Budget 2012

Varberg 15 novemberl 2011.

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i ärendet ”Budget 2012” KF 111115


Vi reserverar oss mot den borgerliga alliansen förslag till budget för 2012 med hänvisning till vårt budgetförslag inklusive kommentarer som biläggs denna reservation. Bilagan är justerad med de ändringar vi lade på fullmäktige.

Vi vill lyfta fram två förslag speciellt. Först gäller det överflyttningen av Arbetsmarknadsenheten (AME) till Socialnämnden. Varberg har under många år byggt upp en verksamhet för att på bredden arbeta för att personer som har olika former av arbetshandikapp eller andra begränsningar som gör att de har svårt att hitta ett jobb på arbetsmarknaden får en sådan möjlighet. Detta har vi genomfört via vår Arbetsmarknadsenhet.
Det uppdrag som AME har är mycket brett och riktar sig till olika grupper. Det genomförs i samarbete med alla kommunens förvaltningar, arbetsförmedlingen och privata aktörer. En del av verksamheten genomförs internt, men har en inriktning mot hela kommunen. AME hanterar härtill ekonomisks stöd till föreningsrådet där över 100 personer med olika funktionshinder har ett arbete och de organiserar över 100 sommarjobb varje år. Det finns ett väl utvecklat samarbete med bl.a. Klara som anställer och ser till att många som av olika skäl har svårt att få ett arbete slussas ut på arbetsmarknaden. Det uppdrag AME har idag är med andra ord en bred och kommunövergripande verksamhet.
En viktig men ändå begränsad del av uppdraget är att tillsammans med Socialförvaltningen arbeta för att personer som tvingats att ansöka om försörjningsstöd, snabbt kommer tillbaka till en egen försörjning. Detta fungerar väldigt bra, inte minst genom att det breda kontaktnät som finns inom avdelningen. Detta arbete utvecklas löpande.
Att flytta hela Arbetsmarknadsenheten med hänvisning till att få ner kostnaderna för försörjningsstödet och helt utan att ha gjort någon konsekvensanalys eller att utreda hur en flytt kommer att uppfattas, vilken inriktning verksamheten får när den kopplas ihop med socialförvaltningen eller att på annat sätt se vad en flytt innebär är helt fel. Vi anser därför att fullmäktige skulle gett kommundirektören i uppdrag att utreda frågan för att ta fram detta underlag innan beslut fattades.
I grund och botten är vår uppfattning är att AME skall legat kvar under Kommunstyrelsen för att kunna fortsätta att vara ett verktyg som inte bara hantera de frågor som socialnämnden ansvarar för utan arbetsmarknadsfrågor i sin helhet. Att långsiktigt och i närtid kunna hantera arbetslösheten för alla, inte minst blandungdomar där många redan idag är arbetslösa är för oss prioritet nummer ett.

Vi vill även protestera mot att försörjningsstödet läggs in under socialnämndens ram. Detta kommer på sikt att innebära att verksamheten inom handikapp- och äldreomsorg måste dras ner i tuffa tider när försörjningsstödet ökar och det är enligt vår mening en felaktig hantering som sätter olika grupper med stora behov mot varandra.

-----------------------------------------------------
Jana Nilsson, gruppledare (S)

 

Socialdemokraternas kommentarer och förslag till budget 2012

Inledning

Budgetprocessen i Varbergs kommun genomförs i samverkan mellan oss Socialdemokrater och den borgerliga majoriteten. Budgetberedningen som tar fram underlaget till budgeten består av tre borgerliga ledamöter och två Socialdemokrater och de personer som ingår i beredningen är desamma som ingår i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Även nämnder och styrelser samverkar i framtagandet av underlag till budgetarbetet

Detta arbetssätt gör att vi alla har gemensamma underlag inför budgeten, men även att vi Socialdemokrater har ett inflytande på vilka satsningar som genomförs. Det innebär också att vi gemensamt tar ett ansvar för att kommunens ekonomiska utveckling sker på ett ansvarsfullt sätt och när det gäller de ekonomiska målen är vi därmed överens om dessa.

För oss Socialdemokrater innebär detta att vi känner att vi i dialog fått gehör för många av de frågor vi lyft fram under budgetprocessen och i andra sammanhang. Vi är därför eniga med majoriteten om grunderna i budgeten och i många av de satsningar som genomförs.

