Fria bussar för pensionärer under lågtrafik

arberg den 21 april 2011

 

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i ärende 15, KF 110419 ”Svar på motion om fria bussresor för pensionärer under lågtrafiktid”.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunfullmäktige den 19 april 2011 att avslå vår motion om fria bussresor till pensionärer under lågtrafiktid.

Vårt förslag var att kommunen skall införa fria resor för pensionärer under lågtrafiktid kl. 09.00 och 15.00. Vi byggde vårt förslag på två delar.

Dels ser vi en stor fördel för pensionärer att kunna åka fritt dessa tider. Detta skulle på ett obyråkratiskt sätt ge den ganska stora grupp pensionärer som har en relativt dålig ekonomisk situation betydligt större möjligheter att kunna röra på sig i vardagen. En stor frihet och helt nya möjligheter för många av dem.

Den andra delen är en stor fördel ur miljösynpunkt. Om vi hade fått många äldre att åka buss och ställa bilen hemma så hade detta varit en stor fördel ur miljösynpunkt. Varberg har tyvärr inte lyckats minska utsläppen av växthusgaser enligt de miljömål vi satt upp och detta beror framförallt på den allt mer ökande biltrafiken. I praktiken har inga åtgärder satts in för att vända detta. Med vårt förslag hade vi tagit ett bra steg framåt för att nå miljömålet. Dessutom är belastningen med allt mer trafik i innerstaden ett stort problem både ur parkeringssynpunkt och ur trafiksynpunkt. Detta medför stora kostnader för kommunen.

För vår del hade vi kunnat tänka oss att utveckla systemet på sikt så att även andra grupper innefattades. Det hade varit mycket bra för miljön om allt fler åkte buss även under dessa tider och troligen hade detta inneburit att fler åkt buss även under andra tider då vi alla har en tendens att vara vanemänniskor.

Då det under lågtrafiktid endast åker ett fåtal personer på våra bussar, ofta går de tyvärr helt tomma, så hade ett genomförande av vårt förslag troligen även inneburit en mycket låg kostnad för kommunen. Även om systemet vi har i överenskommelsen med Hallandstrafiken bygger på att kommunen hade fått betala Hallandstrafiken för det ökande resandet, så är detta system i slutändan ett nollsummespel. Hallandstrafiken är inget vinstgenererande bolag eftersom det ägs av kommuner och region, så de pengar som betalas in från kommuner och region skall endast täcka de kostnader som finns. Det innebär att kommunerna för överskottet varje år tillbaka. Detta gör att den reella kostnaden för kommunen endast blir den minskade intäkten för dem som åker buss under dessa tider redan idag. Eftersom antalet resenärer under lågtrafiktid i Varberg är mycket lågt idag innebär detta en mycket låg merkostnad för kommunen, men en vinst för den enskilde och miljön.


För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen


Jana Nilsson

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:56