Inrättande av ungdomsfullmäktige

Varberg den 21 juni 2011

 

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen, KF den 21 juni 2011, Motion om inrättande av ungdomsfullmäktige i Varbergs Kommun

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå vår motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Varbergs kommun.

Om vi skall ha en framtid med demokrati är det viktigt att vi får fler unga som intresserar sig för demokratifrågor och för hur den demokratiska processen fungerar. Vår uppfattning är att ett ungdomsfullmäktige kan vara en viktig del i att skapa ett sådant intresse.

Ett ungdomsfullmäktige skulle ha den stora fördelen att det speglar hur vi organiserar den kommunala, regionala, statliga och europeiska demokratin. På alla nivåer finns det parlament där ledamöterna utses genom fria demokratiska val som har olika nivåer på inflytande. Ett ungdomsfullmäktige som väljs av eleverna själva och som får visst mått av beslutsfunktion skulle få samma struktur, vilket är ett av de viktigaste syftena med att inrätta ett sådant.

I både Barn- och utbildningsförvaltningens och Kultur- och fritidsförvaltningens yttranden inför nämnderna, argumenterar förvaltningarna för att ett ungdomsfullmäktige kanske inte är den rätta formen för att utveckla demokratin och inflytandet bland ungdomar. De menar att vi först bör utreda på vilket sätt ungdomar kan få bästa möjlig inflytande innan beslut fattas om hur detta skall gå till. Vår uppfattning är att detta är fel. Det hade varit mycket bättre att ungdomarna själva fått möjligheten att utveckla detta på sitt sätt.

Vi menar att genom ett organiserat arbete i ett ungdomsfullmäktige där ungdomarna själva tar ansvar med stöd av kommunen skulle den typen av nya demokratiska instrument kunna tas fram. Ungdomar som representerar övriga ungdomar på ett demokratiskt sätt skulle själva ha möjligheten att utveckla verktyg för hur de skulle få in övriga ungdomars synpunkter och den vägen skapa väl förankrade underlag för sina ställningstaganden och förslag.

”Det är viktigt att bygga en bas för långsiktighet och kontinuitet. Arbetet för unga får inte vara beroende av enskilda politikers och tjänstemäns engagemang utan måste vara välförankrat i hela kommunens verksamhet” skriver Kultur- och fritidsförvaltningen i sitt yttrande. Vår uppfattning är att ett ungdomsfullmäktige hade gett de bästa förutsättningarna för just detta. En långsiktig satsning som skulle kunna integrera ungdomsfrågorna i alla kommunala nämnders områden på ett sätt som är väl förankrat bland ungdomarna själva.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen


--------------------------------------------------------
Jana Nilsson

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:55