Det finns dock ett antal olika satsningar och målsättningar som vi inte fått gehör för i budgetarbetet och som vi därför känner det angeläget lyfta fram.

Viktiga satsningar

Barn och ungdomar

De främsta satsningar i vårt budgetförslag lägger vi på barn- och ungdomar. Våra barn och ungdomar är vår framtid och det är vår skyldighet att ta ett ansvar för att de, med utgångspunkt från var och ens möjligheter och förutsättningar, går ut i livet med en framtidstro och med förutsättningar att få ett bra liv.

Vi vill därför satsa på en väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den omsorg som ges. En skola där alla elever får möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar och där alla elever går ur skolan med godkända resultat. En trygg och utvecklande miljö på våra fritidshem där vi tar ansvar för att det finns tillräckligt med personal för att klara verksamheten.

Vi vill ge våra barn och ungdomar möjlighet att få en trygg, utvecklande och aktiv fritid. Satsningar på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger därför högt på agendan för oss. Bra ungdomsgårdar som täcker hela kommunen, en kulturskola som satsar framåt och ger alla intresserade barn- och ungdomar möjlighet att delta. En ny ishall och i förlängningen satsning på en ny simanläggning, satsningar på konstgräsplaner i olika kommundelar o.s.v. är i detta sammanhang viktiga. Samtidigt är det viktigt att satsa på föreningslivet och inte minst på alla de ledare som på ideell väg skapar möjligheten för föreningslivet att utvecklas.

Tyvärr är det ungdomar som någon gång under sin uppväxt hamnar snett i livet. Ofta är det tufft att slita sig från föräldrarna och gå ut på egna ben i en värld men många krav och med många lockelser. I dessa lägen behöver det finnas vuxna människor som ser, lyssnar och kommer med goda råd eller som reagerar när föräldrarna inte räcker till. Polisen och nattvandrarna gör ett stort förebyggande arbete redan idag där de arbetar för att våra ungdomar inte skall behöva hamna i de åtgärder kommunen står för när den unge redan kraschat. Vår uppfattning är att detta inte räcker utan att kommunen måste ta ett större ansvar för ett förebyggande arbete även ute på stan på kvällar och helger.
Under framförallt gymnasietiden är det väldigt viktigt att våra ungdomar får möjlighet att pröva på arbetslivet. Eftersom både Praon i grundskolan och praktikplatser i gymnasiet minskat kraftigt är detta än viktigare idag. Vår uppfattning är att alla ungdomar någon gång under gymnasietiden skall få möjlighet att få ett sommarjobb och helst vill vi på sikt se att de får möjlighet till ett sommarjobb både efter första och andra året på gymnasiet. Många ungdomar hittar sommarjobb själva, men tyvärr inte alla. De ungdomar som kanske bäst skulle behöva ett jobb har ofta inte föräldrar med rätt kontakter eller förutsättningar att fixa jobbet själva. Kommunen tar idag ett visst ansvar för detta, men tyvärr står det fortfarande många utan sommarjobb. Vår uppfattning är att kommunen måste ta ett större ansvar.

När våra ungdomar går ur skolan skall de känna att de ges möjlighet att gå vidare i livet. Om det inte finns jobb skall den unge ges möjlighet att gå vidare ändå. Det kan handla om fortsatt utbildning, om bra och utvecklande praktikplatser eller om andra aktiviteter som innebär att den unge inte fastnar i arbetslöshet. Här har kommunen ett mycket stort ansvar att skapa förutsättningar för den unge att gå vidare i livet.

Våra äldre

Vi har ett stort ansvar för att våra äldre får ett värdigt liv när kraft och ork börjar minska. Behovet av att inom rimlig tid kunna få ett tryggt boende där det finns stora möjligheter att få kontakt med andra människor är mycket stort för många. Det gäller t.ex. de som blivit ensamma eller som kanske inte längre orkar med den bostad de har idag.

Tryggheten att veta att det finns ett varmt och bra omhändertagande när det behövs antingen i sitt hem eller när man kanske till slut behöver ett annat boende är väldigt viktigt. Det måste finnas tid till omtanke och till att sitta ner en stund med den enskilde när denne behöver detta.

