Ang Varbergstunneln

Under de senaste veckorna har det funnits flera insändare/debattartiklar som berör det pågående arbetet med Varbergstunneln och jag vill gärna från mitt och Socialdemokraternas perspektiv svara på dessa.


För att börja från slutet så har det aldrig varit aktuellt att bygga ett dubbelspår i befintligt läge, som Nils G Carlsson förespråkar i HN den 9/12. Det dubbelspår som byggs måste ha planskilda korsningar vilket innebär broar/tunnlar för trafik som skulle korsa spåret samtidigt som det skulle behövas en kraftig breddning av spårområdet hela vägen ner genom Apelviken och jag är övertygad om att de allra flesta inser vilken enorm barriär det skulle innebära genom hela Varbergs stad och vilka konsekvenser det skulle få om vi byggt på det sättet. Detta har således varit helt uteslutet redan från början.


När det gäller höga vattenstånd och den problematik som klimatförändringarna innebär för framtiden vilket ”Sitting Bull” tar upp i HN den 2/12, så är detta ett stort problem för hela samhället. Detta gäller all byggnation och det tas därför alltid stor hänsyn till framtida vattennivåer när nya detaljplaner fastställs. Självklart gäller detta även här och därför tas också höjd för detta i det pågående och snart färdiga arbetet med både detaljplaner och järnvägsplanen för själva tunneln, såväl som i de framtida planerna för Västerport och byggnationen av bostäder m.m. i det området. Här ställs det krav på att dessa skall klara flera meters vattenhöjning i framtiden för att de skall få genomföras.


När det gäller debattartikeln från Göran Alm som var införd i HN den 3/12, så har ju de frågor han tar upp debatterats under ganska många år nu och en i stort sett samlad politik på lokal, regional och central nivå har i full enighet med banverket/trafikverket varit mycket tydliga i att det alternativ som nu håller på att genomföras är det klart bästa för både kommunen, regionen och samhället i övrigt. Att en station ligger i centrum är helt naturligt. Det är väl snarare så att städer vuxit upp runt kommunikationsknutpunkter än tvärtom.


I dag och i framtiden är det för Varbergs del oerhört viktigt att stationen ligger rätt i förhållande till de pendlingsströmmar vi har såväl som i förhållande till boende, högskola, hotell, handel, restauranger, knutpunkter för busstrafik o.s.v. Varberg har idag en utpendling på runt 8 000 och en inpendling på runt 6 000 personer och den ökar varje år. Om vi skall nå målet att betydligt färre i framtiden tar bilen och istället åker kollektivt så måste vi koncentrera kollektivtrafiken till en central knutpunkt. En sådan knutpunkt skall ligga nära alla de olika målpunkter som kommuninnevånarna så väl som alla våra inpendlare har. 
Med det alternativ vi valt i Varberg, den så kallade Varbergstunneln, uppnås dessa mål samtidigt som vi på ett mycket positivt sätt öppnar upp stora ytor för attraktiv byggnation av bostäder, mer högskola, nya arbetsplatser o.s.v. Dessa nya möjligheter blir attraktiva framförallt av det skälet att de ligger så nära den knutpunkt för kommunikation som en station i centrum innebär.  Därför är det läge vi gemensamt valt verkligen ett guldläge för alla berörda.


Jana Nilsson, kommunalråd (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-18 14:21