Yttrande till skolinspektionen

22 juni 2010

Reservation från den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende Kunskapsskolan i Sveriges ansökan om godkännande av rätt till bidrag för en fristående grundskola i Varbergs kommun (dnr 31-2010:2097),
KS ärende 14, 22 juni 2010.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 22 juni avseende rubricerad ansökan.

Varbergs kommun har i sitt yttrande att bedöma om den sökande skolans verksamhet medför påtagliga konsekvenser på sikt för skolväsendet i kommunen. Den borgerliga majoriteten väljer i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, istället för att föra fram de konsekvenser som förvaltningens utredning i frågan lyfter fram. I denna framgår tydligt, bl.a. att ett minskat elevantal kan innebära att F-9 organisationen måste ändras på vissa skolor vilket kommer att påverka delar av den kommunala verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt både på kort och på lång sikt.

Kunskapsskolan ansöker om att få bilda en skola som full utbyggd tar emot 400 elever i årskurs 6 – 9. I dessa årskurser finns idag 2 865 elever. Bara denna skola tar alltså 14 % av eleverna totalt sett från den kommunala skolan i kommunen. Om skolan etablerar sig i centralorten motsvarar 400 elever c:a 25 % av elevantalet. Antalet elever sjunker dessutom till 2 384 år 2013. Först därefter börjar antalet sakta öka. Detta innebär att en etablering får ännu större konsekvenser.

Förutom denna etablering har skolinspektionen redan gett bifall år 2008 och 2009 till ett antal fristående skolor i kommunen. När dessa etableringar är genomförda rör det sig om ytterligare 750 elever varav c:a 350 i årskurs 6 – 9 som övergår från den kommunala grundskolan till grundskolor i privat regi. Detta innebär att med ett godkännande av Kunskapsskolans etablering i Varberg skulle närmare hälften av eleverna i årskurs 6 – 9 i centralorten lämna den kommunala grundskolan och gå över till en privat skola inom bara några år.

Risken är dessutom stor att vi upptill detta, då de flesta etableringarna av privatskolor riktar sig till årskurs 6 – 9, får ett stort antal F-5 skolor i kommunal regi i centralorten och det innebär en kraftig försämring ur både organisatorisk och pedagogisk synvinkel i förhållande till den inriktning kommunen haft sedan vi byggde om alla våra skolor till F-9 skolor.
Vår uppfattning är att det är viktigt att den totala omfattningen av etableringar kommer skolinspektionen till kännedom. För oss är det uppenbart att redan de etableringar som godkänts får långsiktiga konsekvenser för kommunen. Att ytterligare godkänna en etablering med 400 elever är därmed inte rimligt.

Varbergs kommun har redan idag en stor överkapacitet på skollokaler i centralorten. Denna motsvarar c:a 650 elever. En stor ökning av antalet friskolor kommer att göra detta än värre. En sådan ökning kommer att innebära att kommunen, utöver att vi får fler egna tomma lokaler, tvingas betala nya lokaler för de fristående skolorna. Denna situation kommer vi att dras med under lång tid framåt och det får naturligtvis både direkta och långsiktiga påtagliga konsekvenser för skolan och därmed för eleverna i kommunen som helhet.

För den socialdemokratiska ks-gruppen


_________________________________________
Jana Nilsson, v.ordförande i kommunstyrelsen

 


22 juni 2010
Reservation från den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende Pluskompetens Utbildning i Sverige AB:s ansökan om att få öppna fristående gymnasieskola i Varbergs kommun (dnr 32-2010:2104), KS ärende 15, 22 juni 2010.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 22 juni avseende rubricerad ansökan.

Varbergs kommun har i sitt yttrande att bedöma om den sökande skolans verksamhet medför påtagliga konsekvenser på sikt för skolväsendet i kommunen. Den borgerliga majoriteten väljer i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, istället för att föra fram de konsekvenser som förvaltningens utredning i frågan lyfter fram. I denna framgår tydligt, bl.a. att ett minskat elevantal kan innebära att gymnasieskolan kommer att påverkas av den kommunala verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt och vi bedömer att detta kommer att ske både på kort och på lång sikt.

Pluskompetens Utbildningar ansöker om att få starta utbildningar inom Hantverksprogrammet Hotell- och turistprogrammet, estetiska programmet och Barn- och fritidsprogrammet. Totalt berör det 312 elever (104 elever per årskull). När det gäller Hotell- och fritidsprogrammet och Estetiska programmet så finns det ytterligare ansökningar från andra utbildningsföretag inom dessa områden. Eftersom elevantalet idag inom dessa program på Peder Skrivares gymnasium ligger på samma nivå som varje sökande gör var för sig kommer det att bli en klar överetablering av platser inom dessa program. Slutsatsen blir antingen flera olika utbildningar inom samma område med väldigt få elever och därmed höga långsiktiga kostnader eller också en nedläggning av programmen på PS skolan.

Varbergs kommun har nyligen avslutat en totalrenovering och tillbyggnad av vår kommunala gymnasieskola, Peder Skrivares skola. Denna investering på c:a 200 mkr innebär att skolan har en kapacitet på c:a 2 000 elever. Den demografiska kurvan för Varbergs kommun visar att antalet ungdomar i åldersgruppen 16 – 20 år kommer att sjunka kraftigt fram till 2017 för att därefter sakta börja öka igen. Att i detta läge ge ett antal friskolor som tar emot över 500 elever möjlighet att etablera sig i kommunen, innebär en stor ekonomisk påfrestning för Varbergs kommun. En sådan ökning innebära ju att kommunen, utöver att vi får fler egna tomma lokaler, tvingas betala nya lokaler för de fristående skolorna. Denna situation kommer vi att dras med under lång tid framåt och det får naturligtvis både direkta och långsiktiga konsekvenser för skolan och därmed för eleverna i kommunen som helhet.