Möjligheten att delta i olika aktiviteter för dem som är pigga och orkar med är en viktig förutsättning för att må bra som äldre. Här har kommunen en viktig uppgift att stötta de organisationer som håller denna verksamhet uppe. Detta gäller även möjligheten att på ett smidigt sätt kunna ta sig till olika aktiviteter. Därför vill vi fortsätta att driva frågan om fria bussresor för äldre under lågtrafiktid.

Bostäder

Varberg är idag en kommun i stark tillväxt. De allra flesta av oss Varbergsbor och väldigt många utanför Varberg upplever kommunen som en mycket fin och bra kommun att besöka och inte minst att bo i. Detta gör att trycket på bostadsmarknaden är mycket stort. En av alliansens målsättningar är att vi skall minska befolkningstillväxten kraftigt från dagens 1,0 – 1,5 % till 0,5 – 1,0 %. Vi har i samband med att kommunens inriktningsmål fastställdes, kraftigt protesterat mot detta mål. I en tillväxtkommun dit människor vill flytta är enda sättet att uppnå ett sådant mål att det blir färre bostäder. Tyvärr kommer alliansen mål under år 2011 att uppfyllas. Vi har helt enkelt byggt för lite bostäder de senaste åren för att tillfredsställa behovet. Det gör att bostadsköerna under senare tid ökat kraftigt och många Varbergsbor, inte minst ungdomar och äldre, har mycket svårt att hitta en bostad.

Bostadsfrågan är för oss en mycket högt prioriterad fråga. Kommunen måste långsiktigt köpa in mark, vi måste ha en mycket stark planberedskap och ett tillräckligt antal färdiga detaljplaner så att byggnation vid behov snabbt kan komma igång. Vi måste ha en bra struktur och en effektiv organisation som hanterar dessa frågor i kommunen. Färdiga detaljplaner med attraktiva möjligheter att bygga hus skall finnas i alla kommundelar. Hyresbostäder skall finnas i alla serviceorter. Inriktningen skall vara att det skall vara blandad bebyggelse med villor, bostadsrätter och hyresbostäder i våra större utbyggnadsområden.
Vi måste komma igång med att bygga trygghetsbostäder och vi måste se till att våra hemlösa snabbt får ett värdigt boende.
Vår uppfattning är att vi nu äntligen, efter att vi under många år lyft bostadsfrågan, ändå börjat vända utvecklingen och arbeta mot våra målsättningar. Ännu återstår dock mycket arbete då väldigt många fortfarande har svårt att få en bostad och vi är beredda att ta ett fortsatt stort ansvar för detta i kommunen.

Miljö och hållbarhet

Varberg är en mycket attraktiv kommun att bo och vistas i. Det är därför viktigt att vi jobbar hårt med frågor om hållbarhet och att vi är försiktiga och eftertänksamma när vi skall leva upp till de krav den snabba utvecklingen i kommunen kräver.

Det är viktigt att det byggs fler bostäder i kommunens alla delar, men detta måste ske på ett strukturerat och väl planerat sätt så att kommunen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt där kollektivtrafik, offentlig service och privata verksamheter så långt som möjligt kan utvecklas inom respektive område/ort. Detta ger även förutsättningar att bygga bra infrastruktur för alla.

I staden där trycket på att få en bostad är allra högst, är det viktigt att utvecklingen sker med eftertanke. I de yttre delarna av staden finns det möjlighet att hitta nya platser att bygga större och högre. Innerstaden måste förtätas genom både högre och utvidgad byggnation för att det skall vara möjligt att få fram fler bostäder, men samtidigt måste detta ske med stor omsorg om omgivningarna. Själva stadskärnan måste utvecklas mycket försiktigt. Här är det kulturhistoriska underlag för plan och byggfrågor som just nu håller på att tas fram mycket viktigt.

Våra stränder, vår landsbygd, vår natur och kulturhistoriskt viktiga platser måste när de utvecklas hanteras på ett varsamt sätt.
Under flera år har vi lyft målet om inköp av ekologiska varor. Vår uppfattning är att vi skall öka takten i denna utveckling och att vi skall nå målet 25 % 2012 och 50 % 2015.

Vi vill utveckla arbetet med inköp av miljöbilar till att i högre omfattning omfatta elbilar.

