Åtgärder för att minska antalet timanställda

Varberg den 18 oktober 2011

 

Reservation från den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i ärendet ”Motion om åtgärder för att minska antalet timanställda”,
KF den 18 oktober 2011.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut att avslå vår motion om åtgärder för att minska antalet timanställda.

Vår motion föreslog att fullmäktige skall ge personalkontoret tillsammans med övriga förvaltningar i uppdrag att skapa förutsättningar för att minska antalet timanställda och att målet för detta arbete skall vara att halvera antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade fram till 2013.

Dessutom föreslås att en kommunövergripande vikariepool/bemanningsenhet skall införas i kommunen.

Bakgrunden till det första förslaget är att vår uppfattning är att det är viktigt att kommunen mycket aktivt arbetar för att minska antalet timanställda. Att vara anställd på timmar innebär för väldigt många en anställningsform som enligt vår mening inte är mänsklig. Ingen skall år efter år behöva sitta och vänta vid telefonen varje morgon för att eventuellt få ett jobb den dagen. Ingen skall tvingas att ställa upp och jobba även om denne har förhinder, för att risken annars är att denne inte blir tillfrågad igen. Ingen skall behöva leva i en situation där den inte har en aning om vilken inkomst som kommer månaden efter på grund av att han eller hon inte vet hur många timmars anställning personen får. Ingen skall behöva leva i en situation där det ifrågasätts om personen kan få ett lån därför att denne inte har en fast inkomst eller att denne blir nekad en lägenhet av samma skäl. För många timanställda är detta tyvärr vardag. De lever under förhållanden som de flesta som har tillsvidareanställning aldrig skulle accepterat.

Vi tycker i grund och botten att reglerna på arbetsmarknaden borde vara mycket tuffare och ställa högre krav på arbetsgivare att anställa sin personal med humana villkor. När nu reglerna ser ut som de gör borde en offentlig arbetsgivare som vi är ändå föregå med gott exempel. Nu är det tyvärr precis tvärt om. I de kvinnodominerade yrkena som finns i våra kommuner är det allra flest timanställda.

Skälet till att vi tycker att kommunen skall införa en kommungemensam vikariepool är att detta med mycket stor säkerhet verkligen hade gett oss bättre förutsättningar att minska antalet timanställda, det har andra kommuner visat. Vi har väldigt svårt att förstå att de borgerliga partierna är emot detta. Att påstå att man vill jobba för att minska antalet timanställda men att inte på något sätt vilja se till att det genomförs åtgärder för att uppnå detta är enligt vår uppfattning bara falskt.

Vi socialdemokrater har drivit denna fråga i flera år och vi upplever trots allt att detta gav visst resultat för några år sedan. Varbergs kommun minskade antalet timanställda i ganska bra takt mellan åren 2007 och 2009. Fram till 2010 avtog denna minskning radikalt i hela kommunen och den till och med ökade på Barn och utbildningsförvaltning. För att verkligen se att denna fråga prioriteras i hela organisationen borde politiken vara mycket tydlig med hur viktig den är. Därför är det vår uppfattning att motionen borde bifallas.


För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen


-----------------------------------------------------
Jana Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:53