byggt som en limpa som övriga i området, men något högre. Planen tillåter fyra våningar med en indragen femte och tre våningar mot villorna i öster. Detta är en bra lösning där vi försökt väga in olika intressen och förändrat planen efterhand. Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta att arbeta för att lösa behovet av nya bostäder samtidigt som vi försöker ta hänsyn till grannar, miljö och omgivning.


Jana Nilsson, Kommunalråd (S)

2011-09-22

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:35