Näringsliv

Under lång tid har vi Socialdemokrater lyft frågan om att vi måste se till att kommunen har ett markinnehav och en strategi för att långsiktigt säkra att olika företag och verksamheter kan etableras och utvecklas i kommunen. Detta känner vi att vi nu äntligen börjar få gehör för och då inte bara genom att flera partier säger att de håller med oss, utan även genom konkreta åtgärder. Detta är en grundläggande förutsättning för att våra företag skall kunna utvecklas och att fler jobb skall skapas.

Kommunens service gentemot våra företag, inte minst våra mindre företag måste förbättras och bli mer effektiv samtidigt som företag skall bemötas på ett bra och professionellt sätt. Kommunens arbete gentemot företagen måste ske samordnat och det skall så långt som möjligt finnas en ingång till kommunen. Det enskilda företaget har ett eget ansvar att sätta sig in i och följa de regler som finns, men det skall samtidigt få bästa stöd och hjälp att hitta rätt och att göra rätt. Vår uppfattning är att vi nu i Varbergs kommun lyckats komma igång med att målinriktat arbete för att förbättra kommunens kommunikation med våra företag.

Marknad Varbergs roll att vara kommunens förlängda arm ut mot våra företag, ge god service och att lotsa företagen rätt skall utvecklas samtidigt som kommunledningens strategiska ansvar måste förstärkas.

Miljö och hälsoskyddskontoret har en viktig roll när det gäller att hantera tillstånd av olika slag de skall arbeta rationellt, effektivt och ge ett bra bemötande. Detta gäller inte minst behandling av ansökningar från våra företag. Kontorets verksamhet både när det gäller i arbetet med att hantera tillstånd och för att följa upp redan givna tillstånd innebär att det enligt de regelverk som kontoret skall följa att de måste genomföra ett stort antal inspektioner. Kontoret har idag för få inspektörer i förhållande till behovet. Det behövs mer resurser för att få en rationell verksamhet som klarar att leva upp till de krav som de företag som betalar avgift ställer.

Arbetsmarknad

Den snabba återhämtningen i Svensk ekonomi efter finanskrisen 2008 har kommit av sig. Tillväxten i svensk ekonomi minskar därför kraftigt under 2012. Detta innebär att risken är stor att den redan höga arbetslösheten åter börjar öka. När antalet nya jobb på arbetsmarknaden minskar genom en snabb inbromsning i ekonomin brukar detta drabba våra ungdomar allra mest.

I september månad 2011 var 1 455 personer arbetslösa i Varberg. Av dessa var c:a 25 % eller 356 personer mellan 18 och 25 år. Av dessa ungdomar var 231 ungdomar öppet arbetslösa. Detta är förvisso en sänkning med 40 personer jämfört med samma period för ett år sedan, men det är fortfarande en alldeles för hög siffra. Det som oroar allra mest är att ungdomsarbetslösheten nu börjar öka igen. Från augusti till september månad ökade arbetslösheten bland unga i Varberg med 7 %.

I detta läge är det viktigt att kommunen ser till ha en organisation som tar ett stort ansvar för att minimera konsekvenserna av denna utveckling. Förslaget att i detta läge flytta Arbetsmarknadsenheten (AME) som är kommunens strategiska övergripande organisation för att hantera arbetsmarknadsfrågor, inte minst när det gäller ungdomar, från kommunstyrelsen till socialnämnden är enligt vår mening helt fel. Motivet som anges, att detta skulle innebära att socialnämnden får möjlighet att minska försörjningsstödet, haltar. AME:s arbete är mycket bredare än att bara jobba mot dem som är beroende av försörjningsstödet även om detta är mycket viktigt. Minskningen av AME:s budget från 25 miljoner till 20 miljoner är naturligtvis helt felaktigt i ett läge där i synnerhet ungdomsarbetslösheten troligen kommer att öka.

Försörjningsstödet

Den borgerliga alliansen föreslår i sitt budgetförslag att försörjningsstödet lyfts in under socialnämnden samtidigt som budgeten minskas från dagens ram på 25 000 tkr till 20 000 tkr. Detta sker trots att vi räknar med att årets försörjningsstöd kommer att hamna på närmare 28 500 tkr. För nästa år ser utsikterna på arbetsmarknaden sämre ut än i år och det är troligare att försörjningsstödet ökar än minskar. Socialnämnden har idag ett ansvar för att genomföra insatser för att de människor som är i behov av försörjningsstöd snabbt kommer ur detta behov och hittar en egen försörjning igen. Tyvärr är detta ofta svårt att uppnå, framförallt när konjunkturen går nedåt. Samtidigt har den enskilde självklart en lagstadgad rätt att få det stöd denne behöver när det inte finns andra alternativ. Idag tar kommunen som helhet därför ansvar för det försörjningsstöd som betalas ut.

