Att leva och bo som andra

Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade personer

Citatet är hämtat från förarbetena till LSS i proposition Stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 1992/93:159 s. 83).

När ordföranden i Socialnämnden väljer att tolka LSS-lagen som fan tolkar bibeln så kan jag inte stillatigande stå och titta på. En försvårande del i det hela är att ordföranden väljer att skriva tillsammans med förvaltningschefen och försätter mig i en situation där jag är tvungen att debattera med en tjänsteman i förvaltningen, vilket strider helt emot mina principer.

Tjänstemän bereder- politiker beslutar. Man kan inte som politiker gömma sig bak tjänstemännen utan man har en skyldighet att själv ta reda på hur saker och ting fungerar och inte minst viktigt är det att ha en vilja att förändra det som inte fungerar. Som politisk ledamot har jag ett självständigt ansvar att företräda kommunens invånare, även de som själv inte kan föra sin talan.

Boende enligt LSS innebär en viss skillnad gentemot ett vanligt hyresförhållande. En bostad enligt LSS är en rättighet under förutsättning att personen omfattas av LLS-lagen. Det vill säga att man gör en bedömning om personen har rätt att få en bostad enligt LSS. Hyreslagen är däremot den samma och gäller både hyressättning och besittningsskydd. För att kunna säga upp ett hyresavtal så krävs det att man har låtit bli att betala sin hyra, eller är mycket störande. Att bo i gruppbostad kan innebära att det är kommunen som har förstahandskontrakt och den boende andrahandskontrakt, och det innebär att besittningsskyddet träder i kraft när man har haft sitt hyresavtal i två år. Dock finns det en viktig skillnad, även om man inte betalar hyran eller om man är störande, så har kommunen kvar sitt ansvar att ordna ett boende som motsvarar personens behov.

20141121 antog Socialnämnden nya kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Där står det ”kunden har eget kontrakt på sin lägenhet”. Nuvarande ordförande satt då som ledamot i Socialnämnden, och var enligt protokollet närvarande.

Jag kom in i Socialnämnden 20150101 och det har inte tagits några nya beslut som ändrar på detta!

Turid Ravlo Svensson

Vice ordförande Socialnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-13 15:02