Inrättande av ungdomsfullmäktige

 

Bakgrund

I flera av landets kommuner finns ungdomsfullmäktige som syftar till att ge ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor och stimulera intresse för demokrati och politik. I Varberg har ungdomarna inget sådant forum. Mot bakgrund av de ungdomspolitiska mål som fastställts nationellt är det hög tid att även Varbergs kommun ger ungdomar möjlighet att påverka politiska beslut som direkt eller indirekt rör deras vardag.

Ett exempel på ett mycket framgångsrikt ungdomsfullmäktige finns i Karlstads kommun, där man haft verksamheten i tio år. En stor satsning genomfördes 2000 för att bilda ungdomsfullmäktige och redan 2001 utsågs Karlstad till ”Årets ungdomskommun” av Ungdomsstyrelsen. Många av kommunens ungdomar är på ett eller annat sätt engagerade i ungdomsfullmäktige och upplever verksamheten som mycket positiv. Ungdomsfullmäktige gör det möjligt för ungdomarna att argumentera för och driva frågor som de tycker är viktiga. Dessutom får de en kontinuerlig direktkontakt med beslutsfattare i kommunen. Politikerna i kommunen tycker också det är väldigt värdefullt eftersom det öppnar för diskussioner om frågor som rör ungdomarna och deras vardag.

Vid kontakt med ungdomssamordnaren i Karlstads kommun har hon erbjudit sig att Varbergs kommun kan få ta del av alla dokument och protokoll som sammanställdes under uppstarten av deras ungdomsfullmäktige. Dessutom svarar hon gärna på eventuella frågor som kan uppkomma under arbetets gång. Det finns därmed mycket stöd och hjälp att tillgå i arbetet med att etablera ett ungdomsfullmäktige i Varbergs kommun.

 

Sammanfattning

För att vitalisera politiken och öka kvalitén på beslut som rör de unga i Varberg föreslås härmed att Kommunfullmäktige beslutar att starta upp ungdomsfullmäktige. Det bör placeras under Kommunstyrelsen och fungera som ett rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. Därmed kan ungdomsfullmäktige få inflytande över verksamheter och bidra med värdefulla idéer och synpunkter på frågor som berör ungdomar.

Arbetsmodellen som upprättats i Karlstads kommun skulle med fördel kunna appliceras på Varberg. Målet ska då vara att alla kommunens högstadieskolor samt gymnasiet finns representerade i ungdomsfullmäktige. Eleverna kandiderar själva till att vara i ungdomsfullmäktige och varje år genomförs val på de olika skolorna. Mandatperioden kan sträcka sig över ett skolår. En jämn köns- och åldersfördelning samt en stor geografisk spridning på kandidaterna ska eftersträvas. Kandidaterna ska inte representera politiska partier utan företräda en bred uppfattning bland kommunens ungdomar samt stå för grundläggande demokratiska värderingar.

Ungdomarna i ungdomsfullmäktige ska sätta upp egna målsättningar och ge förslag på hur man kan organisera sig för att nå dessa sina mål. En ungdomssamordnare samt Kommunstyrelsen i Varberg kan fungera som stöd i ungdomsfullmäktiges arbete.

 

Vi förslår därför:

 

Att:     Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ungdomsfullmäktige så snart detta är möjligt.

Att:     Ungdomssamordnare utses.

Att:     Informationsinsatser görs i kommunens årskurs 7 - 9 och gymnasieskolor.

 

Magnus Niklasson och Adelina Sejdijaj, Socialdemokraterna i Varberg

Upptagen som egen motion av

 

-------------------------------------------------                      ----------------------------------------------------

Therese Stoltz (S)                                                     Jeanette Qvist (S)

 

(Motionen är antagen av styrelsen för Centrala Socialdemokratiska Föreningen den 31 maj 2010).

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 12:59