Etablering av friskolor

Varberg 2011-03-30


Skriftlig reservation från den socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiets ledamot i barn- och utbildning gällande ärende 8-13, Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 ( ansökningar från fristående skolor att etablera sig i Varbergs kommun.)


 

Med de organisatoriska, ekonomiska och pedagogiska konsekvenser som barn- och utbildningsförvaltningen lyfter fram bedömer vi socialdemokrater att etableringen av de ansökande friskolorna skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i Varbergs kommun på både kort och lång sikt. Detta till skillnad från den borgerliga majoriteten, som förvisso ställer sig avvaktande till dessa ansökningar då de ser att de kan få konsekvenser, men dock endast på kort sikt!


Idag har vi totalt 6274 kommunala platser i årskurserna F-9 och med de ansökningar som nu är aktuella tillsammans med de som redan beviljats av Skolinspektionen kommer antalet platser att öka med totalt 1794 stycken. Detta innebär totalt en 29 % ökning av antalet platser! Flera ansökningar gäller enbart 6-9, eller ökar antalet platser i dessa årskurser, och totalt sett ökas antalet platser inom 6-9 med 50 %! Sammantaget kan dessa etableringar och de sjunkande totala elevantalet i årskurserna 6-9 de närmaste åren innebära att kommunala skolor måste stänga delar av verksamheten som rör årskurs 6-9 under några år. Det får följder för upptagningsområden och närhetsprincipen. Samtidigt ska kommunen ha beredskap att ta emot samtliga elever om de fristående skolorna stänger.


Risken är dessutom stor att vi får ett stort antal F-5 skolor i kommunal regi och det innebär en kraftig försämring ur både organisatorisk, ekonomisk och pedagogisk synvinkel i förhållande till den inriktning kommunen haft sedan vi byggde om alla våra skolor till F-9 skolor där eleverna i största möjliga utsträckning ska gå på samma skola i samma spår under hela sin grundskoletid.

Med en 50 procentig ökning av antalet platser i årskurs 6-9 så blir det svårare för kommunen att planera behovet av personal och lokaler och då möjligheten att bygga den organisation som bäst. Detta kommer troligen att bidra till ökade kostnader för kommunen i form av ökade lokalkostnader på både kort och lång sikt.


Gällande de ansökningar som avser gymnasiet så erbjuder kommunen i dag fler utbildningsplatser än det finns elever och med de nya ansökningarna så ökar antalet platser avsevärt! Färre sökande i den egna verksamheten innebär antingen klasser som inte är fulla eller nedläggning av program och med stor risk för ökade lokalkostnader för kommunen. Konsekvenserna kan även leda till svårigheter att bedriva högkvalitativ undervisning i vissa ämnen.


Vår uppfattning är att det är viktigt att den totala omfattningen av etableringsansökningar tas som en helhet då det är uppenbart att de tillsammans får långgående organisatoriska, ekonomiska och pedagogiska konsekvenser för skolväsende i Varbergs kommun på både kort och lång sikt.

Utöver det som skolinspektionen tar hänsyn till vid yttrande kring fristående skolor så har vi många tunga och goda skäl till varför vi säger nej till fler etableringar av friskolor i Varbergs kommun;


- I de nu aktuella ansökningar erbjuds ingen annan pedagogik än det som finns i våra egna skolor utan det handlar helt enkelt bara om en annan huvudman som ansvar för våra barns utbildning, som om det per definition skulle bli bättre just därför.
- Vårt uppdrag i nämnden är att fördela ut pengar till privata utbildningsaktörer utan att vi har någon rätt och möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra våra barns och ungdomars viktiga utbildning.
- Istället för fler lokaler vill vi ha fler lärare i våra skolor! Med våra gemensamma skattepengar gäller det att se till att vi får ut den bästa utbildning för våra barn och ungdomar. Då krävs det att vi kan organisera och strukturera så att vi har en effektiv organisation med bla rätt dimensionerade skolor och klasser och i rätt upptagningsområden. Vi kan då nyttja personal och lokaler på ett sunt och riktigt sätt. När friskolor etablerar sig i en stad så försvagas denna möjlighet då de väljer att etablera sig var de vill, vilken storlek på skolan de vill ha, vilka årskurser som ska finnas och behöver inte ta hänsyn till helheten. Ett mycket troligt scenario är att vi har halvfulla skolor med svårighet att få tillstånd en vettig utbildning på ett kostnadseffektivt sätt. Så istället för fler lärare lägger vi pengarna istället på lokaler.
- Elever på fristående skolor kommer i regel från hem med högre utbildningsnivå och högre medelinkomst än genomsnittet. Det finns ingen anledning att tro att Varberg skulle avvika från detta. Friskolor bidrar till en segregerad skola såväl på kort som lång sikt. I Varbergs kommun finns dessutom en fördelningsmodell där stora kommunala skolor subventionerar mindre enheter. Inom modellen fördelas också medel utifrån vissa bestämda sociala faktorer. Friskolor hamnar utanför detta system vilket innebär att kommunala skolor med högre social belastning inte kan kompenseras i lika hög grad. Detta sker på såväl kort som lång sikt.
- I ett flertal av de ansökningar som nu ligger på nämndens bord redovisar de olika företagen hur mycket vinst de planerar att ta ut inom ett, två och tre år. Summor rör sig från 300 000 upp till 2 miljoner. Vi vill att våra skattepengar istället används för att skapa de bästa tänkbara skolorna med engagerade lärare och elever som når kunskapsmålen. Skattepengarna gör bäst nytta i skolorna – inte i bolagens vinstutdelning!

Den socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden i Varberg tillsammans med vänsterpartiets ledamot.

Jeanette Qvist, vice ordförande (S)                        Lars-Åke Erlandsson, ledamot (V)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:07