För den socialdemokratiska KS-gruppen

_________________________________________
Jana Nilsson, v.ordförande i kommunstyrelsen

 


22 juni 2010
Reservation från den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende MovelITskolans ansökan om att få öppna fristående gymnasieskola i Varbergs kommun (dnr 2010:1853), KS ärende 16, 22 juni 2010.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 22 juni avseende rubricerad ansökan.

Varbergs kommun har i sitt yttrande att bedöma om den sökande skolans verksamhet medför påtagliga konsekvenser på sikt för skolväsendet i kommunen. Den borgerliga majoriteten väljer i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, istället för att föra fram de konsekvenser som förvaltningens utredning i frågan lyfter fram. I denna framgår tydligt, bl.a. att ett minskat elevantal kan innebära att gymnasieskolan kommer att påverkas av den kommunala verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt och vi bedömer att detta kommer att ske både på kort och på lång sikt.

MovelITskolan ansöker om att få starta utbildningar inom Estetiska programmet inriktning dans, Estetiska programmet inriktning Musik, Samhällsprogrammet inriktning miljö och samhällsbyggnad och Samhällsprogrammet inriktning samhällsvetenskap. Totalt berör det 192 elever (64 elever per årskull). När det gäller Estetiska programmet så finns det ytterligare ansökningar från andra utbildningsföretag inom dessa områden. Eftersom elevantalet idag inom dessa program på Peder Skrivares gymnasium ligger på samma nivå som varje sökande gör var för sig kommer det att bli en klar överetablering av platser inom dessa program. Slutsatsen blir antingen flera olika utbildningar inom samma område med väldigt få elever och därmed höga långsiktiga kostnader eller också en nedläggning av programmen på PS skolan.

Varbergs kommun har nyligen avslutat en totalrenovering och tillbyggnad av vår kommunala gymnasieskola, Peder Skrivares skola. Denna investering på c:a 200 mkr innebär att skolan har en kapacitet på c:a 2 000 elever. Den demografiska kurvan för Varbergs kommun visar att antalet ungdomar i åldersgruppen 16 – 20 år kommer att sjunka kraftigt fram till 2017 för att därefter sakta börja öka igen. Att i detta läge ge ett antal friskolor som tar emot över 500 elever möjlighet att etablera sig i kommunen, innebär en stor ekonomisk påfrestning för Varbergs kommun. En sådan ökning innebära ju att kommunen, utöver att vi får fler egna tomma lokaler, tvingas betala nya lokaler för de fristående skolorna. Denna situation kommer vi att dras med under lång tid framåt och det får naturligtvis både direkta och långsiktiga konsekvenser för skolan och därmed för eleverna i kommunen som helhet.


För den socialdemokratiska KS-gruppen

_________________________________________
Jana Nilsson, v.ordförande i kommunstyrelsen

 

 

22 juni 2010
Reservation från den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende Drottning Blankas gymnasieskolas ansökan om att få öppna fristående gymnasieskola i Varbergs kommun (dnr 32-2010:1893), KS ärende 15, 22 juni 2010.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 22 juni avseende rubricerad ansökan.

Varbergs kommun har i sitt yttrande att bedöma om den sökande skolans verksamhet medför påtagliga konsekvenser på sikt för skolväsendet i kommunen. Den borgerliga majoriteten väljer i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, istället för att föra fram de konsekvenser som förvaltningens utredning i frågan lyfter fram. I denna framgår tydligt, bl.a. att ett minskat elevantal kan innebära att gymnasieskolan kommer att påverkas av den kommunala verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt och vi bedömer att detta kommer att ske både på kort och på lång sikt.

Drottning Blankas Gymnasieskola ansöker om att få starta en utbildning inom Hotell- och turistprogrammet inriktning turism och resor (idag har skolan 16 platser på samhällsprogrammet inriktning turism). Totalt berör det 60 elever (20 elever per årskull). När det gäller detta program så finns det ytterligare ansökningar från andra utbildningsföretag inom dessa områden. Eftersom elevantalet idag på Peder Skrivares gymnasium ligger på samma nivå som varje sökande gör var för sig kommer det att bli en klar överetablering av platser inom programmet. Slutsatsen blir antingen väldigt få elever per klass och därmed höga långsiktiga kostnader eller också en nedläggning av programmen på PS skolan.

Varbergs kommun har nyligen avslutat en totalrenovering och tillbyggnad av vår kommunala gymnasieskola, Peder Skrivares skola. Denna investering på c:a 200 mkr innebär att skolan har en kapacitet på c:a 2 000 elever. Den demografiska kurvan för Varbergs kommun visar att antalet ungdomar i åldersgruppen 16 – 20 år kommer att sjunka kraftigt fram till 2017 för att därefter sakta börja öka igen. Att i detta läge ge ett antal friskolor som tar emot över 500 elever möjlighet att etablera sig i kommunen, innebär en stor ekonomisk påfrestning för Varbergs kommun. En sådan ökning innebära ju att kommunen, utöver att vi får fler egna tomma lokaler, tvingas betala nya lokaler för de fristående skolorna. Denna situation kommer vi att dras med under lång tid framåt och det får naturligtvis både direkta och långsiktiga konsekvenser för skolan och därmed för eleverna i kommunen som helhet.


För den socialdemokratiska KS-gruppen

_________________________________________
Jana Nilsson, v.ordförande i kommunstyrelsen

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:49