Minska antalet timanställda

Kommunen har under några år arbetat för att minska antalet timanställda. Det har bl.a. skett genom att vi har startat vikariepooler. Detta är ett bra initiativ som inneburit att antalet timanställda också har minskat, men det är långt ifrån tillräckligt. Den 31 december 2009 var fortfarande över 8 % av antalet arbetade timmar i kommunen utförda av timanställda. De områden som har flest timanställda är våra kvinnodominerade arbetsplatser inom äldreomsorg, kost och städ och inom förskolan.

Socialförvaltningen är den förvaltning där det finns allra flest timanställda. Samtidigt är det här som det ändå skett en del positiva förändringar de senaste åren, vilket beror på att man här har försökt prioritera arbetet med att minska antalet timanställda. På tre år har det inneburit en minskning från 18,3 % till 14,1 % vilket är en bra utveckling, men det är fortfarande alldeles för många som arbetar på timmar. Tittar vi på förskolan och kost och städ så sker det tyvärr väldigt små förändringar. Mellan 2009 och 2010 har trenden snarare gått åt fel håll och antalet timanställda ökar istället på dessa förvaltningar.

När det gäller timanställda bör kommunen snarast starta upp ett arbete för att minimera denna anställningsform i hela kommunen, till förmån för att så långt som möjligt ge de berörda tillsvidareanställningarna på heltid eller den tjänstgöringsgrad som dessa önskar. Därför är det viktigt att vi sätter upp tydliga mål för vad vi vill uppnå. Vårt förslag är att vi sätter upp ett mål att halvera antalet timanställda till 2013. Som ett stöd i detta arbete vill vi också skapa en kommunövergripande vikariepool.

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår fullmäktige besluta

- Att ge personalförvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen under verksamhetsåret skapa förutsättningar för att minska antalet tim/vikariatsanställda. Målet skall vara att halvera antalet arbetade timmar som görs av timavlönade fram till år 2013.

- Att införa en kommunövergripande vikariepool/bemanningsenhet i kommunen

Varberg 101123


---------------------------------------------------
Jeanette Qvist (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 10:58