Höjning av simskoleavgift

28 januari 2010

Reservation

Vi reserverar oss mot beslutet från majoriteten på mötet den 27 januari 2010 att höja simskoleavgiften till 500 kr/deltagare och termin till förmån för vårt förslag om en höjning till 450kr/ deltagare och termin.

I december fick vi till oss att för att klara simskoleskjutsarnas budget behövdes en höjning av simskoleavgiften från 338 kr till 500 kr dvs 162 kr. När vi inför att ärendet skulle behandlas i fullmäktige fick klart för oss att det underlag vi haft när vi hanterade frågan i nämnden var fel, förslog Socialdemokraterna i fullmäktige att ärendet skulle återremitteras. Återremissen syftade till att ta fram ett förslag som innebar att vi skulle undvika en höjning av simskoleavgiften för barn och ungdomar och denna skulle bygga på aktuella siffror.

Enligt det underlaget till beslut vi nu fått blir den budgeterade kostnaden för simskoleskjutsar detta år 400 000 kr, en ökning med knappt 100 000 kr. Vi är mycket tveksamma till denna kostnad i och med att den beräknade kostnaden för 2009 i förra underlaget var 450 000 kr och att denna sedan i verkligheten hamnade på 302 000 kr.

Om vi ändå följer detta underlaget så är höjningen på 162 kr för hög. En ökning med 162 kronor på 1600 simskoleelever motsvarar 260 000 kr. för att mildra kostnaden för den enskilde något föreslog vi att avgiften skulle endast skulle öka med 112 kr.

Varberg den 28 januari 2010.
Kultur och fritidsnämndens S-grupp


Kjell Jäverbo V.ordförande


Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:18