Med alliansens förslag så flyttas försörjningsstödet in under socialnämndens totala ram. Genom sänkningen av budgetposten med 8 500 tkr mot årets utfall skall dessa pengar tas från socialnämndens ordinarie budget som idag går till äldreomsorgs och handikappomsorg. I svåra tider när försörjningsstödet stiger kommer detta att direkt drabba äldre och handikappomsorg och detta tycker vi Socialdemokrater är helt fel. Dessutom innebär det att på sikt riskerar vi att försörjningsstödets totala omfattning döljs i Socialnämndens totala budget och därmed riskerar detta att öka utan att fullmäktige kan reagera.


Vi föreslår följande satsningar utöver och ändringar av den borgerliga alliansen budgetförslag

Kommunstyrelsen:

Vi föreslår en utökning med 5 000 tkr till arbetsmarknadsenheten för att därigenom skapa förutsättningar att hantera arbetslösheten bland ungdomar samt att utöka antalet feriejobb. Totalt innebär detta en ram som är 10 000 tkr högre än alliansen ram då de sänker ramen med 5 000 tkr i sitt förslag.

Vi förslår att arbetsmarknadsenheten stannar kvar under kommunstyrelsen för att denna skall kunna hantera arbetslösheten i synnerhet bland ungdomar, sommarjobb, ordinarie arbeten för arbetshandikappade, föreningsrådet m.m.

Vi förslår att försörjningsstödet behålls på nuvarande budgetnivå om 25 000 tkr. Vi är samtidigt medvetna om att det totala utfallet kan bli högre mot bakgrund av att tillväxten avtar. Skälet till att vi vill lägga en något lägre nivå än prognosen är att framförallt socialnämnden och arbetsmarknadsenheten har ett ansvar för att se till att de som måste ha detta stöd så snabbt som möjligt kommer vidare och får en egen försörjning.
Vi förslår att försörjningsstödet stannar kvar som egen budgetpost där denna regleras med utgångspunkt i det behov som finns och inte genom neddragningar inom äldre och handikappomsorgen.

Vi föreslår en ökning av ramen med 1 700 tkr för att uppnå målet 25 % inköp av ekologiska varor under 2012.

Kultur- och fritidsnämnden:

Vi föreslår att ramen utökas med 1 000 tkr för att anställa personal och påbörja uppbyggnaden av en ambulerande ungdomsgård från halvårsskiftet 2011. Vår tanke är att denna skall täcka behoven i några av våra mindre orter t.ex. i Trönninge, Rolfstorp, Skällinge, Karl-Gustav, Sibbarp och Kungsäter. En ambulerande ungdomsgård innebär att kommunen anställer fritidsledare som tillsammans med ungdomar, föräldrar och föreningar driver verksamheten i befintliga samlingslokaler.

Barn- och utbildningsnämnden:

Till förskolan avsätts medel för volymförändringar under 2012 med 8 100 tkr. Dessutom avsätts 3 000 tkr för att de barn som är på förskolan har fått en allt längre vistelsetid. Förskolan förstärks därmed med totalt 11 100 tkr. Denna satsning är vi överens om med alliansen, men det är viktigt att vi följer upp beslutet för att se att det verkligen täcker behovet.

När det gäller vår skolbarnomsorg i våra fritidshem så är däremot behoven långt ifrån tillgodosedda. Här ökar antal barn totalt sett ungefär i samma takt som i förskolan och det har skett under lång tid. Skälet är att en allt större andel av både de yngre och de äldre barnen använder fritids samtidigt som vistelsetiden har ökat. Samtidigt har mycket små medel avsatts genom åren och andelen barn per anställd blir allt fler. Härtill är det ett växande problem att de utrymmen som fritids har till förfogande inte räcker till. Detta sammantaget innebär att det blir allt svårare att genomföra en bra pedagogisk verksamhet vilket vi anser vara förkastligt.

Vi förslår att ramen utökas med 4 000 tkr för att förstärka personalsituationen på fritidshemmen.

Vi föreslår också att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda lokalsituationen för fritidshemmen.

