Införande av fältassistenter

Varberg den 20 september 2011

 

Reservation från den Socialdemokratiska KF-gruppen i ärendet om, ”Svar på motion om införande av fältassistenter i Varberg” 110920.

Härmed reserverar vi oss mot Kommunfullmäktiges beslut att avslå vår motion om att införa fältassistenter. I svaret pekas de olika åtgärder ut som finns att tillgå när problem redan har upptäckts, vilket i sig är bra, men när det gäller de förebyggande insatser så är dessa inte tillräckliga.

I svaret nämns att den nyinrättade mottagningsenheten för unga drogmissbrukare skall vara ett alternativ. Vi anser att den mottagningen inte fyller de behov som motionen tar upp. Den är inte öppen på sena kvällar och nätter, när behov av hjälp är som störst. Det är heller inte troligt att de personer som behöver hjälp skulle söka sig till en mottagning där personalen är okänd. Även de andra enheter som nämns i svaret har inte de öppettider som krävs. Den enda grupp som finns ute på sta´n är Nattvandrarna, som gör ett fantastiskt arbete. För att de skall orka fortsätta behöver de stöd av fältassistenter. I svaret verkar det som om de enda problem som ungdomar har är alkohol och drogproblem, men finns också andra problem som den unge har behov att tala om och som den inte kan tala med sina föräldrar eller lärare om. Fältassistenten skall finnas i den miljö där ungdomar befinner sig oavsett tid på dygnet.

Fältarbete är en metod för att uppfylla de ambitioner om uppsökande socialt arbete som finns i socialtjänstlagen (3 kap 1§). En fältassistent arbetar på individ-, grupp- och strukturell nivå gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala problem. Rent konkret handlar det om att etablera goda kontakter med ungdomar i deras egna miljöer exempelvis i skolan, på fritidsgården, på sta`n eller på internet.

Fyra nyckelord som är viktiga i fältarbetet är förebyggande, frivillighet, förtroende och flexibilitet. Fältarbetet syftar till stor del till att vara förebyggande snarare än akutstyrt och reaktivt. Frivilligheten i kontakten mellan ungdom och fältassistent utgör en viktig grund i skapandet av en god relation, även om det också förekommer situationer som inte alltid kan betraktas som frivilliga för ungdomen. Att skapa förtroende och relationer är a och o för fältassistenten – speciellt som kontakten oftast är frivillig - samtidigt som fältassistenten också måste ta sitt ansvar som vuxen och myndighetsperson när situationen kräver det. Eftersom fältarbetet bör utgå från ungdomsgruppens egna behov och resurser för att skapa positiva förändringsprocesser krävs det även flexibilitet vid val av arbetsmetoder. Genom att arbeta mer förebyggande är vi säkra på att många tragedier undviks.

För den socialdemokratiska KF-gruppen

---------------------------------------------------
Jana Nilsson

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:54