Socialnämnden:

Möjligheterna för personalen inom äldreomsorgen att ge mer egen tid till våra äldre med stort omsorgsbehov i hemmen eller på våra boenden har blivit allt mer begränsad. Personaltätheten bör därför utökas. Detta gäller även inom handikappomsorgen.

Möjligheterna att få ner antalet personer som besöker varje vårdtagare begränsas också av att det finns många timanställda och många som arbetar med ofrivillig deltid.

I år beräknas Socialnämndens överskott hamna på 34 000 tkr. Eftersom ökningen av socialnämndens budget nästa år följer den vedertagna principen, innebär det att om Socialnämnden följer den inriktning man haft de senaste åren kommer det att bli ett ännu större överskott 2012. Då vi ser stora behov inom både äldre och handikappomsorgen menar vi att Socialnämnden måste använda de avsatta medel de fått och göra satsningar inom dessa områden och att det finns pengar till detta inom befintlig ram.

Vi föreslår att 20 000 tkr av socialnämndens beräknade överskott för 2012 direkt avsätts till fler personal inom äldre- och handikappomsorgen. Dessa pengar skall användas för att få en utökad kvalitetstid för våra äldre och för våra funktionshindrade.

Vi förslår vidare att 4 000 tkr av det beräknade överskottet för 2012 avsätts för att initiera en halvering av antalet timanställda, ett erbjudande om heltid till dem som så önskar samt till uppbyggnaden av en kommunövergripande personalpool.

Behovet av stöd och hjälp för att i förebyggande syfte undvika att våra unga hamna snett sker bäst genom att det finns fler vuxna i de miljöer där unga befinner sig, inte minst på kvällar och helger.
Vi förslår att 2 000 tkr av det beräknade överskottet för 2012 avsätts för att anställa fältassistenter.

Miljö- och räddningsnämnden

Inom detta område är det problem att hinna genomföra de inspektioner som krävs. Vi vill därför utöka ramen med en inspektörstjänst och därigenom förbättra servicen till företagen i kommunen. Detta motsvarar 400 tkr.
Förslag till ändringar i investeringsplan 2012 – 2016

Under projekt 35010 Lekplatser, flytta investeringen i ny Skatepark 700 tkr från plan 2013 till budget 2012 samt 6 300 tkr från plan 2014 till plan 2013

Under projekt 35042 Motionsspår vid Sjukhuset/Breared, flytta 1 000 tkr från plan 2014 till budget 2012

Förslag till resultatbudget 2012

Arbetsmarknadsfrågor 5 000 tkr
Arbetsmarknadsfrågor, behålls från sänkningen i Soc. 5 000 tkr
Försörjningsstöd, behålls från sänkningen i Soc. 5 000 tkr
Inköp av ekologiska varor 1 700 tkr
S:a Kommunstyrelsen 16 700 tkr

Ambulerande fritidsgårdar 1 000 tkr
S:a Kultur och Fritidsnämnden 1 000 tkr

Förstärkning fritidshemmen 4 000 tkr
Borttagande av vårdnadsbidrag -2 800 tkr
S:a Barn och utbildningsnämnden 1 200 tkr

Fältassistenter 2 000 tkr
Förstärkningar i äldre- och handikappomsorgen 20 000 tkr
Minskning av timanställda/införande av rätt till
heltid/personalpool 4 000 tkr
Minskning av överskott inom Socialnämnden -26 000 tkr
S:a Socialnämnden 0 tkr

Miljöinspektör
S:a Miljö och räddningsnämnden 400 tkr

Totalt 19 300 tkr

Förslag till ändringar och tillägg av effektmål 2012

Näringsliv/arbetsliv

Vi vill ändra följande effektmål på sidan 5 under kommunstyrelsen:

Målet att ”Kommunens ranking i svenskt näringslivs undersökning om näringslivsklimatet skall vara högre nästa år” stryks

Istället föreslår vi följande mål ”Kommunen skall genomföra insatser som innebär att ungdomsarbetslösheten minskas med 25 % under 2012” samt ” Kommunen skall fördubbla antalet sommararbetsplatser under sommaren 2012”


Lärande/personlig utveckling kultur och rekreation

Vi vill ändra på följande effektmål på sidan 7 under barn- och utbildning:

Målet att ”Andelen grundskoleelever som är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan ska öka” ändras till ”Alla grundskoleelever ska bli behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.”

Målet att ”Andelen elever med avgångsbetyg i gymnasiet skall öka från föregående år” ändras till ”Alla elever på gymnasiet skall gå ut med godkända slutbetyg”

Målet att ”Andelen barn och elever som känner sig mobbade ska minska jämfört med föregående års mätning” ändras till ”Inga barn, elever eller studerande på våra förskolor, skolor och fritidshem ska känna sig mobbade.”

Vi vill lägga till målet att ”Vi ska servera mat med god kvalité till våra barn, elever och studerande. Miljön där maten serveras skall vara lugn och rofylld.”

Varberg en god arbetsgivare

Vi vill lägga till följande effektmål på sidan 8 under kommunstyrelsen:

”Andelen timmar som utförs av timavlönade skall halveras under 2012”

”Alla anställda som så önskar skall ha rätt till heltid eller till önskad sysselsättningsgrad. Detta skall genomföras under 2012.”

Interna effektmål

Vi vill ändra på följande effekt mål på sidan 12 under servicenämnden:

”Minst 20 % av de kommunala storhushållens livsmedelsinköp skall vara ekologiska och där så är möjligt öka inköpen av närproducerade varor” där 20 % ändras till 25 %.

Yrkanden

Vi föreslår fullmäktige besluta

• att anta (S) förslag till ändringar i investeringsbudgeten enligt bilaga

• att försörjningsstödet finns kvar med Socialnämnden som ansvarig nämnd men med en egen budgetram i resultaträkningen

• att stryka punkt 8 som föreslår att arbetsmarknadsenheten skall flyttas till Socialnämnden

• att anta (S) förslag till resultatbudget för 2012 enligt bilaga

• att anta (S) förslag till ändrade och tillagda effektmål enligt bilaga

• att ändra punkt 15 C till ”att uppdra åt kommundirektören att utreda en eventuell överföring av arbetsmarknadsenheten och dess verksamhet till socialförvaltningen”.

 


Varberg 15 novemberl 2011.

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i ärendet om ”Svar på motion om ökad ekologisk mat”, KF 111115

Vi reserverar oss mot den borgerliga alliansens beslut att avslå första att-satsen i motionen om ”att öka andelen ekologisk mat till 50 % ” som lämnats av Britta Stribén (S).
I att-satsen föreslår Britta att andelen ekologiska varor ökas till 25 % år 2012 och till 50 % 2015. Majoriteten föreslår att målet 25 % flyttas fram till 2013 och har inget mål längre fram. I budgeten förslår majoriteten 20 % som mål för 2012. När vi har kontrollerat vilken nivå vi har idag så är den 18,8 %. Precis som förra gången vi hade diskussionen om att sätta upp mål för ekologisk mat så har vi troligen även denna gång nått det borgerliga målet redan innan det börjar gälla.
Detta visar att majoriteten egentligen inte har några ambitioner inom detta område eftersom de gång på gång sätter upp mål som redan är genomförda. Vi går därför emot deras respektlöshet mot tagna mål.

Vi reserverar oss också mot den borgerliga alliansens förslag att närproducerat går före ekologiskt om det är miljömässigt fördelaktigt. Detta mål innebär en direkt motsägelse mot målet om ekologisk mat. Först sätts målet 25 % upp 2013 för att i nästa att-sats säga att om närproducerad mat köps in istället så gäller inte de 25 %. Vi tycker att detta är en väldigt underlig hantering av målsättningar.
Vår uppfattning är att det är mycket viktigt att vi nu sätter upp både tidplan och mål för hur vi skall öka andelen närproducerade varor och närproducerad mat i den del kommunen hanterar. Vi vill att detta sker utan att det sätts upp motsägelsefulla mål mellan ekologiska och närproducerade varor.
Vi tycker att detta borde hanterats inom det uppdrag som föreslås i motionens andra att-sats som säger ”att kommunen snarast upprättar en tidsplan med tydliga mål för inköp av närproducerade varor/närodlad mat”. Tillsammans med målen i motionens första att-sats hade vi då kunnat få väl genomtänkta, långsiktiga och kraftfulla mål som hade gjort att kommunen arbetade för att verkligen utveckla den mat som serveras i kommun BÅDE ekologiskt och med stor andel närproducerat.

Varberg dag som ovan

------------------------------------------------------ Jana Nilsson, gruppledare (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:53